REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEDRONKA HOME

Pobierz dokument

obowiązujący od dnia 7 października 2022 r.

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość pomiędzy klientami, a Sprzedawcą, w tym obowiązki klienta i Sprzedawcy, oraz zasady świadczenia i korzystania z pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Internetu na rzecz klientów.

§ 1. Definicje

1. Ilekroć w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 

CENA PRODUKTU

wyrażona w złotych polskich wartość brutto Produktu wskazana w Sklepie Internetowym Biedronka Home, zawiera wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT, według stawek obowiązujących w dniu zakupu (powstania obowiązku podatkowego).

DNI ROBOCZE

 

dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

HASŁO

ciąg znaków, zapewniających Klientowi dostęp do Konta oraz do Strony Internetowej, przy czym powinno ono posiadać nie mniej niż 8 znaków, przynajmniej jedną małą i jedną dużą literę, przynajmniej jedną cyfrę oraz przynajmniej jeden znak specjalny (!, @, #, itp.).

Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła dostępu do Konta w tajemnicy i nieujawniania go osobom trzecim. W przypadku powzięcia przez Klienta informacji o nieautoryzowanym wykorzystaniu Konta Klienta lub jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o ww. zajściu.

KANAŁY INTERNETOWE BIEDRONKI

łącznie aplikacja mobilna „Biedronka”, Sklep Internetowy Biedronka Home oraz strona pod adresem https://moja.biedronka.pl .

KARTA LOJALNOŚCIOWA

karta Moja Biedronka, wydana przez Biedronkę, opatrzona indywidualnym numerem i kodem kreskowym EAN. Warunki korzystania z Karty Lojalnościowej określa Regulamin Karty Lojalnościowej dostępny pod adresem https://moja.biedronka.pl/regulamin/.

KLIENT

pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub która na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Biedronką.

KONSUMENT

Klient będący osobą fizyczną lub rolnikiem ryczałtowym, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home zawiera Umowę Sprzedaży z Biedronką.

KONTO

udostępniana Klientowi zgodnie z Umową o Prowadzenie Konta w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home przestrzeń, w której m.in. gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego zakupach w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA

Cena Produktów, dodanych przez Klienta do koszyka, powiększona o koszty dostawy oraz inne koszty, jeżeli występują i zostały podane do wiadomości i zaakceptowane przez Klienta przed złożeniem zamówienia oraz pomniejszona o ewentualne rabaty, do której zapłaty zobowiązany będzie Klient dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności dostępna w Sklepie Internetowym Biedronka Home pod adresem home.biedronka.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci.html .

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Polityka wykorzystania plików cookies dostępna w Sklepie Internetowym Biedronka Home pod adresem home.biedronka.pl/regulaminy/polityka-cookies.html .

PRODUKT

rzecz, usługa lub prawo prezentowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biedronka Home, które Klient może zamówić w Sklepie Internetowym Biedronka Home, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home, których prezentacja stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY MOJA BIEDRONKA

program lojalnościowy Moja Biedronka prowadzony przez Biedronkę skierowany wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którego warunki uczestnictwa określa Regulamin Karty Lojalnościowej.

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA

Klient będący osobą fizyczną, która nabywa Produkty od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEDRONKA HOME

niniejszy dokument, stanowiący integralną część Umowy Sprzedaży.

REGULAMIN KARTY LOJALNOŚCIOWEJ

regulamin Karty lojalnościowej „Moja Biedronka”, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz aplikacji mobilnej „Biedronka” dostępny pod adresem https://moja.biedronka.pl/regulamin/.

SKLEP INTERNETOWY BIEDRONKA HOME

dostępna pod adresem home.biedronka.pl internetowa platforma umożliwiająca sprzedaż detaliczną Produktów oferowanych przez Sprzedawcę oraz świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sieci Internet, prowadzona przez Sprzedawcę.

SPRZEDAWCA LUB BIEDRONKA

 

Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000222483, posiadającą numer NIP 7791011327 oraz REGON 63030302300000, kapitał zakładowy 798214120,00 zł, w całości wpłacony, BDO: 000004585, tel. (22) 205 34 44, e-mail: home@biedronka.pl, adres do korespondencji: ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa.

UMOWA O PROWADZENIE KONTA

umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), polegających na prowadzeniu Konta.

UMOWA SPRZEDAŻY

umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1740 ze zm.) zawarta na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biedronka Home, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, dotycząca sprzedaży Produktów.

USŁUGI

usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).

WIRTUALNA KARTA LOJALNOŚCIOWA

 

elektroniczna wersja Karty Lojalnościowej w postaci indywidualnego numeru, a w przypadku karty generowanej (założonej) w aplikacji mobilnej „Biedronka” opatrzona dodatkowo kodem, generowana (założona) w Kanałach Internetowych Biedronki i udostępniona w Kanałach Internetowych Biedronki do używania zgodnie z Regulaminem Karty Lojalnościowej dostępnym pod adresem https://moja.biedronka.pl/regulamin/.

ZAMÓWIENIE

oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Produktów, które Klient chce kupić w Sklepie Internetowym Biedronka Home stanowiące ofertę Klienta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zawierające dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY lub ZUŻYTY SPRZĘT

zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe (zgodnie z definicją ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1893 ze zm.).

2. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

3. Wszelkie załączniki do Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home stanowią jego integralną część.

 

§ 2. Postanowienia Ogólne dotyczące korzystania z Sklepu Internetowego Biedronka Home

1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz jego przestrzegania. Dokonując Zamówienia w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub zakładając Konto Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu Internetowego Biedronka Home i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub naruszających dobre obyczaje oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego Biedronka Home lub Usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w Sklepie Internetowym Biedronka Home przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu Internetowego Biedronka Home, do oprogramowania, know – how, prawa do znaków towarowych oraz wchodzących w ich skład elementów graficznych, zdjęć, opisów i innych elementów udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home, służących do prezentacji Produktów przysługują Sprzedawcy lub odpowiednio spółkom z grupy, do której Sprzedawca należy lub partnerom Sprzedawcy, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Korzystanie z zawartości Sklepu Internetowego Biedronka Home może następować w sposób zgodny z Regulaminem Sklepu Internetowego Biedronka Home i wymaga zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu będącego właścicielem praw własności intelektualnej.

4. W celu korzystania z Sklepu Internetowego Biedronka Home niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home.

5. Biedronka dokłada szczególnej staranności, aby publikowane materiały odpowiadały aktualnej wiedzy. Sprzedawca w Sklepie Internetowym Biedronka Home nie udziela indywidualnej pomocy ani porad, a Sklep Internetowy Biedronka Home jest przede wszystkim platformą sprzedażową, informacyjną oraz komunikacyjną.

 

§ 3. Zakładanie Konta Klienta

1. Konto w Sklepie Internetowym Biedronka Home może założyć każdy Klient, który jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest uczestnikiem Programu Lojalnościowego Moja Biedronka i posiada Kartę Lojalnościową lub Wirtualną Kartę Lojalnościową, wygenerowaną (założoną) zgodnie z Regulaminem Karty Lojalnościowej.

2. W przypadku Klientów nie będących uczestnikami Programu Lojalnościowego Moja Biedronka i nieposiadających Karty Lojalnościowej lub Wirtualnej Karty Lojalnościowej, warunkiem założenia Konta jest przystąpienie do Programu Lojalnościowego Moja Biedronka, w ramach którego Klientowi zostanie wygenerowana (założona) Wirtualna Karta Lojalnościowa oraz założone konto w Programie Lojalnościowym Moja Biedronka zgodnie z Regulaminem Karty Lojalnościowej, dostępnym w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

3. Założenie Konta w Sklepie Internetowym Biedronka Home jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. W celu utworzenia Konta w Sklepie Internetowym Biedronka Home Klient zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnej rejestracji.

5. Klient, który nie jest uczestnikiem Programu Lojalnościowego Moja Biedronka i nie posiada Karty Lojalnościowej lub Wirtualnej Karty Lojalnościowej, w celu założenia Konta zobowiązany jest przystąpić do Programu Lojalnościowego Moja Biedronka, którego zasady oraz warunki uczestnictwa określa Regulamin Karty Lojalnościowej, dostępny w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

6. W celu założenia Konta, przez Klienta wskazanego w ust. 5 powyżej konieczne jest:

a. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu,

b. wypełnienie formularza rejestracji udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym Biedronka Home, poprzez podanie obowiązkowo:

(i) imienia,

(ii) nazwiska,

(iii) Hasła,

(iv) adresu e-mail,

(v) numeru telefonu.

c. potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz Polityki Prywatności,

d. potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu Karty Lojalnościowej (dostępnego w Sklepie Internetowym Biedronka Home) oraz wyrażenie zgód związanych z Programem Lojalnościowym Moja Biedronka, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracji,

e. przesłanie Sprzedawcy drogą elektroniczną wypełnionego formularza rejestracji, przy użyciu odpowiedniej funkcji znajdującej się pod formularzem rejestracji.

7. Klient, który jest uczestnikiem Programu Lojalnościowego Moja Biedronka i posiada Kartę Lojalnościową lub Wirtualną Kartę Lojalnościową, zakładając Konto zobowiązany jest podać numer telefonu lub adres e-mail przypisany do Karty Lojalnościowej lub numer Karty Lojalnościowej lub numer Wirtualnej Karty Lojalnościowej i dokonać rejestracji zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 8 poniżej.

8. W celu założenia Konta, przez Klienta wskazanego w ust. 7 powyżej konieczne jest:

a. podanie Hasła,

b. wypełnienie formularza udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym Biedronka Home, poprzez odpowiednio podanie/zaktualizowanie obowiązkowo:

(i) imienia,

(ii) nazwiska,

(iii) adresu e-mail,

(iv) numeru telefonu.

c. potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz Polityki Prywatności,

d. wyrażenie zgód związanych z Programem Lojalnościowym Moja Biedronka, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracji,

e. przesłanie Sprzedawcy drogą elektroniczną wypełnionego formularza rejestracji, przy użyciu odpowiedniej funkcji znajdującej się pod formularzem rejestracji.

9. W przypadku, gdy Klient posiada nieaktywną Kartę Lojalnościową, w celu założenia Konta konieczne jest dokonanie przez Klienta aktywacji Karty Lojalnościowej, zgodnie z Regulaminem Karty Lojalnościowej. Postanowienia ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio.

10. Po przesłaniu Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracji, na wskazany przez Klienta adres e-mail Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie dokonania rejestracji a dodatkowo w przypadku Klientów, którzy nie byli w chwili zakładania Konta uczestnikami Programu Lojalnościowego Moja Biedronka - zostanie wygenerowana (założona) Wirtualna Karta Lojalnościowa, zgodnie z Regulaminem Karty Lojalnościowej, która zostanie automatycznie przypisana do Konta. Numer Wirtualnej Karty Lojalnościowej będzie dostępny dla Klienta z poziomu Konta, w zakładce „Moje dane”.

11. Po zalogowaniu do Konta, Klient, może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji w tym m.in. zmiany Hasła w zakładce „Moje dane”. Klient może również dokonać zmiany danych przez kontakt z infolinią pod numerem telefonu: (22) 205 34 44.

12. Z chwilą ukończenia procesu rejestracji, zgodnie z ust. 6, ust. 8 i ust. 10 powyżej. Klient zawiera z Biedronką Umowę o Prowadzenie Konta. Umowa o Prowadzenie Konta zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana zgodnie z zasadami wskazanymi w § 12, § 14 ust. 2 lub § 18 ust. 10 Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home.

13. Klient ma prawo posiadać wyłącznie jedno aktywne Konto w Sklepie Internetowym Biedronka Home. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji, że Klient posiada więcej niż jedno aktywne Konto, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, w celu wyjaśnienia sprawy, żądać od Klienta dodatkowych informacji w celu potwierdzania, że Klient jest właścicielem Konta. W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji, że Klient posiada więcej niż jedno Konto, Biedronka, po uprzednim poinformowaniu Klienta podejmie działania niezbędne do realizacji postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home, w szczególności skutecznego wdrożenia zasady, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, stosownie do § 14 ust 2. O podjętych decyzjach i ewentualnych, mających zastosowanie środkach Klient zostanie poinformowany drogą e-mail. W takich przypadkach, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z § 13 Regulaminu.

 

§ 4. Składanie oraz Realizacja Zamówień w Sklepie Internetowym Biedronka Home

1. Możliwość składania Zamówień w Sklepie Internetowym Biedronka Home jest dostępna dla Klienta przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do swojego Konta. Zalogowanie się do Konta wymaga podania przez Klienta adresu e-mail, numeru telefonu lub numeru Karty Lojalnościowej lub Wirtualnej Karty Lojalnościowej użytego podczas rejestracji Konta oraz Hasła .

3. Klient może skorzystać z Sklepu Internetowego Biedronka Home i złożyć Zamówienie również bez posiadania Konta. W tym wypadku Klient, przy składaniu Zamówienia, musi podać wszystkie niezbędne do realizacji Zamówienia dane.

4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Biedronka Home, Klient kompletuje Zamówienie, zaznaczając Produkty, których zakupem jest zainteresowany, wybierając polecenie „Dodaj do koszyka”. Na etapie kompletowania Zamówienia, Klient jest informowany o Cenie Produktów, wybranych przez Klienta. Po skompletowaniu Zamówienia, w celu kontynuowania zakupów, Klient powinien wybrać opcję „Przejdź do Kasy” oraz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na każdym kolejnym etapie składania Zamówienia. Po przejściu do kasy, Klient zobowiązany jest do wskazania m.in. sposobu dostawy Produktów i w przypadku wybrania dostawy kurierem do podania danych adresowych (kod, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz wybrania formy płatności. Minimalna wartość Łącznego Kosztu Zamówienia, nie wliczając kosztów dostawy (ale z uwzględnieniem rabatów) powinna wynieść nie mniej niż 15 zł.

5. Zamówienie zostaje złożone w chwili przesłania uzupełnionego formularza Zamówienia do Sprzedawcy poprzez wybranie w Sklepie Internetowym Biedronka Home opcji „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o Łącznym Koszcie Zamówienia.

6. Złożenie Zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie właściwych pól.

7. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. W terminie do 24 godzin po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informacje o głównych cechach zamówionych Produktów, Łącznym Koszcie Zamówienia, wybranej formie płatności oraz sposobie dostawy. Potwierdzenie złożenia Zamówienia Klienta jest Klientowi wysyłane na wskazany przez Klienta adres e-mail, a w przypadku Klienta posiadającego Konto, potwierdzenie Zamówienia jest również udostępniane w Sklepie Internetowym Biedronka Home (w zakładce „Zamówienia”). Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia (oferty Klienta) i nie stanowi jeszcze oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.

9. Oferta Klienta (Zamówienie) wiąże przez 7 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania Zamówienia, zgodnie z ust. 10 poniżej, wówczas oferta Klienta wygasa a wszelkie uiszczone płatności zostaną Klientowi niezwłocznie zwrócone.

10. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zawierającej informację o wysłaniu Zamówienia. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 7 – 9 powyżej przez Sprzedawcę. Wiadomość ta stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

11. W przypadku wyboru sposobu płatności z góry, przyjęcie Zamówienia do realizacji nastąpi po uiszczeniu przez Klienta Łącznego Kosztu Zamówienia oraz ewentualnym wyczerpaniu procedury, o której mowa w § 5 ust. 4 zdanie pierwsze, zwieńczonej uzgodnieniem innego sposobu realizacji Zamówienia.

12. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej Produktów. Klient może dokonać zakupu danego (takiego samego) Produktu w maksymalnej liczbie 10 sztuk w ciągu doby.

13. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości, we wszystkich przypadkach doręczeń wiadomości e-mail do Klienta zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Biedronka Home, za moment otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta uważać się będzie moment zapisania wiadomości na serwerze, na którym Klient ma konto poczty elektronicznej.

 

§ 5. Dostępność Produktów

1. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym Biedronka Home stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca dokłada najwyższą staranność, aby w Sklepie Internetowym Biedronka Home prezentowane były jedynie Produkty dostępne do sprzedaży.

3. W przypadku gdy Produkty, na które Klient chce złożyć Zamówienie, nie będą dostępne w chwili składania Zamówienia, Klient przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy automatycznie otrzyma informację o braku dostępności Produktu.

4. W przypadku, gdy po złożeniu Zamówienia zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu, okaże się, że jakikolwiek z zamówionych przez Klienta Produktów jest niedostępny, Sprzedawca anuluje całe Zamówienie. Potwierdzenie anulowania Zamówienia zostanie przesłane w wiadomości e-mail na adres e-mail przypisany do Konta Klienta lub wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia bez Konta.

 

§ 6. Ceny Produktów oraz Łączny Koszt Zamówienia

1. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym Biedronka Home mogą różnić się od cen Produktów w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy. Klienta dokonującego zakupów w Sklepie Internetowym Biedronka Home obowiązują Ceny Produktów przedstawione w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

2. Promocje na poszczególne Produkty oraz organizowane przez Sprzedawcę akcje promocyjne mogą się różnić od promocji i akcji promocyjnych w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy. Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Biedronka Home może skorzystać jedynie z promocji i akcji promocyjnych przedstawionych w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

3. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym Biedronka Home mogą różnić się w zależności od tego, czy Klient jest zalogowany do Konta.

4. Sprzedawca może na bieżąco aktualizować Ceny Produktów w Sklepie Internetowym Biedronka Home oraz obejmować je wybranymi przez siebie promocjami. Zmiany Cen Produktów pozostają bez wpływu na uprzednio złożone Zamówienia.

5. Ceny Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym Biedronka Home są cenami brutto. Ceny Produktów zawierają wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Wszystkie Ceny Produktów oraz Łączny Koszt Zamówienia podawane są w złotych polskich.

6. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszt realizacji usługi dostawy, składające się na Łączny Koszt Zamówienia widoczne będą w koszyku, przed złożeniem Zamówienia, po wybraniu przez Klienta formy płatności oraz sposobu dostawy.

7. Łączny Koszt Zamówienia zależny jest od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Przed złożeniem Zamówienia, Klient zostanie każdorazowo poinformowany o koszcie wybranej przez siebie usługi dostawy oraz ewentualnych opłatach dodatkowych związanych z wybranym przez siebie sposobem płatności.

 

§ 7. Płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za Zamówienie dokonane w Sklepie Internetowym Biedronka Home:

a. płatność szybkim przelewem internetowym, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;

b. płatność BLIK, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;

c. płatność z góry przy użyciu karty płatniczej (np.: Visa, Mastercard, Maestro), za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności.

2. W przypadku wyboru płatności z góry przy użyciu karty płatniczej, płatności BLIK, oraz płatności szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenie Zamówienia. W tym czasie, w przypadku braku możliwości dokonania niezwłocznej płatności, Klient powinien zwrócić się do Sprzedawcy o przekazanie linku do płatności lub zmiany metody płatności, przez kontakt z infolinią pod numerem telefonu: (22) 205 34 44. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu, Zamówienie zostanie anulowane.

3. Dostępne formy płatności będą każdorazowo wyświetlane przy składaniu Zamówienia. Dostępność metod płatności jest ustalana automatycznie i może być uzależniona od wybranej metody dostawy.

4. Potwierdzeniem dokonanego zakupu w Sklepie Internetowym Biedronka Home jest faktura elektroniczna wysłana na adres e-mail wskazany przez Klienta. W celu otrzymania faktury w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Klient podaje podczas składania Zamówienia dane niezbędne do wystawienia faktury związanej z taką działalnością.

5. Transakcje sprzedaży Produktów każdorazowo dokumentowane są fakturami VAT.

6. Klient dokonując zakupu Produktu w Sklepie Internetowym Biedronka Home wyraża wolę otrzymania faktury VAT dokumentującej ten zakup.

7. Stosownie do art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), Klient, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej.

8. Po otrzymaniu Produktu przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta, w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją oraz innych przypadkach skutkujących obowiązkiem zmniejszenia Ceny Produktu, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana faktura korygująca.

9. Warunki obniżenia podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 29a ust. 13 w zw. z art. 86 ust. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) Strony uznają za spełnione w dacie wystawienia przez Sprzedającego prawidłowej faktury korygującej, zgodnej z posiadaną przez Strony dokumentacją, z której wynika, że Strony uzgodniły warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną przez Strony dokumentacją.

 

§ 8. Dostawa

1. Sprzedawca, działając we własnym imieniu, zapewnia dostawę Produktów na rzecz Klienta na podstawie odrębnego zlecenia usługi dostawy Produktów, realizowanej przez zewnętrznych przewoźników (podwykonawców).

2. Usługa dostawy Produktów, o której mowa w ust. 1 realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home lub regulaminów odrębnych promocji, o których mowa w § 11, koszty usługi dostawy realizowanej przez podwykonawców ponosi Klient.

4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionych Produktów przechodzi na Klienta dopiero z chwilą ich wydania Klientowi, wg mającego zastosowanie sposobu realizacji usługi dostawy, tj. przez przewoźnika zaangażowanego przez Sprzedawcę albo w ramach odbioru przez Klienta w paczkomacie. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu, a także za utratę lub zniszczenie Produktu lub paczki z Produktem mające miejsce do chwili wydania Produktów Klientowi, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

5. Sprzedawca pokryje koszty zewnętrznej usługi dostawy, w przypadku Zamówienia przez Klienta, w którym łączna Cena Produktów zamówionych przez Klienta wynosi co najmniej 149,00 zł.

Sprzedawca może zmienić niniejsze postanowienie w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Biedronka Home lub Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 8 powyżej, przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja czy i w jakim zakresie Sprzedawca pokrywa koszty realizacji zewnętrznej usługi dostawy będzie zawsze dostępna dla Klienta w Sklepie Internetowym Biedronka Home najpóźniej przed złożeniem Zamówienia.

6. Klient ma możliwość wyboru następujących sposobów realizacji usługi dostawy spośród zewnętrznych podwykonawców:

a. przesyłka kurierska;

b. odbiór w paczkomacie, wybranym przez Klienta oraz wskazanym przy składaniu Zamówienia.

7. W przypadku wyboru sposobu realizacji usługi dostawy przez kuriera, gdy waga Produktu przekracza 30,0 kg jego doręczenie podlega dodatkowym opłatom, podanym Klientowi przed złożeniem Zamówienia. W przypadku wyboru sposobu realizacji usługi dostawy przez kuriera, gdy łączna waga Produktów przekracza 30 kg, ich doręczenie może nastąpić w kilku przesyłkach, a Klient, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej ponosi koszt usługi dostawy jednej przesyłki.

8. W przypadku wyboru sposobu realizacji usługi dostawy przez odbiór w paczkomacie, Produkty pakowane są w oryginalne opakowania Sprzedawcy o maksymalnych wymiarach 410x380x640 mm, a łączna waga przesyłki nie może przekraczać 25 kg. W przypadku gdy Zamówienie przekracza ww. wagę lub rozmiary jego doręczenie jest możliwe wyłącznie przez kuriera.

9. Liczba Dni Roboczych, w ciągu których nastąpi realizacja usługi dostawy zamówionych Produktów przez podwykonawców jest zależna m.in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym Biedronka Home informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do realizacji usługi dostawy i realizacji Zamówienia.

10. W przypadku wyboru przez Klienta jako sposobu realizacji usługi dostawy przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia Zamówienia na adres wskazany przy składaniu zamówienia jako adres dostawy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu/ów do Biedronka z powodu braku możliwości doręczenia Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu w trybie natychmiastowym bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron, w momencie zwrotnego odesłania zamówionego Produktu/ów Sprzedawcy. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku nr 2 „Zwroty i reklamacje”.

11. Na żądanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu kuriera, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór zamówionych Produktów.

12. W przypadku wyboru przez Klienta realizacji usługi dostawy jako odbiór Zamówienia w paczkomacie, przesyłka zawierająca zamówione Produkty zostanie dostarczona do wybranego przez Klienta paczkomatu. Klient jest zobowiązany do odbioru przesyłki zawierającej zamówione Produkty po otrzymaniu informacji o tym, że przesyłka zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru. Czas oczekiwania przesyłki w paczkomacie na odbiór Klienta jest każdorazowo podany do wiadomości Klienta przez dostawcę usługi paczkomaty wraz z w/w informacją i zwykle wynosi 48h. Brak odbioru przesyłki z przyczyn leżących po stronie Klienta, skutkujący zwrotem przesyłki do Sprzedawcy powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym, z dniem zwrotu przesyłki, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku nr 2 „Zwroty i reklamacje”.

13. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę zawierającą zamówione Produkty w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić, czy Produkty nie są wadliwe. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu . W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

14. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, zawierającej zamówione Produkty, dla której Klient wybrał sposób doręczenia do paczkomatu, Klient powinien zgłosić to w paczkomacie i postępować zgodnie z instrukcją tam zawartą lub udać się do najbliższego punktu odbioru paczek dostawcy usługi odbioru w paczkomacie, a których lista jest dostępna na stronie internetowej dostawcy usługi paczkomaty. Ponadto Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.

15. Klient, który nie jest Konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu przesyłki zawierającej zamówione Produkty oraz (poza przypadkiem doręczenia przesyłki do paczkomatu) jest zobowiązany w obecności kuriera dokonać jej sprawdzenia. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzeń przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody i niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni skontaktować się ze Sprzedawcą. Niedopełnienie przez Klienta niebędącego Konsumentem któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, może skutkować odmową uwzględnienia reklamacji .

16. Dostępne sposoby realizowanej przez podwykonawców usługi dostawy będą każdorazowo wyświetlane przy składaniu Zamówienia. Dostępność sposobów dostawy jest ustalana automatycznie i może być uzależniona od wybranej metody płatności lub od wysokości Łącznego Kosztu Zamówienia lub łącznej wagi przesyłki.

 

§ 9. Prawo do Odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie. Zasady odstąpienia od umowy, w tym formularz o odstąpienia od umowy, z którego Klient może skorzystać, określone są w Załączniku nr 2 pkt II „Zwroty Produktu”.

2. Bez uszczerbku dla ustawowego prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5, Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 30 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie, a w przypadku gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta posiada Konto w Sklepie Internetowym Biedronka Home i złożył Zamówienie zalogowany na Konto – termin na odstąpienie wynosi 60 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie.

3. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem.

4. Ilekroć w postanowieniach niniejszego § 9 lub w Załączniku nr 2 pkt II „Zwroty Produktu” jest mowa o „Konsumencie” lub „Kliencie” oznacza to Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

5. Szczegółowe zasady realizowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz dokonywania zwrotów stanowią Załącznik nr 2 „Zwroty i reklamacje” do Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home.

 

§ 10. Odpowiedzialność i Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży wolny od wad. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane Produkty.

2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem i względem Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeżeli Produkt sprzedany na podstawie Umowy Sprzedaży ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Do postępowania reklamacyjnego zastosowanie znajdują przepisy art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). Szczegółowe zasady dotyczące praw i obowiązków Klientów w zakresie składania reklamacji zostały opisane w Załączniku nr 2 „Zwroty i reklamacje” do Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home.

4. Sprzedawca w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta wyłącza swoją odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

5. Informujemy, że pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK). Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie. Jednocześnie jako pierwszy punkt kontaktu Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość na adres e-mail: home@biedronka.pl.

6. Sprzedawca korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1823 ze zm.):

a. szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

b. przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

c. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

§ 11. Promocje

1. Sprzedawca jest uprawniony do proponowania Klientom w Sklepie Internetowym Biedronka Home szczególnych warunków sprzedaży niektórych lub wszystkich Produktów. O promocjach Sprzedawca będzie informował w Sklepie Internetowym Biedronka Home w odpowiednim regulaminie promocji (lub informacjach o promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home).

2. Jeżeli nic innego nie zostało przez Sprzedawcę wyraźnie wskazane w Sklepie Internetowym Biedronka Home, w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home lub w odpowiednim regulaminie promocji (lub informacjach o promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home), Ceny Produktów przedstawione w Sklepie Internetowym Biedronka Home nie podlegają dodatkowym rabatom lub promocjom, które mogą w tym czasie obowiązywać w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy.

3. Zasady szczególnych warunków sprzedaży, o których mowa w ust. 1 powyżej są określone w odpowiednich regulaminach lub informacjach o promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home. Jeżeli w odpowiednim regulaminie promocji lub informacji o promocji nie zastrzeżono inaczej, promocja obowiązuje do czasu jej odwołania.

4. W przypadku Zamówienia, w którego skład wchodzą Produkty objęte promocją, Klient zostanie każdorazowo poinformowany o wysokości udzielonej zniżki lub innych korzyściach przysługujących mu w związku z promocją. Korzyści przysługujące Klientowi w związku z promocją mogą polegać w szczególności na:

a. obniżeniu Cen Produktów, objętych promocją;

b. obniżeniu Ceny Produktów dodanych przez Klienta do koszyka;

c. obniżeniu Ceny Produktu objętego promocją w przypadku wcześniejszego zakupienia przez Klienta innego Produktu objętego promocją;

d. otrzymaniu przez Klienta nieodpłatnie lub ze zniżką dodatkowego (kolejnego) Produktu, w związku z zakupem określonej w promocji ilości dowolnych Produktów.

5. Skorzystanie z promocji oferowanej przez Sprzedawcę, nie wyłącza prawa Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, na zasadach opisanych § 9 oraz w Załączniku nr 2 „Zwroty i reklamacje” do Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home. Jeżeli odpowiednie regulaminy promocji lub informacje o promocjach dostępne w Sklepie Internetowym Biedronka Home, nie stanowią inaczej, w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są Produkty objęte promocją, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien zwrócić wszystkie Produkty objęte promocją.

6. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym Biedronka Home nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home lub odpowiedniego odrębnego regulaminu promocji lub informacje o promocjach dostępne w Sklepie Internetowym Biedronka Home, nie stanowią inaczej.

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home i odpowiedniego odrębnego regulaminu promocji lub informacji o promocjach, dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home, w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia właściwego odrębnego regulaminu promocji lub informacje o promocjach dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

 

§ 12. Usługi świadczone droga elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biedronka Home, w związku z realizacją procesu zakupowego, Sprzedawca świadczy następujące Usługi:

a. prowadzenie Konta;

b. formularz kontaktowy;

c. usługi informacyjne.

2. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwieniu Klientowi kontaktu ze Sprzedawcą poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza umieszczonego w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

3. Usługi informacyjne polegają na umożliwieniu Klientowi zapoznania się z informacjami dotyczącymi Sprzedawcy lub Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

4. Umowy o świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 lit. b i c powyżej, zawierane są z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Sklepu Internetowego Biedronka Home w odpowiednim zakresie, a ulegają rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Klienta Sklepu Internetowego Biedronka Home.

5. W ramach Konta (tj. w związku z jego rejestracją lub korzystaniem z Konta) Sprzedawca umożliwia Klientom dodatkowo, w szczególności:

a. dostęp do historii Zamówień;

b. zarządzanie danymi osobowymi Klienta przypisanymi do Konta w ramach funkcjonalność zakładki „Moje dane”; w tym możliwość uzupełnienia i edycji danych Klienta o dane adresowe dla dostaw, itp.,

c. tworzenie listy życzeń;

d. dostęp do Programu Lojalnościowego albo połącznie Konta z wcześniej posiadaną Wirtualną Kartą Lojalnościową, w tym dostęp do Wirtualnej Karty Lojalnościowej;

e. dostęp do elektronicznych kuponów promocyjnych.

6. Klient może w każdej chwili rozwiązać Umowę o Prowadzenie Konta poprzez:

a. przesłanie Sprzedawcy wiadomości e-mail na adres: home@biedronka.pl zawierającej żądanie usunięcia Konta;

b. kontakt telefoniczny pod nr telefonu: (22) 205 34 44 z żądaniem usunięcia Konta.

7. Ponadto, Klient przyjmuje do wiadomości, że:

a. złożenie wniosku o usunięcie danych osobowych Klienta w zakresie danych(ej) Klienta niezbędnych do prowadzenia Konta połączonego z wnioskiem (choćby domniemanym) o usunięcie Konta (rozwiązanie umowy o prowadzenie konta), będzie skutkować rozwiązaniem Umowy o Prowadzenie Konta;

b. rozwiązanie Umowy o Prowadzenie Konta i usunięcie Konta oznacza równocześnie utratę przez Klienta uprawnień wynikających z członkostwa w Programie Lojalnościowym Moja Biedronka i jest równoznaczne z ustaniem uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Moja Biedronka.

8. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę żądania usunięcia Konta lub wniosku, o który mowa w ust. 6 lit. a powyżej, na adres e-mail Klienta wskazany przy rejestracji, zostanie skierowana wiadomość e-mail z potwierdzeniem usunięcia Konta Klienta. Po usunięciu Konta, Sprzedawca przechowuje informacje o usuniętym Koncie przez 30 dni w celu umożliwienia jego ewentualnego przywrócenia.

 

§ 13. Reklamacje usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną

Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: home@biedronka.pl za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz pocztą tradycyjną na adres Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji oraz w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi.

 

§ 14. Obowiązki Klienta w związku z korzystaniem z Sklepu Internetowego Biedronka Home

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. przestrzegania Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz regulaminów odrębnych znajdujących się w Sklepie Internetowym Biedronka Home, w zakresie w jakim znajdują one zastosowanie do Klienta.

b. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach udostępnionych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym Biedronka Home wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych oraz w razie konieczności ich niezwłocznego aktualizowania, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania zawartych przez Klienta ze Sprzedawcą Umów Sprzedaży lub Umowy o Prowadzenie Konta oraz świadczenia przez Sprzedawcę pozostałych Usług, o których mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz regulaminach odrębnych;

c. powstrzymania się od zamieszczania w jakikolwiek sposób treści, które są niezgodne z prawem, wulgarne, krzywdzące, napastliwe, prawnie niedozwolone, obsceniczne, sprzeczne z zasadami przyzwoitości, naruszające życie prywatne danej osoby, w tym jej prawo do wizerunku, naruszające godność lub obrażające pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość, zawierają groźby, pomówienia;

d. powstrzymania się od umieszczania w Sklepie Internetowym Biedronka Home (w tym w ramach Konta), wyświetlania, wysyłania pocztą elektroniczną lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób elementów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego Sprzedawcy;

e. niezakłócania i nieprzerywania pracy w Sklepie Internetowym Biedronka Home, serwerów lub sieci połączonych z Sklepem Internetowym Biedronka Home oraz nienaruszania wymogów, procedur, zasad lub przepisów odnoszących się do sieci połączonych z Sklepem Internetowym Biedronka Home;

f. korzystania z Sklepu Internetowego Biedronka Home w sposób niezakłócający korzystania z Sklepu Internetowego Biedronka Home przez pozostałych Klientów;

g. korzystania z Usług, o których mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home, oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu Internetowym Biedronka Home;

h. powstrzymania się od działań mogących doprowadzić do nieautoryzowanej modyfikacji informacji zamieszczanych w Sklepie Internetowym Biedronka Home przez Sprzedawcę.

i. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

j. niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów.

2. W przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w § 14 ust. 1 lit. b-j Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usług, o których mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home, ze skutkiem natychmiastowym, powiadamiając go o podjęciu takiej czynności. W przypadku, naruszenia obowiązków, o których mowa w § 14 ust. 1 lit. a Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, o których mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home ze skutkiem natychmiastowym pod warunkiem, że naruszenie przez Klienta obowiązków wynikających z § 14 ust. 1 lit. a jest rażące, po uprzednim wezwaniu Klienta do usunięcia naruszeń wysłanego przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta i po bezskutecznym upływie minimum 3 dniowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na zaprzestanie/usunięcie przez Klienta naruszeń lub ich skutków.

 

§ 15. Ochrona danych osobowych i wykorzystanie plików cookies

1. Administratorem danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home i Programu Lojalnościowego Moja Biedronka jest Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie.

2. Informacje o celach i warunkach, na jakich Biedronka przetwarza dane osobowe Klientów, a także prawa przysługujące Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, zostały opisane w Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookies.

 

§ 16. Przerwy techniczne

1. Biedronka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu Internetowego Biedronka Home. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Biedronka podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Klientów.

2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Biedronkę w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Klientów.

3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Klientów utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Sklepu Internetowego Biedronka Home związanych z możliwością składania Zamówień lub pozostałych funkcjonalności Sklepu Internetowego Biedronka Home.

4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Biedronka Home inny niż wskazany w ust. 3 powyżej.

 

§ 17. Warunki i Zasady Zwrotu Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

1. Każdy Klient dokonując zakupu urządzeń elektrycznych i elektronicznych w Sklepie Internetowym Biedronka Home, może dokonać zwrotu Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego tego samego rodzaju, co sprzęt sprzedawany.

2. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru Zużytego Sprzętu w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile Zużyty Sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

3. Dodatkowo, Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru Zużytego Sprzętu w punkcie sprzedaży, o ile Zużyty Sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

4. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 powyżej, za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić tylko jedną sztukę Zużytego Sprzętu.

5. W celu dokonania zwrotu Zużytego Sprzętu, należy skontaktować się z Sprzedawcą w sposób wskazany w § 18 ust. 12 Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości o wysłaniu Zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 10 Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home.

6. Aby dokonać zwrotu zużytego sprzętu spełnione muszą być następujące warunki:

a. Sprzęt przeznaczony do zwrotu powinien zostać odpowiednio przygotowany (zabezpieczony do transportu) przez Klienta, (tj.: należy odłączyć sprzęt od wszelkich instalacji, w razie konieczności opróżnić; zalecane jest, aby umieścić sprzęt w pudełku kartonowym oraz zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem się wewnątrz pudełka)

b. Zużyty sprzęt musi być tego samego rodzaju i pełnić te same funkcje, co sprzęt sprzedawany,

c. Zużyty sprzęt musi być kompletny, przy czym za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

7. Zwrot Zużytego Sprzętu będzie się odbywał wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

8. Przekazany do zwrotu Zużyty Sprzęt nie podlega zwrotowi do Klienta.

9. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zużytego Sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących Zużyty Sprzęt lub jest niekompletny w sposób, o którym mowa w ust. 6 lit. c).

10. Poza odbiorem Zużytego Sprzętu w miejscu dostawy, w sposób opisany powyżej, Zużyty Sprzęt może zostać przekazany także do punktów zbierania Zużytego Sprzętu. Wykaz punktów zbierania Zużytego Sprzętu dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy lub w siedzibie urzędu gminy, właściwego dla Klienta oraz w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy, których lista jest dostępna w Sklepie Internetowym Biedronka Home. Zużyty Sprzęt zakupiony w Sklepie Internetowym Biedronka Home można zwrócić nadając przesyłkę pod adres miejsc wskazanych w Sklepie Internetowym Biedronka Home w zakładce „Segreguj świadomie” pod adresem https://www.biedronka.pl/pl/segreguj-swiadomie . Sprzedawca nie pokrywa kosztów ewentualnej przesyłki Zużytego Sprzętu.

11. Do zwrotu Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1893 ze zm.).

§ 18. Postanowienia końcowe

1. Do spraw uregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home stosuje się prawo polskie, chyba, że co innego wynika w przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany przez niego przy rejestracji Konta lub składaniu Zamówienia bez Konta adres e-mail.

3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub pobierając go w formacie PDF na urządzenie końcowe, z którego korzystają, a także sporządzając jego wydruk.

4. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

5. Jeżeli jedno z postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home przestanie obowiązywać wskutek zmian przepisów prawa lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home.

6. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawca a Klientem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Sprzedawca może zmienić Regulamin Sklepu Internetowego Biedronka Home, z zastrzeżeniem zasad wynikających z ust. 9 poniżej. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home, poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home w Sklepie Internetowym Biedronka Home. Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Biedronka Home lub Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 8, przed dniem wejścia w życie zmian są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w chwili składania Zamówienia.

9. Zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home w zakresie dotyczącym zawartych umów Konta mogą być dokonane z ważnych przyczyn dotyczących: a) bezpieczeństwa, b) zapobiegania nadużyciom, c) poprawy ochrony prywatności Klientów, d) zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usługi Konta, e) usprawnienia działania Sklepu Internetowego Biedronka Home, f) poprawy obsługi Klientów. Wprowadzane zmiany pozostają w odpowiedniej relacji do zaistniałych przyczyn. W przypadku dokonania takiej zmiany, Sprzedawca poza poinformowaniem Klientów w sposób określony w ust. 8 powyżej, prześle Klientom, którzy zawarli umowę Konta informację o zmianie w formie wiadomości e-mail na adres wskazany do rejestracji Konta.

10. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz bez uszczerbku dla uprawnień Klienta w zakresie rozwiązania Usług świadczonych w sposób ciągły drogą elektroniczną, przewidzianych w § 12 powyżej, wszelkie zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania.

11. Wszelkie umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

12. Sprzedawca jest uprawniony do ograniczenia, zmiany bądź likwidacji niektórych funkcjonalności w Sklepie Internetowym Biedronka Home, w tym zawieszenia lub zakończenia jej prowadzenia, w każdym czasie, o czym Klienci zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 7 dniowego terminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca poinformuje Klientów o planowanych działaniach w formie komunikatu zamieszczonego w Sklepie Internetowym Biedronka Home. W sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie, umowy zawarte ze Sprzedawcą w zakresie likwidowanych funkcjonalności ulegają rozwiązaniu w odpowiednim zakresie, w terminie wskazanym w odpowiednim komunikacie, bez wpływu na prawa nabyte Klientów, w szczególności na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie Regulaminem Sklepu Internetowego Biedronka Home lub Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 8, przed upływem w/w terminu.

13. Sprzedawca jest uprawniony do likwidacji wszystkich funkcjonalności w Sklepie Internetowym Biedronka Home co spowoduje zakończenie jego prowadzenia, w każdym czasie, o czym Klienci zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 14 dniowego terminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca poinformuje Klientów o planowanych działaniach w formie komunikatu zamieszczonego w Sklepie Internetowym Biedronka Home oraz wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Klientów, którzy posiadają Konto w Sklepie Internetowym Biedronka Home. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w sytuacji o której mowa w niniejszym ustępie, wszelkie umowy zawarte ze Sprzedawcą ulegają rozwiązaniu w odpowiednim zakresie, w terminie wskazanym w odpowiednim komunikacie, bez wpływu na prawa nabyte Klientów. Zawieszenie lub zakończenie działania Sklepu Internetowego Biedronka Home pozostają bez wpływu na Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 8 powyżej lub na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie Regulaminem Sklepu Internetowego Biedronka Home, przed dniem zakończenia lub zawieszenia funkcjonowania Sklepu Internetowego Biedronka Home.

14. Ze Sprzedawcą można się kontaktować:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem home@biedronka.pl;
 2. telefonicznie pod nr telefonu: (22) 205 34 44 (opłata za połączenie według taryf operatorów), infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18, sobota 9-17;
 3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

Załączniki:

 1. Minimalne wymagania techniczne,
 2. Zwroty i reklamacje,
 3. Formularz odstąpienia do Umowy.

 

 

Załącznik nr 1 - Minimalne wymagania techniczne

 

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Sklepu Internetowego Biedronka Home:

 1. Posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do Internetu,
 2. Dostęp do poczty elektronicznej,
 3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Microsoft Edge wersji 101.0.1210.53 i wyższej lub Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki,
 4. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Biedronka dokłada należytej staranności by Sklep Internetowy Biedronka Home działał na wszelkich dostępnych przeglądarkach dostępnych na rynku. W sytuacji problemów technicznych z korzystaniem z Sklepu Internetowego Biedronka Home zapraszamy do kontaktu: home@biedronka.pl.

 

Załącznik nr 2 – Zwroty i reklamacje

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home (dalej jako „Załącznik”) określa zasady reklamacji i zwrotów w ramach zawartych Umów Sprzedaży na odległość pomiędzy Klientami, a Sprzedawcą w Sklepie Internetowym Biedronka Home.
 2. Ilekroć w Załączniku użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu podanym w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

II. Zwroty Produktu

 1. Ilekroć w niniejszej części „II. Zwroty Produktu” jest mowa o „Konsumencie” lub „Kliencie” oznacza to Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, w związku z wykonaniem przez niego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość i określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Klient ma ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie. Bez uszczerbku dla ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 30 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie, a jeżeli Klient posiada Konto w Sklepie Internetowym Biedronka Home i złożył Zamówienie w Sklepie Internetowym Biedronka Home będąc zalogowanym na swoje Konto, w terminie 60 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem, zgodnie z wzorem, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home lub własnoręcznie napisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wskazując numer Zamówienia, na adres e-mail home@biedronka.pl lub dołączając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży do zwracanego Produktu (Produktów) na adres wskazany w ust. 8 poniżej. Klient może też skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia (należy go wypełnić tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

– Adresat: Biedronka Home, Zwrot eCommerce / JD, Panattoni Park Urzut/brama 48, Aleja Katowicka 283, 05-830 Urzut, home@biedronka.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) niepotrzebne skreślić.

 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 2 powyżej powinno zawierać informację jakich zamówionych Produktów dotyczy odstąpienie od Umowy Sprzedaży oraz dowód, że zakup został dokonany w Sklepie Internetowym Biedronka Home. W związku z tym Sprzedawca zaleca dołączenie do zwracanych Produktów dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu (w szczególności faktury VAT, potwierdzenie płatności kartą) lub jego kopii, a także podanie numeru Zamówienia.
 3. Sprzedawca rekomenduje skorzystanie z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy będącego Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Wypełnienie oświadczenia na formularzu odstąpienia może znacząco przyspieszyć procedurę zwrotu, gdyż ułatwi identyfikację Zamówienia.
 5. Z zastrzeżeniem treści zdania drugiego poniżej, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego w związku z Umową Sprzedaży płatności, w tym koszty dostawy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może zwrócić Klientowi tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Produktów, oferowanego przez Sprzedawcę (Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów).
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt (lub Produkty) objęte odstąpieniem Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu (lub Produktów) przed jego upływem. Zwracane Produkty należy odesłać na adres Sprzedawcy: Biedronka Home, Zwrot eCommerce / JD, Panattoni Park Urzut/brama 48, Aleja Katowicka 283, 05-830 Urzut.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (lub Produktów) ponosi Konsument, w tym także koszty zwrotu Produktu (lub Produktów), których nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą, o których mowa w ust. 16 poniżej .
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się od zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności, od tego co nastąpi wcześniej .
 9. Za wyjątkiem sytuacji określonej w następnym zdaniu zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest:

a. przy płatności szybkim przelewem internetowym – zwrot środków następuje na konto z którego dokonana została płatność,

b. przy płatności BLIK – zwrot środków następuje na konto z którego dokonana została płatność,

c. przy płatności z góry przy użyciu karty płatniczej (np.: Visa, Mastercard, Maestro) – zwrot środków następuje na kartę płatniczą lub konto z której/go dokonana została płatność.

12. Zwrot Produktu (lub Produktów) powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Zwracany Produkt powinien być kompletny.

 1. Przy zwrocie Produktu (lub Produktów) w wyniku odstąpienia Klienta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca uprawniony jest do zbadania stanu Produktu (lub Produktów). Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu (lub Produktów) będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 14 powyżej, w procesie zwrotu przy niektórych Produktach dla ułatwienia, może wyświetlać się komunikat „Po otwarciu opakowania, produkt nie podlega zwrotowi”. Komunikat ten ma zastosowanie, w przypadku:

a. produktu dostarczonego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b. nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Sprzedawca oferuje w Sklepie Internetowym Biedronka Home także Produkty, które ze względu na swój charakter (np. przesyłki wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu takich Produktów zależy od sposobu realizacji przez Klienta zwrotu (m.in. wybranej firmy transportowej). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu w wysokości: dla Produktów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla Produktów o wadze ponad 30 kg do 200 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku Produktów ponadgabarytowych (np. lodówki side-by-side) wysokość ww. kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 700-1000 zł.

III. Reklamacje Produktów wadliwych

 1. Ilekroć w niniejszej części „III. Reklamacje Produktów wadliwych ” jest mowa o „Konsumencie” lub „Kliencie”

oznacza to Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

2. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktów pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Uprawnienia Konsumentów oraz Klientów nie będących Konsumentami z tytułu rękojmi za wady i określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

4. Reklamacje dotyczące zakupionych przez Klienta wadliwych Produktów mogą być składane:

a) osobiście w dowolnym sklepie stacjonarnym Biedronka,

b) pisemnie na adres: JERONIMO MARTINS POLSKA S.A., Biuro Obsługi Klienta, ul. Innowacyjna 6, 41-218 Sosnowiec,

c) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta:

kontakt telefoniczny 800 080 010* (z telefonu stacjonarnego)

(22) 205 34 44** (z telefonu komórkowego lub z zagranicy)

adres e-mail home@biedronka.pl

formularz kontaktowy https://home.biedronka.pl/contactus

* połączenie bezpłatne, ** opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów

5. W celu złożenia reklamacji Klient może również skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w zakładce „Zwroty i reklamacje” lub przygotować własne oświadczenie. Skorzystanie z formularza reklamacyjnego dostępnego w zakładce „Zwroty i reklamacje” nie jest obowiązkowe.

6. W celu ułatwienia i przyśpieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się przedłożenie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym Biedronka Home w szczególności faktury VAT lub jej kopii, potwierdzenia płatności kartą lub jego kopii oraz podać przyczynę reklamacji. W tym celu Klient może wypełnić odpowiednią kolumnę formularza reklamacyjnego.

7. Klient ma prawo złożyć reklamację na kupione Produkty w Sklepie Internetowym Biedronka Home na podstawie rękojmi (na wszystkie Produkty), lub na podstawie gwarancji (gdy produkt posiada dokument gwarancyjny).

8. Przy składaniu reklamacji Klient powinien wskazać: podstawę reklamacji (rękojmia/gwarancja), imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę zakupu, cenę zakupu, nazwę produktu, opis wady, datę/czas ujawnienia wady, swoje żądanie. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. Klient może zażądać usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient może złożyć również oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny Produktu z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny Produktu rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

10. Sprzedawca w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta wyłącza swoją odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

11. Reklamacje na Produkty

a. Złożone z tytułu rękojmi:

Termin na udzielenie odpowiedzi dotyczącej sposobu rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

b. Złożone z tytułu gwarancji:

Szczegółowe terminy i zasady reguluje karta gwarancyjna.

12. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany zwrócić wadliwy Produkt w dowolnym sklepie stacjonarnym Biedronka lub dostarczyć do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy, na adres Sprzedawcy: JERONIMO MARTINS POLSKA S.A., Biuro Obsługi Klienta, ul. Innowacyjna 6, 41-218 Sosnowiec.

 1. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 2. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient reklamujący go z tytułu rękojmi może żądać:

a. naprawy, lub

b. wymiany, lub

c. odstąpienia od Umowy Sprzedaży (zwrotu pieniędzy), lub

d. obniżenia ceny.

 1. W przypadku żądania wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 2. W sytuacji gdy Klient zażąda obniżenia Ceny Produktu albo odstąpi od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca może wymienić Produkt na wolny od wad lub wadę usunąć, o ile nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Powyższe nie ma zastosowania w razie, gdy zamówiony Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 4. Sprzedawca przyjmując reklamowany Produkt w sklepie stacjonarnym Biedronka, wypełnia protokół reklamacyjny w 3 egzemplarzach. 1 egzemplarz protokołu reklamacyjnego zostaje przekazany Klientowi.
 5. W przypadku podjęcia decyzji o naprawie reklamowanego Produktu lub wymianie Produktu na nowy i odbiorze go w sklepie stacjonarnym Biedronka, Produkt wydawany jest Klientowi wraz z potwierdzeniem przez niego odbioru Produktu.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji poprzez zwrot płatności, Klient otrzymuje zwrot należności w tej samej wartości oraz formie płatności, jaka widnieje na fakturze VAT. Zwrot uwzględnia wszystkie rabaty otrzymane przy zakupie.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy Klient w chwili zawarcia umowy wiedział o wadzie.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktu względem Klienta niebędącego Konsumentem jest ograniczona wyłącznie do kwoty, jaką Klient niebędący Konsumentem zapłacił za objęty reklamacją Produkt oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku, gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem, za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za realizację Zamówienia ograniczona jest do ceny jego poszczególnych składników oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy opłaconych przez Klienta niebędącego Konsumentem – jeżeli jego roszczenie dotyczy dostawy.

23. Jeżeli została udzielona gwarancja na dany produkt będący w ofercie Sklepu Internetowego Biedronka Home, reklamacje z tytułu gwarancji można składać do podmiotu, który udzielił gwarancji (gwaranta) lub za pośrednictwem dowolnego sklepu stacjonarnego Biedronka lub Sklepu Internetowego Biedronka Home, w terminie i na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym. Sprzedawca wydaje Klientowi wraz ze sprzedanym Produktem dokument gwarancyjny. Dokument gwarancyjny może być integralną częścią instrukcji obsługi lub oddzielnym dokumentem.

24. W przypadku reklamowania towaru wadliwego na podstawie gwarancji, to gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

Załącznik nr 3 - Formularz odstąpienia od Umowy.

Pobierz formularz

Regulaminy