POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pobierz dokument

obowiązująca od dnia 5 maja 2023 r.

Polityka Prywatności została przygotowana przez spółkę Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie (kod: 62-025) przy ul. Żniwnej 5 i jest skierowana do Klientów korzystających z Sklepu Internetowego Biedronka Home dostępnego pod adresem home.biedronka.pl.

Ochrona prywatności jest dla nas kluczowa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić w jaki sposób z nich korzystamy. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poniżej znajdują się informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania danych przez Administratora w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home.

Zasady, jakimi kierujemy się w zakresie plików cookies wykorzystywanych na stronie pod adresem home.biedronka.pl zostały określane w odrębnym dokumencie Polityka Plików Cookies dostępnym pod adresem home.biedronka.pl/regulaminy/polityka-cookies.html

W przypadku Klientów, będących uczestnikami Programu Lojalnościowego Moja Biedronka, którzy posiadają aktywną Kartę Lojalnościową lub Wirtualną Kartę Lojalnościową lub w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home założą konto i przystąpią do Programu Lojalnościowego Moja Biedronka, dane osobowe są przetwarzane również na zasadach określonych w odrębnej Polityce Prywatności Programu Lojalnościowego Moja Biedronka.

 

 

SPIS TREŚCI

I. DEFINICJE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Kto odpowiada za dane osobowe?
  2. Jak się skontaktować z Administratorem?
  3. Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?
 2. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH, CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Korzystanie z Sklepu Internetowego Biedronka Home

2. Zakupy w Sklepie Internetowym Biedronka Home

3. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Moja Biedronka

4. Marketing

5. Konkursy i promocje

6. Portale społecznościowe

 1. JAKIE MASZ PRAWA WOBEC DANYCH OSOBOWYCH?
 2. SKĄD MAMY DANE OSOBOWE?
 3. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?
 4. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 2. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I. DEFINICJE

 1. ADMINISTRATOR lub BIEDRONKA – podmiot, który ustala samodzielnie cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie (kod: 62-025) przy ul. Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222483, NIP: 7791011327, BDO 000004585, kapitał zakładowy: 798.214.120,00 zł, opłacony w całości.
 2. DANE OSOBOWE – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej bezpośrednio lub pośrednio poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym identyfikator internetowy, IP urządzenia, dane o lokalizacji, dane oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookies.
 3. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy (tj. kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Lichtenstein i Islandia).
 4. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD) – osoba, z którą Klient może się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzanie danych osobowych w ramach Kanałów Internetowych Biedronka oraz Programu Lojalnościowego Moja Biedronka.
 5. KANAŁY INTERNETOWE BIEDRONKI – łącznie aplikacja mobilna „Biedronka”, Sklep Internetowy Biedronka Home oraz Strona Internetowa.
 6. KARTA LOJALNOŚCIOWA – karta Moja Biedronka, wydana przez Biedronkę, opatrzona indywidualnym numerem i kodem kreskowym EAN. Warunki korzystania z Karty Lojalnościowej określa Regulamin Karty Lojalnościowej dostępny pod adresem https://moja.biedronka.pl/regulamin/.

7. KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub która na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Biedronką; Klientem może być również uczestnik Programu Lojalnościowego Moja Biedronka.

8. KONTO – udostępniana Klientowi zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Biedronka Home, przestrzeń, w której m.in. gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego zakupach w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home.

9. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Biedronka Home polegająca na wysyłaniu informacji handlowych dotyczących produktów i promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home, w tym profilowanych ofert dostosowanych do preferencji na podstawie analizy informacji o zakupach i aktywnościach w Sklepie Internetowym Biedronka Home na podany przez Klienta adres e-mail.

10. PLIKI COOKIES – pliki cookies i inne, podobne technologie to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym użytkownika zawierające informacje, takie jak preferencje witryny, status logowania, nazwa strony internetowej, czas istnienia pliku oraz unikalny identyfikator służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO BIEDRONKA HOME – informacje dotyczące zastosowania plików cookies na stronie internetowej home.biedronka.pl
 2. POLITYKA PRYWATNOŚCI – niniejszy dokument polityki prywatności dostępny w Sklepie Internetowym Biedronka Home
 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MOJA BIEDRONKA
  – dokument polityki prywatności określający zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego Moja Biedronka oraz Polityka cookies.
 4. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY MOJA BIEDRONKA – program lojalnościowy Moja Biedronka prowadzony przez Biedronkę skierowany wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którego warunki uczestnictwa określa Regulamin Karty.
 5. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEDRONKA HOME – dokument regulujący zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz innych funkcjonalności udostępnianych w Sklepie Internetowym Biedronka Home.
 6. REGULMAMIN KARTY – regulamin Karty lojalnościowej „Moja Biedronka”, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz aplikacji mobilnej „Biedronka”.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. SKLEP INTERNETOWY BIEDRONKA HOME – dostępna pod adresem home.biedronka.pl internetowa platforma umożliwiająca sprzedaż detaliczną produktów oferowanych przez Administratora oraz świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych przez Administratora, za pośrednictwem sieci Internet, prowadzona przez Administratora, której zasady są uregulowane w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home.
 9. STRONA INTERNETOWA - strona pod adresem https://moja.biedronka.pl.
 10. UCZESTNIK uczestnik Programu Lojalnościowego Moja Biedronka przeprowadzanego na podstawie Regulaminu Karty.
 11. WIRTUALNA KARTA LOJALNOŚCIOWA – elektroniczna wersja Karty Lojalnościowej w postaci indywidualnego numeru, a w przypadku karty generowanej (założonej) w aplikacji mobilnej „Biedronka” opatrzona dodatkowo kodem, generowana (założona) w Kanałach Internetowych Biedronki i udostępniona w Kanałach Internetowych Biedronki, zgodnie z Regulaminem Karty.

Pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w Polityce Prywatności mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Kto odpowiada za dane osobowe?

Administratorem danych osobowych Klientów i Uczestników jest Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie (kod: 62-025) przy ul. Żniwnej 5, zarejestrowana wKrajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000222483.

2. Jak się skontaktować z Administratorem?

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home, w tym realizacji przysługujących Klientowi praw wobec danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres mojabiedronka@biedronka.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 20 53400.

3. Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres dpo.polska@jeronimo-martins.com . Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

III. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH, CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach korzystania przez Klienta z Sklepu Internetowego Biedronka Home, Administrator zbiera dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego Biedronka Home, w tym informacje o aktywności Klienta w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

W ramach uczestnictwa Uczestnika w Programie Lojalnościowym Moja Biedronka Administrator zbiera dane osobowe Uczestnika, który może być też jednocześnie Klientem. Dane osobowe Uczestnika Programu Lojalnościowego Moja Biedronka przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Programu Lojalnościowego Moja Biedronka. Zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności Programu Lojalnościowego Moja Biedronka.

Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przetwarzane dla celów określonych w poniższej tabeli. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć może być niezbędne celem skorzystania z niektórych funkcjonalności w Sklepie Internetowym Biedronka Home takich jak np. złożenie Zamówienia, konto w Sklepie Internetowym Biedronka Home, elektroniczny formularz kontaktowy, usługa Newslettera, brak ich podania spowoduje niemożność skorzystania z danej usługi.

Zapoznaj się z zasadami i celami przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z Sklepu Internetowego Biedronka Home.

1. Korzystanie z Sklepu Internetowego Biedronka Home

Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego Biedronka Home (w tym nieposiadających Konta w Sklepie Internetowym Biedronka Home) są przetwarzane przez Administratora w ramach korzystania z Sklepu Internetowego Biedronka Home:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie wynikającym z Regulaminu lub innych regulaminów/warunków obejmujących Klienta i Administratora, w tym udostępniania Klientom treści i funkcjonalności w Sklepie Internetowym Biedronka Home takich jak: Newsletter, formularz kontaktowy, inne usługi informacyjne takie jak prezentacja produktów lub konkursy w Sklepie Internetowym Biedronka Home;
 • w celu obsługi reklamacji w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home;
 • w celu komunikacji z Klientem – gdy komunikacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego się w Sklepie Internetowym Biedronka Home i dotyczy umowy z Administratorem (w tym świadczenia usług lub sprzedaży drogą elektroniczną) lub jest wykonywana na podstawie Regulaminu

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy

 • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home;
 • w celach analitycznych i statystycznych Administratora polegających na prowadzeniu analiz i statystyk aktywności Klienta w Sklepie Internetowym Biedronka Home, w tym na podstawie zachowania Klienta online podczas korzystania z Sklepie Internetowym Biedronka Home, wcześniejszych zakupów Klienta;
 • w celu zapewniania sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz dostosowania Sklepu Internetowego Biedronka Home do potrzeb Klientów (w tym celu Sklep Internetowy Biedronka Home korzysta m.in. z Plików Cookies, zgodnie z odrębną Polityką Plików Cookies Sklepu Internetowego Biedronka Home );
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym informatycznego Administratora, w tym kopii bezpieczeństwa, testów systemów informatycznych. Szczegóły dotyczące aktywności, w tym danych osobowych Klienta zapisywanych w logach systemowych są zawarte w pkt 1.8 Polityki Plików Cookies Sklepu Internetowego Biedronka Home;
 • w celach marketingowych (z zastrzeżeniem kolejnego wiersza); w tym w celu przesyłania Klientom / Uczestnikom powiadomień push z informacjami o ofertach lub treściami, które stanowią informacje handlowe/marketingowe przesyłane drogą elektroniczną, na co jest uzyskiwana zgoda na przesyłanie informacji handlowych/marketingowych wskazanymi przez Klienta/Uczestnika kanałami kontaktowymi;
 • w celu zapoznania się z tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe Uczestnika i Klienta zapoznaj się z opisem wskazanym w pkt 4 Polityki Prywatności;
 • w celach wykonywania innych działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności Sklepu Internetowego Biedronka Home; w celu zapoznania się z tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe Klienta w ramach tego celu zapoznaj się z opisem wskazanym w pkt 4 Polityki Prywatności;
 • w uzasadnionych celach biznesowych Administratora oraz grupy kapitałowej Jerónimo Martins np. optymalnego wykorzystania zasobów IT, dla celów wewnętrznego/zewnętrznego audytu, w ramach wewnętrznych rozliczeń grupowych i sprawozdawczości finansowej, weryfikacji zgodności z procedurami wewnętrznymi oraz zasadami świadczenia usług przez Administratora, fakturowania i zarządzania kontami, sprawozdawczości wewnętrznej i modelowania biznesowego (na przykład prognozowanie, księgowanie przychodów, planowanie wydajności, realizacja strategii produktowych), poprawy podstawowych funkcji związanych z dostępnością lub prywatnością;
 • w celach serwisowych i profesjonalnej obsługi klienta, w tym posiadania dostępu do historycznej komunikacji danej osoby z Administratorem.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prawnie uzasadniony interes Administratora

· w celu przesyłaniu Klientom / Uczestnikom informacji handlowych /marketingowych wskazanymi przez Klienta/Uczestnika kanałami kontaktowymi;

 • W innych celach wskazanych w treści zgody, jeżeli taka została wyrażona

Art. 6 ust. 1 a RODO

Zgoda

W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek może być niezbędne do skorzystania z danej funkcjonalności lub skorzystania z niej w pełnym wymiarze. Zapoznaj się z opisem w pkt 1.1 poniżej, aby dowiedzieć się co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie przetwarzania danych na tej podstawie prawnej.

1.1 Prawnie uzasadniony interes Administratora

Przez prawnie uzasadniony interes należy rozumieć:

· przetwarzanie danych dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - ochronę praw Administratora;

· przetwarzanie danych dla celów analitycznych i statystycznych – doskonalenie, rozwijanie i personalizacji funkcjonalności w Sklepie Internetowym Biedronka Home, dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Biedronka Home;

· przetwarzanie danych dla celu badania preferencji, mierzenia zadowolenia z usług i produktów oferowanych w Sklepie Internetowym Biedronka Home – rozwijanie gamy oferowanych produktów, usług, doskonalenie obsługi, dostosowanie się do Klienta oraz skorzystania przez Klienta przy wyborze produktu z doświadczeń innych Klientów;

· przetwarzanie danych w celu realizacji działań posprzedażowych polegających na – zwiększeniu atrakcyjności oferowanych produktów oraz wsparcie w zakresie podjęcia decyzji odnośnie zakupu danego produktu;

· przetwarzanie danych dla celów zapewnienia bezpieczeństwa, w tym informatycznego – zapewnienie sprawnego i ciągłego funkcjonowania Sklepu Internetowego Biedronka Home bez zakłóceń oraz poufności, integralności, dostępności, odporności systemów i usług przetwarzania;

· przetwarzanie danych w celu zapewniania sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz dostosowania go do potrzeb Klientów – zoptymalizowanie sposobu działania Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz rozwijanie funkcjonalności Sklepu Internetowego Biedronka Home;

· przetwarzanie danych w celach marketingu, tj. możliwość́ przedstawienia informacji o usługach, produktach i innych świadczeniach Administratora, prowadzenie marketingu poprzez tworzenie potencjalnie interesujących, dopasowanych do potrzeb i zainteresowań Klientów ofert i przedstawianie dopasowanych produktów Klientom, a w konsekwencji - wzbudzania zainteresowania Sklepem Internetowym Biedronka Home w sposób uporządkowany i dopasowany do potencjalnego zainteresowania oraz zwiększenie sprzedaży usług, produktów i innych świadczeń Administratora jak i promocja wizerunku i marki Administratora, w tym Sklepu Internetowego Biedronka Home;

· wykonywanie innych działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności Sklepu Internetowego Biedronka Home; możliwość́ przedstawienia informacji o usługach, produktach i innych świadczeniach Administratora, tworzenie potencjalnie interesujących, dopasowanych do potrzeb i zainteresowań Klientów ofert i przedstawianie dopasowanych produktów Klientom, a w konsekwencji - wzbudzania zainteresowania Sklepem Internetowym Biedronka Home w sposób uporządkowany i dopasowany do potencjalnego zainteresowania oraz zwiększenie sprzedaży usług, produktów i innych świadczeń Administratora jak i promocja wizerunku i marki Administratora, w tym Sklepu Internetowego Biedronka Home;

· w uzasadnionych celach biznesowych Administratora i grupy kapitałowej Jerónimo Martins – prowadzenie działalności w sposób optymalny oraz zgodny z prawem i wewnętrznymi zasadami Administratora i grupy, do której należy, zapewnienie wewnętrznej kontroli i rozliczalności, zarządzanie działalnością biznesową;

· prowadzenie profesjonalnej i kompletnej obsługi Klienta i serwisu Sklepu Internetowego Biedronka Home.

Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

2. Zakupy w Sklepie Internetowym Biedronka Home

Klient ma możliwość dokonania zakupów w Sklepie Internetowym Biedronka Home po zalogowaniu się do swojego Konta, tj. Klient, który jest uczestnikiem Programu Lojalnościowego Moja Biedronka, jak również bez założenia Konta.

2.1. Założenie Konta w Sklepie Internetowym Biedronka Home

Celem założenia Konta w Sklepie Internetowym Biedronka Home, Klient wypełnia formularz rejestracji i przystępuje do Programu Lojalnościowego Moja Biedronka.

Podanie przez Klienta danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego oraz Hasło jest niezbędne do założenia i obsługi Konta w Sklepie Internetowym Biedronka Home i przystąpienia do Programu Lojalnościowego Moja Biedronka. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta. W przypadku niepodania danych osobowych wskazanych w tym punkcie, Klient nie będzie mógł założyć Konta w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

2.2. Złożenie i realizacja zamówienia w Sklepie Internetowym Biedronka Home

Celem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Biedronka Home, Klient po zalogowaniu do swojego Konta podaje dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe w zakresie adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub numer Karty Lojalnościowej lub Wirtualnej Karty Lojalnościowej użyty podczas rejestracji Konta oraz Hasło oraz - w zależności od wyboru sposobu dostawy – adres Klienta i adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres Klienta), a Klient nie posiadający Konta podaje następujące dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz w zależności od wyboru dostawy – adres Klienta i adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres Klienta), których podanie jest niezbędne do obsługi i zrealizowania zamówienia w Sklepie Internetowym Biedronka Home, a niepodanie ich skutkuje niemożnością realizacji zamówienia.

W przypadku chęci uzyskania faktury VAT w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą, Klient podaje dane niezbędne do wystawienia faktury na firmę w postaci: jej nazwy, adresu oraz nr NIP. Klient może również zawnioskować o fakturę VAT przeznaczoną dla osoby trzeciej, szczegóły znajdują się w pkt V. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury VAT w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą, a niepodanie tych danych skutkuje niemożnością uzyskania faktury.

Dane osobowe Klientów w Sklepie Internetowym Biedronka Home w ramach zakładania i funkcjonowania konta oraz składania i realizacji zamówień są przetwarzane przez Administratora:

 • w celu wykonania zobowiązań wynikających z założenia, prowadzenia i obsługi Konta w Sklepie Internetowym Biedronka Home (dotyczy Klienta, będącego Uczestnikiem Programu Lojalnościowego Moja Biedronka);
 • w celu realizacji złożonego zamówienia w zakresie danych obowiązkowych;
 • w celu obsługi reklamacji w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home;
 • w celu obsługi zwrotów produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biedronka Home;
 • w celu komunikacji z Klientem w ramach zapytań, obsługi procesu zakupowego w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home przez różne kanały komunikacji;
 • w celu umożliwienia świadczenia przez Biedronka usług drogą elektroniczną,

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy

 • w celu ustalenia lokalizacji paczkomatu, na podstawie danych o geolokalizacji;

· w celu przesyłaniu Klientom / Uczestnikom informacji handlowych /marketingowych wskazanymi przez Klienta/Uczestnika kanałami kontaktowymi;

 • w innych celach wskazanych w treści zgody, jeżeli taka została wyrażona;

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Zgoda

 • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających m.in. z przepisów podatkowych i rachunkowości, w tym w celu wystawienia faktury VAT;
 • w celu obsługi reklamacji w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home w celu obsługi zwrotów produktów zakupionych w Sklepie Internetowym Biedronka Home;

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Obowiązek prawny (m.in. przepisy prawa podatkowego, o rachunkowości, przepisy prawa cywilnego i konsumenckiego)

 • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home;
 • w celach analitycznych i statystycznych polegających na prowadzeniu analiz i statystyk aktywności w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home, w tym analizy sposobów korzystania z funkcjonalności Konta, zapytań zgłaszanych za pośrednictwem Konta oraz optymalizacji korzystania z Sklepu Internetowego Biedronka Home w zakresie zbierania zagregowanych statystyk i utrzymania sesji Klienta;
 • w celach badania preferencji Klientów oraz oceny jakości usług i produktów oferowanych w Sklepie Internetowym Biedronka Home;
 • w celach marketingowych, w celu zapoznania się z tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe Klienta zapoznaj się z opisem wskazanym w pkt 4 Polityki Prywatności;
 • w celu marketingowym, tj. przesyłania Klientom powiadomień push z informacjami o ofertach lub treściami, które stanowią informacje handlowe/marketingowe przesyłane drogą elektroniczną na co jest uzyskiwana zgoda na przesyłanie informacji handlowych/marketingowych wskazanymi przez Klienta kanałami kontaktowymi;
 • w celach wykonywania innych działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności Sklepu Internetowego Biedronka Home; w celu zapoznania się z tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe Klienta w ramach tego celu zapoznaj się z opisem wskazanym w pkt 4 poniżej;
 • w uzasadnionych celach biznesowych Administratora oraz grupy kapitałowej Jerónimo Martins np., optymalnego wykorzystania zasobów IT, dla celów wewnętrznego/zewnętrznego audytu, w ramach wewnętrznych rozliczeń grupowych i sprawozdawczości finansowej, weryfikacji zgodności z procedurami wewnętrznymi oraz zasadami świadczenia usług przez Administratora, fakturowania i zarządzania kontami, sprawozdawczości wewnętrznej i modelowania biznesowego (na przykład prognozowanie, księgowanie przychodów, planowanie wydajności, realizacja strategii produktowych), poprawy podstawowych funkcji związanych z dostępnością lub prywatnością.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prawnie uzasadniony interes Administratora

 

Zapoznaj się z opisem w pkt. 1.1 powyżej, aby dowiedzieć się co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie przetwarzania danych na tej podstawie prawnej

2.3 Geolokalizacja

Twoje dane osobowe obejmujące informację o lokalizacji są przetwarzane podczas korzystania przez Ciebie z funkcji w Sklepie Internetowym Biedronka Home zlokalizowania i wybrania paczkomatu. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażana poprzez zezwolenie na korzystanie z usług lokalizacji w przeglądarce internetowej z której korzystasz. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez cofnięcie uprawnień przeglądarce internetowej w zakresie dostępu do informacji o lokalizacji.

3. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Moja Biedronka

3.1 W celu przystąpienia do Programu Lojalnościowego Moja Biedronka i aktywowania Karty Lojalnościowej oraz wygenerowania (założenia) Wirtualnej Karty Lojalnościowej na zasadach wskazanych w regulaminie Programu Lojalnościowego Moja Biedronka niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracji poprzez podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu. Warunkiem założenia Konta jest przystąpienie do Programu Lojalnościowego Moja Biedronka, w ramach którego Klientowi zostanie aktywowana Karta Lojalnościowa lub wygenerowana (założona) Wirtualna Karta Lojalnościowa oraz założone konto w Programie Lojalnościowym Moja Biedronka zgodnie z Regulaminem Karty. Uczestnik Programu Lojalnościowego Moja Biedronka może być jednocześnie Klientem.

3.2 Dane osobowe Klienta, który jest uczestnikiem Programu Lojalnościowego Moja Biedronka są przetwarzane przez Administratora w ramach Programu Lojalnościowego Moja Biedronka zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce Prywatności Programu Lojalnościowego Moja Biedronka.

4. Marketing

4.1 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dla celów marketingowych polega na:

· prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym produktów i usług i innych świadczeń (m.in. reklama kontekstowa i behawioralna, przedstawianie ofert profilowanych do pełnoletnich Klientów);

· świadczeniu usługi Newsletter i wysyłaniu drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home, w tym profilowanych ofert dostosowanych do preferencji na podstawie analizy informacji o zakupach i aktywnościach w Sklepie Internetowym Biedronka Home;

· przesyłaniu powiadomień push z informacjami o ofertach lub treściami, które stanowią informacje handlowe przesyłane drogą elektroniczną.

Podstawą prawną przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego Administratora oraz podejmowania innych działań związanych ze zwiększaniem atrakcyjności Sklepu Internetowego Biedronka Home Administratora jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający m.in. na wysyłce informacji w szczególności o usługach, produktach i innych świadczeniach Administratora i przedstawienia ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań́ Klientów.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych, w tym również zebranych za pośrednictwem Plików Cookies w tym prezentowania sprofilowanych ofert, na zasadach wskazanych w pkt IV.1.7 poniżej.

4.2. Marketing bezpośredni

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów lub Uczestników dla celów marketingu bezpośredniego usług, produktów oraz innych świadczeń oferowanych w Sklepie Internetowym Biedronka Home, w tym może korzystać z narzędzi umożliwiających tworzenie profilowanych ofert. Tym samym, Administrator może wysyłać dopasowaną komunikację marketingową (będzie to dotyczyło Klientów/Uczestników, którzy podali dane kontaktowe i udzielili zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej).

 

4.2.1 Reklama

Administrator może przetwarzać dane osobowe poprzez kierowanie do Klientów reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Klienta (reklama kontekstowa – reklama dopasowana do treści Sklepu Internetowego Biedronka Home, na której jest przedstawiana) oraz może również dopasowywać reklamę do preferencji Klienta, na podstawie m.in. historii zakupów Klienta (reklama behawioralna). W ramach reklamy behawioralnej, Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Plików Cookies. Przetwarzanie danych osobowych obejmować wówczas może prezentowanie sprofilowanych ofert, jednakże wyłącznie w stosunku do pełnoletnich Klientów.

Administrator może współpracować z partnerami biznesowymi, w tym dostarczającymi rozwiązania technologiczne cookies i zamieszczającymi je na stronie Sklepu Internetowego Biedronka Home, Pliki Cookies mogą być również zamieszczane przez te podmioty.

Korzystanie w celach marketingowych z danych osobowych Klientów zebranych za pośrednictwem Plików Cookies, w szczególności w zakresie promowania usług i produktów partnerów biznesowych, odbywa się na podstawie zgody Klienta na wykorzystanie Plików Cookies do takich działań.

Więcej o wykorzystaniu Plików Cookies w Polityce Plików Cookies Sklepu Internetowego Biedronka Home.

4.2.2. Profilowane oferty

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w stosunku do pełnoletnich Klientów może korzystać z narzędzi umożliwiających tworzenie i prezentowanie spersonalizowanych ofert kierowanych do określonych np. wiekowo czy pod względem terytorialnym, grup Klientów. Administrator może wykorzystywać w tym celu dane dotyczące historii zakupów w Sklepie Internetowym Biedronka Home, aktywności w Sklepie Internetowym Biedronka Home, uzyskanych za pośrednictwem Plików Cookies lub zbliżonych technologii. Dane z powyższych źródeł są ze sobą łączone. Administrator korzysta również z rozwiązań takich jak Trade Doubler, Google Analitycs, Pixel Facebooka lub innych, a zawierających informacje o danych dotyczących przeglądania przez Uczestnika lub Klienta innych stron internetowych lub aktywności Uczestnika lub Klienta w mediach społecznościowych. Przetwarzanie takich danych pozwala na analizę zachowania określonych grup Uczestników lub Klientów korzystających z usług Administratora i tworzenie treści mogących lepiej odpowiadać ich preferencjom i zainteresowaniom, nie wpływającym jednak istotnie na ich wybory. Oferty kierowane do Klienta lub Uczestnika jako członka danej grupy określonej przez kategorie, tj. miejsce zamieszkania, mogą być zamieszczane zarówno w Sklepie Internetowym Biedronka Home jak i stronach internetowych innych podmiotów. Profilowanie nie obejmuje danych szczególnych kategorii, w tym danych dotyczących zdrowia.

4.2.3 Newsletter

Jeżeli Klient lub Uczestnik wyraził dobrowolną zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez podanie adresu e-mail i zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w odpowiednim polu w Sklepie Internetowym Biedronka Home oznacza to, że Administrator będzie przekazywać, na podany adres e-mail, informacje handlowe dotyczące produktów i promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home, w tym profilowane oferty dostosowane do preferencji na podstawie analizy informacji o zakupach i aktywnościach w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

Informacje handlowe przekazywane w ramach Newslettera mogą również być profilowane.

Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie Newslettera jest dobrowolne i opcjonalne oraz nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą Umowy o Prowadzenie Konta lub Umowy Sprzedaży.

W każdym czasie można zrezygnować z usługi Newsletter i cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą jednego z poniższych kanałów komunikacji:

· poprzez zakładkę Newsletter w Sklepie Internetowym Biedronka Home,

· poprzez kliknięcie w odnośnik „Zrezygnuj z subskrypcji Newslettera Biedronka Home” znajdujący się na końcu wiadomości,

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

 

5. Konkursy i promocje

W ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home, Programu Lojalnościowego Moja Biedronka czy profili Kanałów Internetowych Biedronka w mediach społecznościowych mogą być prowadzone konkursy i akcje promocyjne, których zasady są określane odrębnymi regulaminami. Do przetwarzania danych osobowych w ramach konkursów i akcji promocyjnych mają zastosowanie zapisy regulaminów.

6. Portale społecznościowe

Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego Biedronka Home jak i innych osób, odwiedzających profile Administratora dotyczące Sklepu Internetowego Biedronka Home takich jak np. Facebook, Instagram, YouTube w związku z prowadzeniem tych profili.

Przetwarzanie takich danych osobowych w ramach tych profili następuje w celu promowania wizerunku Administratora, informowania o akcjach, konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora oraz w celu promowania produktów, usług i innych świadczeń oferowanych w Sklepie Internetowym Biedronka Home i w związku z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym Moja Biedronka. Administrator w szczególności może komunikować się z takimi osobami za pośrednictwem tych profili w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji swojego wizerunku, marki oraz Sklepu Internetowego Biedronka Home i Programu Lojalnościowego Moja Biedronka i utrzymania kręgu zainteresowanych na profilach mediów społecznościowych.

 

IV. JAKIE MASZ PRAWA WOBEC DANYCH OSOBOWYCH?

1. Na podstawie i w zakresie przewidzianym przez RODO Klientowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych takie jak:

1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych (prawo dostępu do danych)– na podstawie złożonego wniosku Administrator przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach przetwarzania danych, kategorii odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są ujawniane oraz o okresie przechowywania danych;

1.2. prawo do uzyskania kopii danych - na podstawie złożonego wniosku Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem;

1.3. prawo do sprostowania danych i uzupełnienia niekompletnych danych (z uwzględnieniem celów przetwarzania) - na podstawie wniosku Administrator sprostuje dane osobowe, które są nieprawidłowe i uzupełni niekompletne dane;

1.4. prawo do usunięcia danych – na podstawie złożonego wniosku Administrator usuwa dane osobowe w przypadku w którym nie maja zastosowania wyjątki wskazane w RODO oraz, gdy:

1.4.1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

1.4.2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

1.4.3. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego;

1.4.4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

1.4.5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

1.4.6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego z art. 8 ust. 1 RODO;

1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie złożonego wniosku Administrator ograniczy przetwarzanie danych osobowych, w przypadku, gdy:

1.5.1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

1.5.2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

1.5.3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

1.5.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

1.6. prawo do przenoszenia danych – na podstawie złożonego wniosku osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli nie mają zastosowania wyjątki wskazane w RODO oraz łącznie spełnione zostały następujące warunki:

1.6.1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

1.6.2. przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany;

1.7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w tym celu. W razie sprzeciwu, Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych w celu marketingu bezpośredniego;

1.8. prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania – osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na tej podstawie. W razie sprzeciwu, Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

1.9. prawo do wycofania zgody – osoba, której dane dotyczą i której dane osobowe są przetwarzane na podstawie jej zgody może w każdej chwili ją wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

1.10. prawo do skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych – osoba, której dane dotyczą i która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem ma prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Wiosek dotyczący realizacji praw wskazanych w pkt 1.1 - 1.9 można złożyć:

 • poprzez formularz kontaktowy Sklepu Internetowego Biedronka Home w zakładce Kontakt;
 • poprzez formularz kontaktowy Sklepu Internetowego Biedronka Home po zalogowaniu do konta Klienta w zakładce Moje Konto/Moje Prawa.
 • drogą mailową na adres: bok@biedronka.pl
 • w formie pisemnej, przesyłając oświadczenie na adres Administratora: Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5, 62-025, Kostrzyn
 • telefonicznie pod nr telefonu:(22) 205 33 00

Z prawa do skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych możesz skorzystać składając skargę bezpośrednio do tego organu, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Wniosek do Administratora określony w pkt 2 powyżej powinien w miarę możliwości określać czego dotyczy:

 • z jakiego prawa chce skorzystać osoba składająca wniosek;
 • jakiej usługi dotyczy przetwarzanie danych (np. składanie zamówienia w Sklepie Internetowym Biedronka Home);
 • jakich celów przetwarzania dotyczy.

4. Administrator zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do osoby składającej wniosek o dodatkowe informacje, jeżeli nie będzie w stanie ustalić treści wniosku lub zidentyfikować osoby składającej wniosek.

5. Administrator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na wniosek w terminie miesiąca od jego otrzymania, a w razie konieczności przedłużenia terminu poinformuje wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia. Administrator może przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę wniosków.

6. Jeśli Klient przekaże swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości Administrator udzieli odpowiedzi także elektronicznie, chyba że osoba zażąda odpowiedzi w innej formie, a w przypadku wniosków przesłanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę.

 

V. SKĄD MAMY DANE OSOBOWE?

1. Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biedronka Home i udostępnianych w nim funkcji lub Uczestnika Programu Lojalnościowego Moja Biedronka.

2. Administrator może zbierać również dane osobowe osób trzecich podane mu przez Klienta lub z mediów społecznościowych. Klient podając w Sklepie Internetowym Biedronka Home dane osób trzecich może tego dokonać pod warunkiem nienaruszenia dóbr osobistych tych osób trzecich i z poszanowaniem przepisów prawa.

3. Zbieranie danych osobowych osób trzecich za pośrednictwem Klienta ma miejsce gdy:

a) Klient dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym Biedronka Home z dostawą do innego adresata podając jego imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres jako dane do dostawy;

b) Klient wybiera opcję „Faktura VAT” i wskazuje dane innej osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą albo innych osób fizycznych prowadzącej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

c) o Klient w procedurze zwrotu produktów zażądał, aby środki finansowe zostały zwrócone na rachunek bankowy osoby trzeciej. W takim przypadku Administrator gromadzi dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru rachunku bankowego.

4. Administrator informuje osoby, których dane osobowe pozyskał niebezpośrednio od nich o zasadach przetwarzania ich danych osobowych.

 

VI. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

1. Administrator przechowuje dane osobowe w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

2. Dane osobowe są przechowywane przez:

a) czas świadczenia usługi w postaci założenia Konta w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub innych usług w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home (np. dane przetwarzane będą do czasu ewentualnego usunięcia Konta). Poszczególne informacje mogą być przechowywane dłużej jeżeli są przetwarzane również w ramach innych funkcjonalności i celów opisanych w niniejszym dokumencie;

b) czas realizowania zamówienia w ramach Sklepie Internetowym Biedronka Home. Z racji na wymogi wypełniania obowiązków podatkowych i rachunkowych, część tych danych osobowych Administrator będzie przechowywał przez okres 6 lat, od dnia realizacji poszczególnych umów;

c) dane osobowe niezbędne do obsługi reklamacji będą przechowywane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu;

d) dane osobowe udostępnione dla celów kontaktowych z Administratorem będą przechowywane przez czas trwania kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 30 dni od czasu zakończenia kontaktu o ile jest to niezbędne i uzasadnione odtworzeniem treści takiego kontaktu;

e) do czasu wycofania wyrażonej zgody (np. dane przetwarzane na potrzeby realizacji usługi Newsletter, dane dotyczące zachowania gromadzone na stronie internetowej za pomocą Plików Cookies, dane o geolokalizacji);

f) do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

Okres przetwarzania danych może być dłuższy, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi z uwzględnieniem okresów przedawnienia odpowiednich roszczeń (np. z tytułu umowy sprzedaży).

Dane osobowe po upływie okresu przechowywania są usuwane lub nieodwracalnie zanonimizowane.

Ponadto, Administrator gromadzi informacje dotyczące zachowania Klientów, dla celów wysyłania wiadomości marketingowych które Administrator przesyła w formie powiadomień push, Newslettera drogą elektroniczną oraz gromadzi dane o geolokalizacji przez okres nie dłuższy niż okres posiadania Konta chyba, że zostanie wycofana zgoda lub skutecznie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 

VII. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

Administrator może udostępniać dane osobowe Klientów następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 • Usługodawcom świadczącym usługi na rzecz lub w imieniu Administratora (np. agencjom PR/marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, w tym podmiotom dostarczającym narzędzia teleinformatyczne do obsługi Sklepu Internetowego Biedronka Home, operatorom usług płatniczych lub operatorom odroczonej płatności, bankom, firmom kurierskim w związku z realizacją zamówienia, operatorom telekomunikacyjnym). W umowach zawieranych z takimi usługodawcami Administrator wymaga przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych, a gdy jest to niezbędne zawarcia z Administratorem umowy o powierzenie przetwarzania danych;
 • Partnerom biznesowym oraz innym spółkom w grupie kapitałowej Administratora;
 • Jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać dane osobowe Klienta osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

 

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

1. Administrator przechowuje dane osobowe Klientów w ramach EOG. Z racji na lokalizację niektórych naszych dostawców, korzystając z Sklepu Internetowego Biedronka Home lub naszych usług, Administrator może przekazywać dane Klientów, poza EOG do krajów, których prawo w zakresie ochrony danych osobowych różni się od tego obowiązującego na terenie EOG, w tym do krajów wobec którego nie została wydana decyzja o zapewnieniu adekwatnego poziomu ochrony.

2. W przypadku przekazywania danych osobowych Klientów do odbiorców położonych w państwach trzecich w tym do Stanów Zjednoczonych Administrator będzie je przekazywał wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują (1.) zawarcie umowy w formie „Standardowych Klauzul Umownych“ Komisji Europejskiej biorąc pod uwagę okoliczności przekazywania oraz środki uzupełniające po każdorazowej analizie okoliczności towarzyszących przekazywaniu, aby zapewnić, że transfer danych nie ma negatywnego wpływu na odpowiedni stopień ochrony, (2.) przekazywanie danych do odbiorcy położonego w państwie trzecim, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych, (3.) na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku zastosowania Standardowych Klauzul Umownych, Administrator jako podmiot przekazujący dane wraz z podmiotem odbierającym dane dokonają oceny, czy w danym państwie trzecim przestrzegany jest stopień ochrony wymagany przez prawo UE, oraz czy gwarancje udzielone przez Standardowe Klauzule Umowne mogą być przestrzegane w praktyce. Jeśli tak nie jest, Administrator oceni, czy może zapewnić środki uzupełniające, aby zapewnić merytorycznie równoważny stopień ochrony praw osób, jaki zapewniany jest w Unii Europejskiej przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych i czy prawo państwa trzeciego nie będzie miało negatywnego wpływu na te środki uzupełniające, zapobiegając ich skuteczności.

3. W przypadku przekazywania danych do państw trzecich, więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z Administratorem na adres: bok@biedronka.pl.

 

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia, w tym administracyjne, organizacyjne, techniczne i fizyczne mające na celu ochronę danych osobowych Klientów przetwarzanych w ramach Sklepu Internetowego. Zastosowanie środki są odpowiednie do ryzyk przetwarzania danych i mają na celu ochronę danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu, wykorzystaniem i innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych osobowych.

Podmioty trzecie przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora mogą przetwarzać takie dane tylko wtedy, gdy w umowie zobowiążą się do stosowania wymaganych środków bezpieczeństwa i zapewnienia poufności.

 

X. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności Sklepu Internetowego Biedronka Home, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego Biedronka Home. Klienci Sklepu Internetowego Biedronka Home zostaną powiadomieni o zmianach Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych z wyprzedzeniem 5 dni, przed wprowadzeniem zmian w Polityce Prywatności za pośrednictwem jednej z następujących form komunikacji wiadomość e-mail/wiadomość umieszczona na koncie w Sklepie Internetowym Biedronka Home (dotyczy Klientów Sklepu Internetowego Biedronka Home posiadających Konto) lub odpowiedniego komunikatu w Sklepie Internetowym Biedronka Home. Dokładna data wejścia w życie zmian zostanie każdorazowo wskazana w powiadomieniu.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady przetwarzania danych osobowych określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

2. W Sklepie Internetowym Biedronka Home mogą znajdować się odnośniki (linki) przekierowujące do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Zasady określone w Polityce Prywatności obowiązują jedynie w ramach przetwarzania danych osobowych Klientów w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub osób trzecich w Sklepie Internetowym Biedronka Home. W przypadku korzystania z innych stron internetowych zaleca się zapoznanie się ze stosowanymi przez te podmioty politykami prywatności i politykami cookies.

Regulaminy