REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEDRONKA HOME

Pobierz dokument

obowiązujący w aktualnej wersji od dnia 12.09.2023 r.

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania Umów Sprzedaży pomiędzy Klientami a Sprzedawcą, w tym obowiązki Klientów i Sprzedawcy, oraz rodzaje, zakres i warunki świadczenia przez Sprzedawcę pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biedronka Home.

 

§ 1. Definicje

1. Ilekroć w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home użyto niżej wymienionych pojęć pisanych wielką literą, należy je rozumieć w opisany poniżej sposób:

 

CENA PRODUKTU

wyrażona w złotych polskich wartość brutto Produktu wskazana w Sklepie Internetowym Biedronka Home, zawierająca wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT, według stawek obowiązujących w dniu zakupu (powstania obowiązku podatkowego).

DNI ROBOCZE

 

dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

HASŁO

ciąg znaków, zapewniających Klientowi dostęp do Konta, przy czym powinno ono posiadać nie mniej niż 8 znaków, przynajmniej jedną małą i jedną dużą literę, przynajmniej jedną cyfrę oraz przynajmniej jeden znak specjalny (!, @, #, itp.).

Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła dostępu do Konta w tajemnicy i nieujawniania go osobom trzecim. W przypadku powzięcia przez Klienta informacji o nieautoryzowanym wykorzystaniu Konta Klienta lub jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o ww. zajściu.

KANAŁY INTERNETOWE BIEDRONKI

łącznie: aplikacja mobilna „Biedronka”, Sklep Internetowy Biedronka Home oraz strona internetowa pod adresem https://moja.biedronka.pl .

KARTA LOJALNOŚCIOWA

karta Moja Biedronka, wydana przez Biedronkę, opatrzona indywidualnym numerem i kodem kreskowym EAN. Warunki korzystania z Karty Lojalnościowej określa Regulamin Karty Lojalnościowej dostępny pod adresem https://moja.biedronka.pl/regulamin/.

KLIENT

pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zamierzająca zawrzeć na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home Umowę Sprzedaży z Biedronką lub skorzystać z innych Usług świadczonych przez Biedronkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biedronka Home.

KOD RABATOWY

elektroniczny kod rabatowy w postaci ciągu liter lub/i cyfr przeznaczony do realizacji w Sklepie Internetowym Biedronka Home, uprawniający Klienta do uzyskania zniżki procentowej lub kwotowej na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub zniżki procentowej lub kwotowej na koszty dostawy, podlegający realizacji przy złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym Biedronka Home po spełnieniu przez Klienta warunków jego realizacji określonych w odrębnych regulaminach akcji promocyjnych lub w informacjach o promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub w materiałach promocyjnych odnoszących się do danej akcji promocyjnych.

KONSUMENT

Klient będący osobą fizyczną lub rolnikiem ryczałtowym, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home zawiera Umowę Sprzedaży z Biedronką.

KONTO

udostępniana Klientowi zgodnie z Umową o Prowadzenie Konta w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home przestrzeń, w której m.in. gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego zakupach w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA

Cena Produktów, dodanych przez Klienta do koszyka, powiększona o koszty dostawy oraz inne koszty, jeżeli występują i zostały podane do wiadomości i zaakceptowane przez Klienta przed złożeniem Zamówienia oraz pomniejszona o ewentualne rabaty, do której zapłaty zobowiązany będzie Klient dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

NEWSLETTER

usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegająca na wysyłaniu informacji handlowych dotyczących produktów i promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home, w tym profilowanych ofert dostosowanych do preferencji na podstawie analizy informacji o zakupach i aktywnościach w Sklepie Internetowym Biedronka Home na podany przez Klienta adres e-mail.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności dostępna w Sklepie Internetowym Biedronka Home pod adresem home.biedronka.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci.html .

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Polityka wykorzystania plików cookies dostępna w Sklepie Internetowym Biedronka Home pod adresem home.biedronka.pl/regulaminy/polityka-cookies.html .

POWIADOMIENIE O PONOWNEJ DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU

usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, która umożliwia zalogowanym Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy na podany adres e-mail informacji o ponownej dostępności Produktu w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

PRODUKT

towar, usługa lub prawo prezentowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biedronka Home, które Klient może nabyć w Sklepie Internetowym Biedronka Home, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home, których prezentacja stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY MOJA BIEDRONKA

program lojalnościowy Moja Biedronka prowadzony przez Biedronkę skierowany wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którego warunki uczestnictwa określa Regulamin Karty Lojalnościowej.

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA

Klient będący osobą fizyczną, która nabywa Produkty od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEDRONKA HOME

niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Biedronka Home, stanowiący integralną część Umowy Sprzedaży.

REGULAMIN KARTY LOJALNOŚCIOWEJ

regulamin Karty lojalnościowej „Moja Biedronka”, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz aplikacji mobilnej „Biedronka” dostępny pod adresem https://moja.biedronka.pl/regulamin/.

SKLEP INTERNETOWY BIEDRONKA HOME

dostępna pod adresem home.biedronka.pl internetowa platforma umożliwiająca sprzedaż detaliczną Produktów oferowanych przez Sprzedawcę oraz świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sieci Internet, prowadzona przez Sprzedawcę.

SPRZEDAWCA LUB BIEDRONKA

 

Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000222483, posiadająca numer NIP 7791011327 oraz REGON 63030302300000, kapitał zakładowy 798214120,00 zł, w całości wpłacony, BDO: 000004585tel. (22) 205 34 44, e-mail: home@biedronka.pl, adres do korespondencji: ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa.

STREFA BEZ DYMU

 

 

 

specjalne miejsce w Sklepie Internetowym Biedronka Home, w którym prezentowane są Produkty stanowiące rekwizyty tytoniowe podgrzewające tytoń, dostępne wyłącznie dla Klientów będących pełnoletnimi palaczami lub użytkownikami wyrobów zawierających nikotynę, po potwierdzeniu przez nich wieku.

UMOWA O PROWADZENIE KONTA

umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawierana na zasadach opisanych w Regulaminie, zgodnie z którą Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.

UMOWA SPRZEDAŻY

umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biedronka Home na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home.

USŁUGI

dostępne w Sklepie Internetowym Biedronka Home usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).

WIRTUALNA KARTA LOJALNOŚCIOWA

 

elektroniczna wersja Karty Lojalnościowej w postaci indywidualnego numeru, a w przypadku karty generowanej (założonej) w aplikacji mobilnej „Biedronka” opatrzona dodatkowo kodem, generowana (założona) w Kanałach Internetowych Biedronki i udostępniona w Kanałach Internetowych Biedronki do używania zgodnie z Regulaminem Karty Lojalnościowej dostępnym pod adresem https://moja.biedronka.pl/regulamin/.

ZAMÓWIENIE

oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Produktów, które Klient chce kupić od Sprzedawcy w Sklepie Internetowym Biedronka Home, stanowiące ofertę Klienta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zawierające dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY lub ZUŻYTY SPRZĘT

zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe (zgodnie z definicją ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1893 ze zm.).

2. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

3. Wszelkie załączniki do Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home stanowią jego integralną część.

 

§ 2. Postanowienia Ogólne dotyczące korzystania z Sklepu Internetowego Biedronka Home

1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz do jego przestrzegania.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub naruszających dobre obyczaje jak również wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego Biedronka Home lub Usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w Sklepie Internetowym Biedronka Home przez Sprzedawcę, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu Internetowego Biedronka Home, do oprogramowania, know – how, prawa do znaków towarowych oraz wchodzących w ich skład elementów graficznych, zdjęć, opisów i innych elementów udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home, służących do prezentacji Produktów przysługują Sprzedawcy, spółkom z grupy kapitałowej, do której należy Sprzedawca lub partnerom Sprzedawcy, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Korzystanie z zawartości materiałów zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home, o których mowa w poprzednim zdaniu, powinno następować w sposób zgodny z Regulaminem Sklepu Internetowego Biedronka Home i wymaga zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do danego materiału.

4. W celu korzystania z Sklepu Internetowego Biedronka Home niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home.

5. Biedronka dokłada szczególnej staranności, aby publikowane materiały odpowiadały aktualnej wiedzy. Sprzedawca w Sklepie Internetowym Biedronka Home nie udziela indywidualnej pomocy ani porad, a Sklep Internetowy Biedronka Home jest przede wszystkim platformą sprzedażową, informacyjną oraz komunikacyjną.

 

§ 3. Zakładanie Konta Klienta

1. Konto w Sklepie Internetowym Biedronka Home może założyć każdy Klient, który jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest uczestnikiem Programu Lojalnościowego Moja Biedronka i posiada Kartę Lojalnościową lub Wirtualną Kartę Lojalnościową, wygenerowaną (założoną) zgodnie z Regulaminem Karty Lojalnościowej.

2. W przypadku Klientów nie będących uczestnikami Programu Lojalnościowego Moja Biedronka i nieposiadających Karty Lojalnościowej lub Wirtualnej Karty Lojalnościowej, warunkiem założenia Konta jest przystąpienie do Programu Lojalnościowego Moja Biedronka, w ramach którego Klientowi zostanie wygenerowana (założona) Wirtualna Karta Lojalnościowa oraz założone konto w Programie Lojalnościowym Moja Biedronka zgodnie z Regulaminem Karty Lojalnościowej, dostępnym w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

3. Założenie Konta w Sklepie Internetowym Biedronka Home jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. W celu utworzenia Konta w Sklepie Internetowym Biedronka Home Klient zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnej rejestracji.

5. Klient, który nie jest uczestnikiem Programu Lojalnościowego Moja Biedronka i nie posiada Karty Lojalnościowej lub Wirtualnej Karty Lojalnościowej, w celu założenia Konta zobowiązany jest przystąpić do Programu Lojalnościowego Moja Biedronka, którego zasady oraz warunki uczestnictwa określa Regulamin Karty Lojalnościowej, dostępny w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

6. W celu założenia Konta, przez Klienta wskazanego w ust. 5 powyżej konieczne jest:

a. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu,

b. wypełnienie formularza rejestracji udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym Biedronka Home, poprzez podanie obowiązkowo:

(i) imienia,

(ii) nazwiska,

(iii) Hasła,

(iv) adresu e-mail,

(v) numeru telefonu.

c. potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracji,

d. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Karty Lojalnościowej (dostępnym w Sklepie Internetowym Biedronka Home) oraz wyrażenie zgód związanych z Programem Lojalnościowym Moja Biedronka poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracji,

e. przesłanie Sprzedawcy drogą elektroniczną wypełnionego formularza rejestracji.

7. Klient, który jest uczestnikiem Programu Lojalnościowego Moja Biedronka i posiada Kartę Lojalnościową lub Wirtualną Kartę Lojalnościową, zakładając Konto zobowiązany jest podać numer telefonu lub adres e-mail przypisany do Karty Lojalnościowejlub numer Karty Lojalnościowej lub numer Wirtualnej Karty Lojalnościowej i dokonać rejestracji zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 8 poniżej.

8. W celu założenia Konta, przez Klienta wskazanego w ust. 7 powyżej konieczne jest:

a. podanie Hasła,

b. wypełnienie formularza udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym Biedronka Home, poprzez odpowiednio podanie/zaktualizowanie obowiązkowo:

(i) imienia,

(ii) nazwiska,

(iii) adresu e-mail,

(iv) numeru telefonu.

c. potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracji,

d. wyrażenie zgód związanych z Programem Lojalnościowym Moja Biedronka poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracji,

e. przesłanie Sprzedawcy drogą elektroniczną wypełnionego formularza rejestracji.

9. W przypadku, gdy Klient posiada nieaktywną Kartę Lojalnościową, w celu założenia Konta konieczne jest dokonanie przez Klienta aktywacji Karty Lojalnościowej, zgodnie z Regulaminem Karty Lojalnościowej. Postanowienia ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio.

10. Po przesłaniu Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracji, na wskazany przez Klienta adres e-mail Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie dokonania rejestracji, a dodatkowo w przypadku Klientów, którzy w chwili założenia Konta nie byli uczestnikami Programu Lojalnościowego Moja Biedronka - zostanie wygenerowana (założona) Wirtualna Karta Lojalnościowa, zgodnie z Regulaminem Karty Lojalnościowej, która zostanie automatycznie przypisana do Konta. Numer Wirtualnej Karty Lojalnościowej będzie dostępny dla Klienta z poziomu Konta, w zakładce „Moje dane”.

11. Po zalogowaniu do Konta, Klient, może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji w tym m.in. zmiany Hasła w zakładce „Moje dane”. Klient może również dokonać zmiany danych przez kontakt z infolinią pod numerem telefonu: (22) 205 34 44.

12. Z chwilą ukończenia procesu rejestracji, Klient zawiera z Biedronką Umowę o Prowadzenie Konta. Umowa o Prowadzenie Konta zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana zgodnie z zasadami wskazanymi w § 12 ust. 6, § 14 ust. 2, § 18 ust. 4 oraz § 19 ust. 2 Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home.

13. Klient ma prawo posiadać wyłącznie jedno aktywne Konto w Sklepie Internetowym Biedronka Home. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji, że Klient posiada więcej niż jedno aktywne Konto, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, w celu wyjaśnienia sprawy, żądać od Klienta dodatkowych informacji w celu potwierdzania, że Klient jest właścicielem Konta. W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji, że Klient posiada więcej niż jedno Konto, Biedronka, po uprzednim poinformowaniu Klienta podejmie działania niezbędne do realizacji postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home, w szczególności skutecznego wdrożenia zasady, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, stosownie do § 14 ust 2. O podjętych decyzjach i ewentualnych, mających zastosowanie środkach Klient zostanie poinformowany drogą e-mail. W takich przypadkach, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z § 13 Regulaminu.

 

§ 4. Składanie oraz Realizacja Zamówień w Sklepie Internetowym Biedronka Home

1. Możliwość składania Zamówień w Sklepie Internetowym Biedronka Home jest dostępna dla Klienta przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem postanowień § 16.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do swojego Konta. Zalogowanie się do Konta wymaga podania przez Klienta adresu e-mail, numeru telefonu lub numeru Karty Lojalnościowej lub Wirtualnej Karty Lojalnościowej użytego podczas rejestracji Konta oraz Hasła .

3. Klient może skorzystać z Sklepu Internetowego Biedronka Home i złożyć Zamówienie również bez posiadania Konta, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. W tym wypadku Klient, przy składaniu Zamówienia, musi podać wszystkie niezbędne do realizacji Zamówienia dane oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home poprzez zaznaczenie właściwego pola.

4. Zamówienie na Produkty prezentowane w Strefie bez dymu może złożyć wyłącznie Klient, po zalogowaniu się do swojego Konta.

5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Biedronka Home, Klient kompletuje Zamówienie, zaznaczając Produkty, których zakupem jest zainteresowany, wybierając polecenie „Dodaj do koszyka”. Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na każdym kolejnym etapie składania Zamówienia. Na etapie kompletowania Zamówienia, Klient jest informowany o Cenie wybranych przez Klienta Produktów. Po skompletowaniu Zamówienia, w celu kontynuowania zakupów, Klient powinien wybrać przycisk „Przejdź do Kasy”. Po przejściu do kasy, Klient zobowiązany jest do wskazania m.in. sposobu dostawy Produktów i w przypadku wybrania dostawy kurierem do podania danych adresowych (kod, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz wybrania formy płatności. Aby możliwe było złożenie Zamówienia minimalna wartość Łącznego Kosztu Zamówienia, nie wliczając kosztów dostawy (ale z uwzględnieniem rabatów) powinna wynieść nie mniej niż 15 zł (piętnaście złotych).

6. Zamówienie zostaje złożone w chwili przesłania uzupełnionego formularza Zamówienia do Sprzedawcy poprzez wybranie w Sklepie Internetowym Biedronka Home przycisku „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o Łącznym Koszcie Zamówienia.

7. Złożenie Zamówienia możliwe jest po potwierdzeniu zapoznania się z niniejszym Regulaminem Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie właściwych pól.

8. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. W terminie do 24 godzin po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informacje o głównych cechach zamówionych Produktów, Łącznym Koszcie Zamówienia, wybranej formie płatności oraz sposobie dostawy. Potwierdzenie złożenia Zamówienia Klienta jest Klientowi wysyłane na wskazany przez Klienta adres e-mail, a w przypadku Klienta posiadającego Konto, potwierdzenie Zamówienia jest również udostępniane w Sklepie Internetowym Biedronka Home (w zakładce „Zamówienia”). Potwierdzenie Zamówienia stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia (oferty Klienta) i nie stanowi jeszcze oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę (nie skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży).

10. Zamówienie (oferta Klienta) wiąże Sprzedawcę przez 7 dni od dnia jego złożenia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania Zamówienia, zgodnie z ust. 11 poniżej, wówczas oferta Klienta wygasa, a wszelkie uiszczone płatności zostaną Klientowi niezwłocznie zwrócone.

11. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zawierającej informację o wysłaniu Zamówienia. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 8 – 10 powyżej przez Sprzedawcę. Wiadomość ta stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu, w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 8 ust. 12 lub 14 poniżej.

12. W przypadku wyboru sposobu płatności z góry, przyjęcie Zamówienia do realizacji nastąpi po uiszczeniu przez Klienta Łącznego Kosztu Zamówienia.

13. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej Produktów. Klient może dokonać zakupu danego (takiego samego) Produktu w maksymalnej liczbie 10 sztuk w ciągu doby.

14. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości, we wszystkich przypadkach doręczeń wiadomości e-mail do Klienta zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Biedronka Home, za moment otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta uważać się będzie moment zapisania wiadomości na serwerze, na którym Klient ma konto poczty elektronicznej.

 

§ 5. Dostępność Produktów

1. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym Biedronka Home stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca dokłada najwyższą staranność, aby w Sklepie Internetowym Biedronka Home prezentowane były jedynie Produkty dostępne do sprzedaży.

3. W przypadku gdy Produkty, na które Klient chce złożyć Zamówienie, nie będą dostępne w chwili składania Zamówienia, Klient przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy automatycznie otrzyma informację o braku dostępności Produktu. Informacja zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia, z którego Klient korzysta składając Zamówienie.

4. W przypadku, gdy po złożeniu Zamówienia zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu, okaże się, że jakikolwiek z zamówionych przez Klienta Produktów jest niedostępny, Sprzedawca anuluje całe Zamówienie. Potwierdzenie anulowania Zamówienia zostanie przesłane na adres e-mail przypisany do Konta Klienta lub wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia bez Konta.

 

§ 6. Ceny Produktów oraz Łączny Koszt Zamówienia

1. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym Biedronka Home mogą różnić się od cen Produktów w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy. Klienta dokonującego zakupów w Sklepie Internetowym Biedronka Home obowiązują Ceny Produktów przedstawione w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

2. Promocje na poszczególne Produkty oraz organizowane przez Sprzedawcę akcje promocyjne mogą się różnić od promocji i akcji promocyjnych w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy. Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Biedronka Home może skorzystać jedynie z promocji i akcji promocyjnych przedstawionych w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

3. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym Biedronka Home prezentowane Klientom mogą różnić się w zależności od tego, czy Klient jest uczestnikiem Programu Lojalnościowego Moja Biedronka i jest zalogowany do Konta.

4. Sprzedawca może na bieżąco aktualizować Ceny Produktów w Sklepie Internetowym Biedronka Home oraz obejmować je wybranymi przez siebie promocjami. Zmiany Cen Produktów pozostają bez wpływu na uprzednio złożone Zamówienia.

5. Ceny Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym Biedronka Home są cenami brutto. Ceny Produktów zawierają wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży. Wszystkie Ceny Produktów oraz Łączny Koszt Zamówienia podawane są w złotych polskich.

6. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszt realizacji usługi dostawy, składające się na Łączny Koszt Zamówienia widoczne będą w koszyku, przed złożeniem Zamówienia, po wybraniu przez Klienta formy płatności oraz sposobu dostawy.

7. Łączny Koszt Zamówienia zależny jest od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Przed złożeniem Zamówienia, Klient zostanie każdorazowo poinformowany o koszcie wybranej przez siebie usługi dostawy oraz ewentualnych opłatach dodatkowych związanych z wybranym przez siebie sposobem płatności. Informacje, o których mowa w poprzednim zdaniu, widoczne będą w koszyku, przed złożeniem Zamówienia.

 

§ 7. Płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za Zamówienie dokonane w Sklepie Internetowym Biedronka Home:

a. płatność szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;

b. płatność BLIK za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;

c. płatność przy użyciu karty płatniczej (np.: Visa, Mastercard, Maestro), za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności.

d. płatność mobilna Applepay lub Googlepay;

e. płatność odroczona za pośrednictwem zewnętrznych serwisów;

f. płatność ratalna za pośrednictwem zewnętrznego serwisu.

2. W przypadku wyboru płatności z góry Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia Zamówienia. W tym czasie, w przypadku braku możliwości dokonania niezwłocznej płatności, Klient powinien zwrócić się do Sprzedawcy o przekazanie linku do płatności lub zmiany metody płatności, przez kontakt z infolinią pod numerem telefonu: (22) 205 34 44. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu, Zamówienie zostanie anulowane.

3. Dostępne formy płatności będą każdorazowo wyświetlane przy składaniu Zamówienia. Sprzedawca nie gwarantuje, że w chwili składania Zamówienia wszystkie formy płatności będą dostępne.

4. Potwierdzeniem dokonanego zakupu w Sklepie Internetowym Biedronka Home jest faktura elektroniczna wysłana na adres e-mail wskazany przez Klienta. W celu otrzymania faktury w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Klient podaje podczas składania Zamówienia dane niezbędne do wystawienia faktury związanej z taką działalnością.

5. Transakcje sprzedaży Produktów każdorazowo dokumentowane są fakturami VAT.

6. Klient dokonując zakupu Produktu w Sklepie Internetowym Biedronka Home wyraża wolę otrzymania faktury VAT dokumentującej ten zakup.

7. Stosownie do art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), Klient, akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej.

8. Po otrzymaniu Produktu przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta, w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją oraz innych przypadkach skutkujących obowiązkiem zmniejszenia Ceny Produktu, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana faktura korygująca.

9. Warunki obniżenia podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 29a ust. 13 w zw. z art. 86 ust. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) Strony uznają za spełnione w dacie wystawienia przez Sprzedającego prawidłowej faktury korygującej, zgodnej z posiadaną przez Strony dokumentacją,z której wynika, że Strony uzgodniły warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną przez Strony dokumentacją.

 

§ 8. Dostawa

1. Sprzedawca, działając we własnym imieniu, zapewnia dostawę Produktów na rzecz Klienta na podstawie odrębnego zlecenia usługi dostawy Produktów, realizowanej przez zewnętrznych przewoźników (podwykonawców).

2. Usługa dostawy Produktów, o której mowa w ust. 1 realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home lub regulaminów odrębnych promocji, o których mowa w § 11, koszty usługi dostawy realizowanej przez podwykonawców ponosi Klient.

4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionych Produktów przechodzi na Klienta dopiero z chwilą ich wydania Klientowi, wg mającego zastosowanie sposobu realizacji usługi dostawy, tj. przez przewoźnika zaangażowanego przez Sprzedawcę albo w ramach odbioru przez Klienta w paczkomacie. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu, a także za utratę lub zniszczenie Produktu lub paczki z Produktem mające miejsce do chwili wydania Produktów Klientowi, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo pokrycia kosztów zewnętrznej usługi dostawy Produktów, w przypadku gdy łączna Cena Produktów objętych dostawą wyniesie co najmniej 149,00 zł.

6. Klient ma możliwość wyboru następujących sposobów realizacji usługi dostawy spośród zewnętrznych podwykonawców:

a. przesyłka kurierska,

b. odbiór w paczkomacie, wybranym przez Klienta oraz wskazanym przy składaniu Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

7. W przypadku gdy Klient zamówi Produkt prezentowany w Strefie bez dymu, Produkt zostanie dostarczony na adres podany przez Klienta wyłącznie za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. W trakcie doręczania przesyłki kurier dokona weryfikacji wieku i tożsamości Klienta zgodnie z ust. 8 poniżej. W przypadku braku możliwości weryfikacji wieku lub tożsamości bądź jej negatywnego wyniku, przesyłka zawierająca zamówione Produkty nie zostanie wydana Klientowi, a Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron, w momencie zwrotnego odesłania zamówionego Produktu/ów Sprzedawcy. Klient zostanie poinformowany o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku nr 2 „Odstąpienie od Umowy Sprzedaży i reklamacje Produktów”.

8. Weryfikacja wieku będzie przeprowadzona na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport).

9. W przypadku wyboru sposobu realizacji usługi dostawy przez kuriera, gdy waga Produktu przekracza 30,0 kg jego doręczenie podlega dodatkowym opłatom, podanym Klientowi przed złożeniem Zamówienia. W przypadku wyboru sposobu realizacji usługi dostawy przez kuriera, gdy łączna waga Produktów przekracza 30 kg, ich doręczenie może nastąpić w kilku przesyłkach, a Klient, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej ponosi koszt usługi dostawy jednej przesyłki.

10. W przypadku wyboru sposobu realizacji usługi dostawy przez odbiór w paczkomacie, Produkty pakowane są w oryginalne opakowania Sprzedawcy o maksymalnych wymiarach 410x380x640 mm, a łączna waga przesyłki nie może przekraczać 25 kg. W przypadku gdy Zamówienie przekracza ww. wagę lub rozmiary jego doręczenie jest możliwe wyłącznie przez kuriera.

11. Liczba Dni Roboczych, w ciągu których nastąpi realizacja usługi dostawy zamówionych Produktów przez podwykonawców jest zależna m.in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym Biedronka Home informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do realizacji usługi dostawy i realizacji Zamówienia.

12. W przypadku wyboru przez Klienta jako sposobu realizacji usługi dostawy przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia Zamówienia na adres wskazany przy składaniu Zamówienia jako adres dostawy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu/ów do Biedronka z powodu braku możliwości doręczenia Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron, w momencie zwrotnego odesłania zamówionego Produktu/ów Sprzedawcy. Klient zostanie poinformowany o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku nr 2 „Odstąpienie od Umowy Sprzedaży i reklamacje Produktów”.

13. Na żądanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu kuriera, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór zamówionych Produktów.

14. W przypadku wyboru przez Klienta realizacji usługi dostawy jako odbiór Zamówienia w paczkomacie, przesyłka zawierająca zamówione Produkty zostanie dostarczona do wybranego przez Klienta paczkomatu. Klient jest zobowiązany do odbioru przesyłki zawierającej zamówione Produkty po otrzymaniu informacji o tym, że przesyłka zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru. Czas oczekiwania przesyłki w paczkomacie na odbiór Klienta jest każdorazowo podany do wiadomości Klienta przez dostawcę usługi paczkomaty wraz z w/w informacją i zwykle wynosi 48godzin od chwili otrzymania informacji o tym, że przesyłka zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru. Brak odbioru przesyłki z przyczyn leżących po stronie Klienta, skutkujący zwrotem przesyłki do Sprzedawcy powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy Sprzedaży, z dniem zwrotu przesyłki, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży. Klient zostanie poinformowany o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku nr 2 „Odstąpienie od Umowy Sprzedaży i reklamacje Produktów”.

15. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę zawierającą zamówione Produkty w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić, czy Produkty nie są wadliwe. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu . W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

16. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, zawierającej zamówione Produkty, dla której Klient wybrał sposób doręczenia do paczkomatu, Klient powinien zgłosić to w paczkomacie i postępować zgodnie z instrukcją tam zawartą lub udać się do najbliższego punktu odbioru paczek dostawcy usługi odbioru w paczkomacie, a których lista jest dostępna na stronie internetowej dostawcy usługi paczkomaty. Ponadto Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.

17. Klient, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu przesyłki zawierającej zamówione Produkty oraz (poza przypadkiem doręczenia przesyłki do paczkomatu) jest zobowiązany w obecności kuriera dokonać jej sprawdzenia. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzeń przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody i niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni skontaktować się ze Sprzedawcą. Niedopełnienie przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, może skutkować odmową uwzględnienia reklamacji .

18. Dostępne sposoby realizowanej przez podwykonawców usługi dostawy będą każdorazowo wyświetlane przy składaniu Zamówienia. Dostępność sposobów dostawy jest ustalana automatycznie i może być uzależniona od wybranej metody płatności lub od wysokości Łącznego Kosztu Zamówienia lub łącznej wagi przesyłki. Każdorazowo na etapie dokonywania wyboru sposobu dostawy Zamówienia, Klient jest wyraźnie informowany o dostępnych formach dostawy.

 

§ 9. Prawo do Odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie. Zasady odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w tym formularz odstąpienia od umowy, z którego Klient może skorzystać, określone są w Załączniku nr 2„Odstąpienie od Umowy Sprzedaży i reklamacje Produktów” do Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home.

2. Bez uszczerbku dla ustawowego prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5, Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 30 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie, a w przypadku gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta posiada Konto w Sklepie Internetowym Biedronka Home i złożył Zamówienie zalogowany na Konto – termin na odstąpienie wynosi 60 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie.

3. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem.

4. Ilekroć w postanowieniach niniejszego § 9 lub w Załączniku nr 2 pkt II „Odstąpienie od Umowy Sprzedaży” jest mowa o „Konsumencie” lub „Kliencie” oznacza to Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

5. Szczegółowe zasady realizowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz dokonywania zwrotów stanowią Załącznik nr 2 „Odstąpienie od Umowy Sprzedaży i reklamacje Produktów” do Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home.

 

§ 10. Odpowiedzialność i Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z Umową Sprzedaży. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane Produkty.

2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem i względem Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeżeli Produkt sprzedany na podstawie Umowy Sprzedaży nie jest zgodny z umową (rękojmia).

3. Do postępowania reklamacyjnego zastosowanie znajdują przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.) Szczegółowe zasady dotyczące praw i obowiązków Klientów w zakresie składania reklamacji zostały opisane w Załączniku nr 2 „Odstąpienie od Umowy Sprzedaży i reklamacje Produktów” do Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home.

4. Sprzedawca w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta wyłącza swoją odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

5. Informujemy, że pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK). Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie. Jednocześnie jako pierwszy punkt kontaktu Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość na adres e-mail: home@biedronka.pl.

6. Sprzedawca korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1823 ze zm.):

a. szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

b. przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

c. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

§ 11. Promocje

1. Sprzedawca jest uprawniony do proponowania Klientom w Sklepie Internetowym Biedronka Home szczególnych warunków sprzedaży niektórych lub wszystkich Produktów. O promocjach Sprzedawca będzie informował w Sklepie Internetowym Biedronka Home w odpowiednim regulaminie promocji lub informacjach o promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub w materiałach promocyjnych dotyczących danej promocji.

2. Jeżeli nic innego nie zostało przez Sprzedawcę wyraźnie wskazane w Sklepie Internetowym Biedronka Home, w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home, lub w odpowiednim regulaminie promocji, lub informacjach o promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub w materiałach promocyjnych dotyczących danej promocji, Ceny Produktów przedstawione w Sklepie Internetowym Biedronka Home nie podlegają dodatkowym rabatom lub promocjom, które mogą w tym czasie obowiązywać w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy.

3. Zasady szczególnych warunków sprzedaży, o których mowa w ust. 1 powyżej są określone w odpowiednich regulaminach lub informacjach o promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub materiałach promocyjnych dotyczących danej promocji. Jeżeli w odpowiednim regulaminie promocji lub informacji o promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub materiałach promocyjnych dotyczących danej promocji nie zastrzeżono inaczej, promocja obowiązuje do czasu jej odwołania.

4. W przypadku Zamówienia, w którego skład wchodzą Produkty objęte promocją, Klient zostanie każdorazowo poinformowany o wysokości udzielonej zniżki lub innych korzyściach przysługujących mu w związku z promocją. Korzyści przysługujące Klientowi w związku z promocją mogą polegać w szczególności na:

a. obniżeniu Ceny Produktu, objętego promocją;

b. obniżeniu Ceny Produktu innego niż objęty promocją dodanego przez Klienta do koszyka wraz z Produktem objętym promocją;

c. obniżeniu Ceny Produktu objętego promocją, w przypadku wcześniejszego zakupienia przez Klienta innego Produktu objętego promocją;

d. otrzymaniu przez Klienta nieodpłatnie lub ze zniżką dodatkowego (kolejnego) Produktu, w związku z zakupem określonej w promocji ilości dowolnych Produktów.

5. Skorzystanie z promocji oferowanej przez Sprzedawcę, nie wyłącza prawa Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, na zasadach opisanych § 9 oraz w Załączniku nr 2 „ Odstąpienie od Umowy Sprzedaży i reklamacje Produktów do Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home. Jeżeli odpowiednie regulaminy promocji lub informacje o promocjach dostępne w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub materiały promocyjne dotyczące danej promocji nie stanowią inaczej, w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są Produkty objęte promocją, w związku z którą Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta otrzymuje korzyści wskazane w ust. 4 pkt b-d, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien zwrócić wszystkie Produkty objęte promocją.

6. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym Biedronka Home nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home lub odpowiedniego odrębnego regulaminu promocji lub informacje o promocjach dostępne w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub materiały promocyjne dotyczące danej promocji nie stanowią inaczej.

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home i odpowiedniego odrębnego regulaminu promocji lub informacji o promocjach dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub materiałów promocyjnych dotyczących danej promocji, w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia właściwego odrębnego regulaminu promocji lub informacje o promocjach dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub materiały promocyjne dotyczące danej promocji.

8. Sprzedawca jest uprawniony do organizowania promocji, w ramach których udostępnia Klientom Kod Rabatowy. Ogólne zasady organizowania przez Sprzedawcę promocji, w ramach których Sprzedawca udostępnia Klientowi Kod Rabatowy podlegający realizacji w Sklepie Internetowym Biedronka Home, a także ogólne zasady wykorzystania Kodu Rabatowego przez Klienta w Sklepie Internetowym Biedronka Home uregulowane zostały w „Regulaminie udostępniania i wykorzystania Kodów Rabatowych w Sklepie Internetowym Biedronka Home w ramach Akcji Promocyjnych” zamieszczonym w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

 

§ 12. Usługi świadczone droga elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biedronka Home, w związku z realizacją procesu zakupowego, Sprzedawca świadczy następujące Usługi:

a. prowadzenia Konta;

b. formularza kontaktowego;

c. usługi informacyjne, polegające na prezentowaniu treści w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home;

d. Newslettera;

e. Powiadomienia o ponownej dostępności Produktu (dla zalogowanych Klientów).

2. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwieniu Klientowi kontaktu ze Sprzedawcą poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza umieszczonego w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

3. Usługi informacyjne polegają na umożliwieniu Klientowi zapoznania się z informacjami dotyczącymi Sprzedawcy lub Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

4. Umowy o świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 lit. b i c powyżej, zawierane są z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z określonej Usługi, a ulegają rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Klienta Sklepu Internetowego Biedronka Home lub zakończenia korzystania przez Klienta z poszczególnych Usług w inny sposób.

5. W ramach Konta (tj. w związku z jego rejestracją lub korzystaniem z Konta) Sprzedawca umożliwia Klientom w szczególności:

a. dostęp do historii Zamówień;

b. zarządzanie danymi osobowymi Klienta przypisanymi do Konta w ramach funkcjonalność zakładki „Moje dane”; w tym możliwość uzupełnienia i edycji danych Klienta o dane adresowe dla dostaw, itp.,

c. tworzenie listy życzeń;

d. dostęp do Programu Lojalnościowego albo połącznie Konta z wcześniej posiadaną Wirtualną Kartą Lojalnościową, w tym dostęp do Wirtualnej Karty Lojalnościowej;

e. dostęp do elektronicznych kuponów promocyjnych.

6. Klient może w każdej chwili rozwiązać Umowę o Prowadzenie Konta poprzez:

a. przesłanie Sprzedawcy wiadomości e-mail na adres: home@biedronka.pl zawierającej żądanie usunięcia Konta;

b. kontakt telefoniczny pod nr telefonu: (22) 205 34 44 z żądaniem usunięcia Konta.

7. Ponadto, Klient przyjmuje do wiadomości, że:

a. złożenie wniosku o usunięcie danych osobowych Klienta w zakresie danych(ej) Klienta niezbędnych do prowadzenia Konta, będzie skutkować rozwiązaniem Umowy o Prowadzenie Konta;

b. rozwiązanie Umowy o Prowadzenie Konta i usunięcie Konta oznacza równocześnie utratę przez Klienta uprawnień wynikających z członkostwa w Programie Lojalnościowym Moja Biedronka i jest równoznaczne z ustaniem uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Moja Biedronka.

8. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę żądania usunięcia Konta lub wniosku, o który mowa w ust. 6 lit. a powyżej, Sprzedawca usuwa Konto oraz na adres e-mail Klienta wskazany przy rejestracji Konta, prześle wiadomość e-mail z potwierdzeniem usunięcia Konta Klienta.

9. Usługa Newsletter polega na świadczeniu przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługi polegającej na wysyłaniu informacji handlowych dotyczących produktów i promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home, w tym profilowanych ofert dostosowanych do preferencji na podstawie analizy informacji o zakupach i aktywnościach w Sklepie Internetowym Biedronka Home na podany przez Klienta adres e-mail.

10. W celu rozpoczęcia świadczenia Usługi Newsletter Klient powinien w odpowiednim polu na stronie Sklepu Internetowego Biedronka Home podać adres e-mail, wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres e-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz potwierdzić zapis poprzez klikniecie opcji „Zapisz mnie”. Klient zalogowany do swojego Konta może także wyrazić zgodę otrzymywanie informacji handlowych na podany adres e-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu Konta Klienta w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

11. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newsletter, tj. cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

12. Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie Newslettera jest dobrowolne i opcjonalne oraz nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą Umowy o Prowadzenie Konta lub Umowy Sprzedaży.

13. Usługa Powiadomienia o ponownej dostępności Produktu świadczona jest na rzecz Klientów zalogowanych do swojego Konta, ma charakter jednorazowy i polega na wysłaniu na przypisany do Konta Klienta adres e-mail wiadomości informującej o ponownej dostępności Produktu w Sklepie Internetowym Biedronka Home, który był niedostępny.

14. Klient może skorzystać z Usługi Powiadomienia o ponownej dostępności Produktu poprzez kliknięcie w widoczną obok Produktu opcję „Powiadom mnie” i kliknięcie opcji „Chcę otrzymać powiadomienie”. Klient, który skorzystał z Usługi Powiadomienia o ponownej dostępności Produktu, otrzyma na podany adres e-mail automatyczną wiadomość, gdy Produkt będzie ponownie dostępny w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

15. Skorzystanie przez Klienta z Usługi Powiadomienia o dostępności Produktu jest dobrowolne oraz opcjonalne i nie zobowiązuje Klienta do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

 

§ 13. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: home@biedronka.pl , za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz pocztą tradycyjną na adres Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa.

2. Reklamacja powinna zawierać: informację, której Usługi dotyczy, przyczyny składania reklamacji (np. opis nieprawidłowości), adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację lub adres do doręczeń osoby zgłaszającej reklamację. W przypadku jeśli reklamacja nie zawiera danych niezbędnych do jej rozpatrzenia, Sprzedawca zwróci się o przekazanie informacji uzupełniających.

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji oraz w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail lub adres do doręczeń podany w reklamacji.

 

§ 14. Obowiązki Klienta w związku z korzystaniem z Sklepu Internetowego Biedronka Home

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. przestrzegania Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz regulaminów odrębnych znajdujących się w Sklepie Internetowym Biedronka Home, w zakresie w jakim znajdują one zastosowanie do Klienta;

b. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach udostępnionych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym Biedronka Home wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych oraz w razie konieczności ich niezwłocznego aktualizowania, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania zawartych przez Klienta ze Sprzedawcą Umów Sprzedaży lub Umowy o Prowadzenie Konta oraz świadczenia przez Sprzedawcę pozostałych Usług, o których mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz regulaminach odrębnych;

c. powstrzymania się od zamieszczania w jakikolwiek sposób treści, które są niezgodne z prawem, wulgarne, krzywdzące, napastliwe, prawnie niedozwolone, obsceniczne, sprzeczne z zasadami przyzwoitości, naruszające życie prywatne danej osoby, w tym jej prawo do wizerunku, naruszające godność lub obrażające pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość, zawierają groźby, pomówienia;

d. powstrzymania się od umieszczania w Sklepie Internetowym Biedronka Home (w tym w ramach Konta), wyświetlania, wysyłania pocztą elektroniczną lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób elementów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego Sprzedawcy;

e. niezakłócania i nieprzerywania pracy w Sklepie Internetowym Biedronka Home, serwerów lub sieci połączonych z Sklepem Internetowym Biedronka Home oraz nienaruszania wymogów, procedur, zasad lub przepisów odnoszących się do sieci połączonych z Sklepem Internetowym Biedronka Home;

f. korzystania z Sklepu Internetowego Biedronka Home w sposób niezakłócający korzystania z Sklepu Internetowego Biedronka Home przez pozostałych Klientów;

g. korzystania z Usług, o których mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home, oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu Internetowym Biedronka Home;

h. powstrzymania się od działań mogących doprowadzić do nieautoryzowanej modyfikacji informacji zamieszczanych w Sklepie Internetowym Biedronka Home przez Sprzedawcę;

i. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

j. niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów.

2. W przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 1 powyżej Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym:

a. pod warunkiem, że naruszenie przez Klienta obowiązków jest rażące lub

b. po uprzednim wezwaniu Klienta do usunięcia naruszeń wysłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta i po bezskutecznym upływie co najmniej 3-dniowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na zaprzestanie/usunięcie przez Klienta naruszeń lub ich skutków.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Prowadzenia Konta w trybie natychmiastowym składane będą przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta.

 

§ 15. Ochrona danych osobowych i wykorzystanie plików cookies

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home i Programu Lojalnościowego Moja Biedronka jest Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie.

2. Informacje o celach i warunkach, na jakich Biedronka przetwarza dane osobowe Klientów, a także prawa przysługujące Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, zostały opisane w Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookies.

 

§ 16. Przerwy techniczne

1. Biedronka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu Internetowego Biedronka Home. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Biedronka podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Klientów.

2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Biedronkę w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Klientów. W przypadku planowanych przerw technicznych, Sprzedawca umieści w Sklepie Internetowym Biedronka Home informację o planowanym czasie ich realizacji, a w czasie ich trwania, komunikat o ich realizacji ze wskazaniem zakładanego czasu ich zakończenia.

3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Klientów utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Sklepu Internetowego Biedronka Home związanych z możliwością składania Zamówień lub pozostałych funkcjonalności Sklepu Internetowego Biedronka Home.

4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Biedronka Home inny niż wskazany w ust. 3 powyżej.

 

§ 17. Warunki i Zasady Zwrotu Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

1. Każdy Klient dokonując zakupu urządzeń elektrycznych i elektronicznych w Sklepie Internetowym Biedronka Home, może dokonać zwrotu Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego tego samego rodzaju, co sprzęt sprzedawany.

2. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru Zużytego Sprzętu w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile Zużyty Sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

3. Dodatkowo, Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru Zużytego Sprzętu w punkcie sprzedaży, o ile Zużyty Sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

4. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 powyżej, za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić tylko jedną sztukę Zużytego Sprzętu.

5. W celu dokonania zwrotu Zużytego Sprzętu, należy skontaktować się z Sprzedawcą w sposób wskazany w § 20 ust. 9 Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości o wysłaniu Zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 11 Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home.

6. Aby dokonać zwrotu zużytego sprzętu spełnione muszą być następujące warunki:

a. Sprzęt przeznaczony do zwrotu powinien zostać odpowiednio przygotowany (zabezpieczony do transportu) przez Klienta, (tj.: należy odłączyć sprzęt od wszelkich instalacji, w razie konieczności opróżnić; zalecane jest, aby umieścić sprzęt w pudełku kartonowym oraz zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem się wewnątrz pudełka)

b. Zużyty sprzęt musi być tego samego rodzaju i pełnić te same funkcje, co sprzęt sprzedawany,

c. Zużyty sprzęt musi być kompletny, przy czym za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

7. Zwrot Zużytego Sprzętu będzie się odbywał wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

8. Przekazany do zwrotu Zużyty Sprzęt nie podlega zwrotowi do Klienta.

9. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zużytego Sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących Zużyty Sprzęt lub jest niekompletny w sposób, o którym mowa w ust. 6 lit. c).

10. Poza odbiorem Zużytego Sprzętu w miejscu dostawy, w sposób opisany powyżej, Zużyty Sprzęt może zostać przekazany także do punktów zbierania Zużytego Sprzętu. Wykaz punktów zbierania Zużytego Sprzętu dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy lub w siedzibie urzędu gminy, właściwego dla Klienta oraz w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy, których lista jest dostępna w Sklepie Internetowym Biedronka Home. Zużyty Sprzęt zakupiony w Sklepie Internetowym Biedronka Home można zwrócić nadając przesyłkę pod adres miejsc wskazanych w Sklepie Internetowym Biedronka Home w zakładce „Segreguj świadomie” pod adresem https://www.biedronka.pl/pl/segreguj-swiadomie . Sprzedawca nie pokrywa kosztów ewentualnej przesyłki Zużytego Sprzętu.

11. Do zwrotu Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1893 ze zm.).

 

§18. Zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home

1. Sprzedawca może zmienić Regulamin Sklepu Internetowego Biedronka Home w każdym momencie, w przypadku wystąpienia ważnego powodu jakim jest:

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

b. wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;

c. bezpieczeństwo, w tym zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;

d. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;

e. zmiana w zakresie procedury składania Zamówień, zasad zawierania Umowy Sprzedaży lub warunków jej realizacji;

f. zmiana rodzaju, zakresu lub sposobu świadczenia Usług;

g. zmiana funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home;

h. zmiana zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego Biedronka Home;

i. poprawa obsługi Klientów, w tym poprawa ochrony prywatności Klientów;

j. usprawnienie działania Sklepu Internetowego Biedronka Home,

k. zmiana w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;

l. konieczność dostosowania wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie do aktualnych standardów;

m. konieczność skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości lub poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie.

2. O zmianie Regulaminu Sklepu Biedronka Home Sprzedawca powiadomi Klientów, udostępniając zmieniony Regulamin Sklepu Internetowego Biedronka Home w Sklepie Internetowym Biedronka Home oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu Sklepu Biedronka Home w życie, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni od daty jego publikacji. Klientów, którzy zawarli Umowę o Prowadzenie Konta i posiadających Konto w Sklepie Internetowym Biedronka Home, Sprzedawca poinformuje dodatkowo o zmianie Regulaminu Sklepu Biedronka Home, poprzez wysłanie informacji o zmianie Regulaminu Sklepu Biedronka Home na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta.

3. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu Sklepu Biedronka Home w stosunku do Klientów, o których mowa w poprzednim zdaniu, będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania informacji o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Sprzedawcy wprowadzenia zmiany Regulaminu Sklepu Biedronka Home w krótszym terminie, niż wskazany w ust. 2 powyżej, powiadomienie o zmianie Regulaminu Sklepu Biedronka Home oraz komunikat umieszczony w Sklepie Internetowym Biedronka Home, będzie wskazywać taki krótszy termin wraz ze wskazaniem przyczyny.

5. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji Regulaminu Sklepu Biedronka Home, Klient przed datą wejścia zmiany Regulaminu w życie może złożyć wniosek z żądaniem rozwiązania Umowy o Prowadzenie Konta na podstawie § 12 ust. 6 lit. a lub b niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home. Rozwiązanie Umowy o Prowadzenie Konta następuje na zasadach określonych w § 12 ust. 8.

6. Zmieniony Regulamin Sklepu Biedronka Home stosuje się do Klienta, który nie rozwiąże Umowy o Prowadzenie Konta przed datą wejścia zmiany Regulaminu Sklepu Biedronka Home w życie. Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Biedronka Home lub Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 9, przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu Sklepu Biedronka Home są realizowane na podstawie Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home, który obowiązywał w chwili składania Zamówienia.

 

§ 19.Likwidacja Sklepu Internetowego Biedronka Home

1. Sprzedawca może zakończyć świadczenie Usług dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home w każdym czasie i zlikwidować Sklep Internetowy Biedronka Home z ważnego powodu jakim jest:

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Sklepu Internetowego Biedronka Home i skutkująca koniecznością jego zamknięcia;

b. ekonomiczna nieopłacalność funkcjonowania Sklepu Internetowego Biedronka Home lub podjęcie decyzji o zakończeniu jego funkcjonowania z innych przyczyn dotyczących Sprzedawcy;

c. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej dotyczącego Sklepu Internetowego Biedronka Home i skutkującego koniecznością jego zamknięcia;

d. wprowadzenie w miejsce Sklepu Internetowego Biedronka Home innych form działalności Sprzedawcy, w tym działalności sprzedażowo-promocyjnej.

2. O likwidacji Sklepu Internetowego Biedronka Home Klienci zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 14-dniowego terminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca poinformuje Klientów o planowanej likwidacji Sklepu Internetowego Biedronka Home w formie komunikatu zamieszczonego w Sklepie Internetowym Biedronka Home oraz wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Klientów, którzy posiadają Konto w Sklepie Internetowym Biedronka Home. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Sklep Internetowy Biedronka Home zostaje zlikwidowany, Umowy o Prowadzenia Konta ulegają rozwiązaniu.

3. Zakończenie działania Sklepu Internetowego Biedronka Home pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 9 powyżej lub na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie Regulaminem, przed dniem zakończenia funkcjonowania Sklepu Internetowego Biedronka Home.

 

§ 20. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Sklepu Biedronka Home wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego publikacji w Sklepie Internetowym Biedronka Home (tj. w dniu 12.09.2023 r.) i zastępuje dotychczasowy Regulamin obowiązujących od dnia 16.06.2023 r.

2. Do spraw uregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home stosuje się prawo polskie, chyba, że co innego wynika w przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji Konta lub składaniu Zamówienia bez Konta.

4. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub pobierając go w formacie PDF na urządzenie końcowe, z którego korzystają, a także sporządzając jego wydruk.

5. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

6. Jeżeli jedno z postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home przestanie obowiązywać wskutek zmian przepisów prawa lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home.

7. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawca a Klientem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Wszelkie umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

9. Ze Sprzedawcą można się kontaktować:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem home@biedronka.pl ;
 2. telefonicznie pod nr telefonu: (22) 205 34 44 (opłata za połączenie według taryf operatorów), infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18, sobota 9-17;
 3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

Załączniki:

 1. Minimalne wymagania techniczne,
 2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży i reklamacje Produktów,
 3. Wzór formularza odstąpienia do Umowy Sprzedaży.

 

Załącznik nr 1 - Minimalne wymagania techniczne

 

I. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Sklepu Internetowego Biedronka Home:

 1. Posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do Internetu,
 2. Dostęp do poczty elektronicznej,
 3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Microsoft Edge wersji 101.0.1210.53 i wyższej lub Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki,
 4. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

II. Podane wymagania minimalne pozwalają na uruchomienie usługi i korzystanie z Sklepu Internetowego Biedronka Home. Podane wymagania techniczne nie uwzględniają obciążenia wywołanego przez zainstalowane i uruchomione aplikacje Klienta, które korzystają z zasobów sprzętowych urządzenia końcowego Klienta.

III. Biedronka dokłada należytej staranności by Sklep Internetowy Biedronka Home działał na wszelkich dostępnych przeglądarkach dostępnych na rynku. W sytuacji problemów technicznych z korzystaniem z Sklepu Internetowego Biedronka Home zapraszamy do kontaktu: home@biedronka.pl .

 

Załącznik nr 2 – Odstąpienie od UmowySprzedaży i reklamacje Produktów

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home (dalej jako „Załącznik”) określa zasady reklamacji i procedurę związaną z odstąpieniem od Umów Sprzedaży na odległość pomiędzy Klientami, a Sprzedawcą w Sklepie Internetowym Biedronka Home.
 2. Ilekroć w Załączniku użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu podanym w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

II. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Ilekroć w niniejszej części „II. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży” jest mowa o „Konsumencie” lub „Kliencie” oznacza to Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, w związku z wykonaniem przez niego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość określonego w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Klient ma ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie.
 3. Bez uszczerbku dla ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 30 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie, a jeżeli Klient posiada Konto w Sklepie Internetowym Biedronka Home i złożył Zamówienie w Sklepie Internetowym Biedronka Home będąc zalogowanym na swoje Konto, w terminie 60 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem.
 4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą:

a. za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotu dostępnego w zakładce „Zwroty i Reklamacje” w Sklepie Internetowym Biedronka Home poprzez rejestrację zwrotu,

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres e-mail home@biedronka.pl ,

c. pisemnie, na adres wskazany w ust. 11 poniżej, dołączając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży do zwracanego Produktu (Produktów).

 1. Klient może też skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia (należy go wypełnić tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży):

– Adresat: Biedronka Home, Zwrot eCommerce / JD, Panattoni Park Urzut/brama 48, Aleja Katowicka 283, 05-830 Urzut, home@biedronka.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) niepotrzebne skreślić.

 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno zawierać informację jakich zamówionych Produktów dotyczy odstąpienie od Umowy Sprzedaży oraz dowód, że zakup został dokonany w Sklepie Internetowym Biedronka Home. W związku z tym Sprzedawca rekomenduje wskazanie w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży numeru Zamówienia lub też dołączenie do niego kopii dowodu zakupu (np. faktury VAT, potwierdzenie płatności kartą).
 3. Sprzedawca rekomenduje skorzystanie z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy będącego Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Sklepu Internetowego Biedronka Home, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Wypełnienie oświadczenia na formularzu odstąpienia może znacząco przyspieszyć procedurę zwrotu, gdyż ułatwi identyfikację Zamówienia.
 5. Z zastrzeżeniem treści zdania drugiego poniżej, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego w związku z Umową Sprzedaży płatności, w tym koszty dostawy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może zwrócić Klientowi tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Produktów, oferowanego przez Sprzedawcę (Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów).
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt (lub Produkty) objęte odstąpieniem Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu (lub Produktów) przed jego upływem. Zwracane Produkty należy odesłać na adres Sprzedawcy: Biedronka Home, Zwrot eCommerce / JD, Panattoni Park Urzut/brama 48, Aleja Katowicka 283, 05-830 Urzut.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (lub Produktów) ponosi Konsument, w tym także koszty zwrotu Produktu (lub Produktów), których nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą, o których mowa w ust. 19 poniżej .
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 9. Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się od zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności, od tego co nastąpi wcześniej.
 10. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Konsument użył do opłacenia Zamówienia, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 11. Przy zwrocie Produktu (lub Produktów) w wyniku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta, Sprzedawca uprawniony jest do zbadania stanu Produktu (lub Produktów). Zwrot Produktu (lub Produktów) powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu (lub Produktów) będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Zwracany Produkt powinien być kompletny.
 12. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 17 powyżej, w procesie zwrotu przy niektórych Produktach dla ułatwienia, może wyświetlać się komunikat „Po otwarciu opakowania, produkt nie podlega zwrotowi”. Komunikat ten ma zastosowanie, w przypadku:

a. produktu dostarczonego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b. nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Sprzedawca oferuje w Sklepie Internetowym Biedronka Home także Produkty, które ze względu na swój charakter (np. przesyłki wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu takich Produktów zależy od sposobu realizacji przez Klienta zwrotu (m.in. wybranej firmy transportowej). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu w wysokości: dla Produktów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla Produktów o wadze ponad 30 kg do 200 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku Produktów ponadgabarytowych (np. lodówki side-by-side) wysokość ww. kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 700-1000 zł.

 

III. Reklamacje Produktów wadliwych

 1. Ilekroć w niniejszej części „III. Reklamacje Produktów wadliwych” jest mowa o „Konsumencie”lub „Kliencie” oznacza to Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

2. Sprzedawca w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta wyłącza swoją odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

3. Uprawnienia Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach Konsumenta z tytułu braku zgodności towaru z umową określone są w Rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta.

4. Klient ma prawo złożyć reklamację na kupione Produkty w Sklepie Internetowym Biedronka Home z tytułu braku zgodności towaru z umową (na wszystkie Produkty), lub na podstawie gwarancji (gdy Produkt posiada dokument gwarancyjny).

5. Reklamacje dotyczące zakupionych przez Klienta wadliwych Produktów mogą być składane:

a. osobiście w dowolnym sklepie stacjonarnym Biedronka (aktualna lista sklepów dostępna jest pod linkiem www.biedronka.pl/sklepy ),

b. pisemnie na adres: JERONIMO MARTINS POLSKA S.A., Biuro Obsługi Klienta, ul. Innowacyjna 6, 41-218 Sosnowiec,

c. za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta:

kontakt telefoniczny 800 080 010* (z telefonu stacjonarnego)

(22) 205 34 44** (z telefonu komórkowego lub z zagranicy)

adres e-mail home@biedronka.pl

formularz kontaktowy https://home.biedronka.pl/contactus

* połączenie bezpłatne, ** opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów

 1. W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w zakładce „Zwroty i reklamacje” lub przygotować własne oświadczenie. Skorzystanie z formularza reklamacyjnego dostępnego w zakładce „Zwroty i reklamacje” nie jest obowiązkowe.
 2. Przy składaniu reklamacji Klient powinien wskazać: podstawę reklamacji (brak zgodności towaru z umową/gwarancja), imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę zakupu, cenę zakupu, nazwę produktu, opis wady, datę/czas ujawnienia wady, swoje żądanie. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Klient zgłaszając reklamację powinien wykazać, że zakup Produktu został dokonany w Sklepie Internetowym Biedronka Home, co może nastąpić poprzez wskazanie numeru Zamówienia, czy też dołączenie dowodu zakupu w Sklepie Internetowym Biedronka Home (np. faktury VAT, potwierdzenia płatności kartą) lub jego kopii oraz podać przyczynę reklamacji. W tym celu Klient może wypełnić odpowiednią kolumnę formularza reklamacyjnego.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 5. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży określonego w ust. 9 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 6. W odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z Umową Sprzedaży treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową Sprzedaży miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od dostarczenia Produktu z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową Sprzedaży wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

13. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

14. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

15. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową Sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów ponosi Sprzedawca.

16. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.

17. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

18. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.

19. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient z tytułu rękojmi konsumenckiej może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży,

b. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży;

c. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;

d. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w ust. 12 powyżej;

e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

20. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.

21. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

22. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest istotny.

23. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową Sprzedaży jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.

24. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

25. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot uwzględnia wszystkie rabaty otrzymane przy zakupie.

 1. Sprzedawca przyjmując reklamowany Produkt w sklepie stacjonarnym Biedronka, wypełnia protokół reklamacyjny w 3 egzemplarzach, przy czym 1 egzemplarz protokołu reklamacyjnego zostaje przekazany Klientowi.

27. W ramach odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

 1. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację Klienta wynosi:

a. w przypadku reklamacji z tytułu braku zgodności towaru z umową - 14 dni.

b. w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji - szczegółowe terminy i zasady reguluje karta gwarancyjna.

 1. W przypadku podjęcia decyzji o naprawie zamówionego Produktu lub wymianie Produktu na nowy i odbiorze go w sklepie stacjonarnym Biedronka, Produkt wydawany jest Klientowi za potwierdzeniem przez niego odbioru Produktu.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi konsumenckiej za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

31. Jeżeli została udzielona gwarancja na dany Produkt będący w ofercie Sklepu Internetowego Biedronka Home, Sprzedawca wydaje Klientowi wraz ze sprzedanym Produktem dokument gwarancyjny. Dokument gwarancyjny może być integralną częścią instrukcji obsługi lub oddzielnym dokumentem.

32. Reklamacje z tytułu gwarancji można składać do podmiotu, który udzielił gwarancji (gwaranta) lub za pośrednictwem dowolnego sklepu stacjonarnego Biedronka lub Sklepu Internetowego Biedronka Home, w terminie i na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

33. W przypadku reklamowania wadliwego Produktu na podstawie gwarancji, to gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

Załącznik nr 3 - Formularz odstąpienia od Umowy.

Pobierz formularz

Regulaminy