REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I WYKORZYSTANIA KODÓW RABATOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM BIEDRONKA HOME W RAMACH AKCJI PROMOCYJNYCH

Pobierz dokument

obowiązujący od dnia 02.05.2023 r.

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady organizowania przez Sprzedawcę Akcji Promocyjnych, w ramach których Sprzedawca udostępnia Klientowi Kod Rabatowy podlegający realizacji w Sklepie Internetowym Biedronka Home, a także ogólne zasady wykorzystania Kodu Rabatowego przez Klienta w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

 

I. DEFINICJE

Akcje Promocyjne – promocje organizowane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w ramach których Sprzedawca udostępnia Klientowi Kod Rabatowy podlegający realizacji w Sklepie Internetowym Biedronka Home po spełnieniu przez Klienta warunków jego realizacji określonych w odrębnych regulaminach Akcji Promocyjnych lub w informacjach o promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub w materiałach promocyjnych odnoszących się do danej Akcji Promocyjnej;

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która otrzymuje od Sprzedawcy, w ramach Akcji Promocyjnej organizowanej przez Sprzedawcę, Kod Rabatowy podlegający realizacji w Sklepie Internetowym Biedronka Home po spełnieniu przez Klienta warunków jego realizacji określonych w odrębnych regulaminach Akcji Promocyjnych lub w informacjach o promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub w materiałach promocyjnych odnoszących się do danej Akcji Promocyjnej;

Kod Rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci ciągu liter lub/i cyfr przeznaczony do realizacji w Sklepie Internetowym Biedronka Home, uprawniający Klienta do uzyskania zniżki procentowej lub kwotowej na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub zniżki procentowej lub kwotowej na koszty dostawy, podlegający realizacji przy złożeniu przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym Biedronka Home po spełnieniu przez Klienta warunków jego realizacji określonych w odrębnych regulaminach Akcji Promocyjnych lub w informacjach o promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub w materiałach promocyjnych odnoszących się do danej Akcji Promocyjnej;

Produkty – towary oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym Biedronka Home;

Regulamin – niniejszy Regulamin Udostępniania i Wykorzystania Kodów Rabatowych w Sklepie Internetowym Biedronka Home w ramach Akcji Promocyjnych;

Sklep Internetowy Biedronka Home - dostępna pod adresem www.home.biedronka.pl internetowa platforma umożliwiająca sprzedaż detaliczną Produktów oferowanych przez Sprzedawcę oraz świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sieci Internet, prowadzona przez Sprzedawcę;

Sprzedawca - Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000222483, posiadająca numer NIP 7791011327 oraz REGON 630303023, kapitał zakładowy 798.214.120,00 zł, w całości wpłacony, BDO: 000004585, tel. (22) 205 34 44, e-mail: home@biedronka.pl, adres do korespondencji: ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa.

 

II. WARUNKI OGÓLNE

1. Sprzedawca przekazuje Klientowi Kod Rabatowy w ramach Akcji Promocyjnych organizowanych w Sklepie Internetowym Biedronka Home na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Czas trwania Akcji Promocyjnych będzie każdorazowo określany przez Sprzedawcę w odrębnych regulaminach Akcji Promocyjnych lub w informacjach o promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub w materiałach promocyjnych odnoszących się do danej Akcji Promocyjnej.

3. Kod Rabatowy nie jest pieniądzem elektronicznym ani kartą płatniczą.

4. Klient może zrealizować Kod Rabatowy wyłącznie w terminie jego obowiązywania, który będzie każdorazowo określany przez Sprzedawcę w odrębnych Regulaminach Akcji Promocyjnych lub w informacjach o promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub w materiałach promocyjnych odnoszących się do danej Akcji Promocyjnej.

5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod Rabatowy jest jednokrotnego użytku. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu Rabatowego uprzednio wykorzystanego.

 

III. ZASADY PRZEKAZANIA I KORZYSTANIA Z KODU RABATOWEGO.

1. W ramach Akcji Promocyjnych Sprzedawca udostępnia Klientom Kod Rabatowy za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w szczególności:

a) wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail Klienta (np. newsletter) lub/i

b) dowolnego źródła komunikacji z Klientem (np. Aplikacja Mobilna Biedronki, media społecznościowe, materiały reklamowe) lub/i

c) w formie komunikatu zamieszczonego w Sklepie internetowym Biedronka Home pod adresemwww.home.biedronka.pl lub/i na stronie internetowej sklepu Biedronka pod adresemwww.biedronka.pl .

2. Sprzedawca może uzależnić przekazanie Klientowi Kodu Rabatowego od spełnienia przez Klienta dodatkowych wymagań, które będą określane przez Sprzedawcę w odrębnych regulaminach Akcji Promocyjnych lub w informacjach o promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub w materiałach promocyjnych odnoszących się do danej Akcji Promocyjnej. W szczególności Sprzedawca może uzależnić przekazanie Kodu Rabatowego od zapisu przez Klienta do Newslettera oraz od złożenia zamówienia na określoną kwotę wskazaną w warunkach konkretnej Akcji Promocyjnej.

3. Skorzystanie z Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient może nie skorzystać z przekazanego Kodu Rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać Kodu Rabatowego podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym Biedronka Home.

4. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu Rabatowego, Klient podczas składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego Biedronka Home wpisuje przekazany mu ciąg znaków w polu „KOD RABATOWY”, a następnie potwierdza wykorzystanie Kodu Rabatowego przyciskiem „DODAJ KOD RABATOWY”.

5. Wpisanie Kodu Rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje, w zależności od przeznaczenia Kodu Rabatowego:

a) obniżenie wartości wszystkich Produktów objętych zamówieniem lub obniżenie wartości poszczególnych Produktów objętych zamówieniem o kwotę odpowiadającą wartości procentowej lub kwotowej przekazanego Klientowi Kodu Rabatowego (przy czym minimalna wartość łącznego kosztu zamówienia, nie wliczając kosztów dostawy, ale z uwzględnieniem rabatów, powinna wynieść nie mniej niż 15 zł), lub/i

b) obniżenie kosztów dostawy o kwotę odpowiadającą wartości procentowej lub kwotowej przekazanego Klientowi Kodu Rabatowego.

6. Kod Rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.

7. Kody Rabatowe nie sumują się ze sobą. W jednym zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod Rabatowy.

8. Wykorzystanie Kodu Rabatowego może zostać uzależnione od spełnienia przez Klienta dodatkowych wymagań, które każdorazowo będą określane przez Sprzedawcę w odrębnych regulaminach Akcji Promocyjnych lub w informacjach o promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub w materiałach promocyjnych odnoszących się do danej Akcji Promocyjnej. W szczególności Sprzedawca może uzależnić realizację Kodu Rabatowego od nabycia konkretnej liczby Produktów dostępnych w Sklepie internetowym Biedronka Home, zakupu wybranych kategorii Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home, zakupu wybranych Produktów z różnych kategorii dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home, od złożenia zamówienia na konkretną kwotę wskazaną w warunkach konkretnej Akcji Promocyjnej, lub od uczestnictwa w programie Lojalnościowym Moja Biedronka i zalogowania się przez Klienta do konta użytkownika.

9. Sprzedawca będzie każdorazowo określał w odrębnych regulaminach Akcji Promocyjnych lub w informacjach o promocji dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home lub w materiałach promocyjnych odnoszących się do danej Akcji Promocyjnej czy Kod Rabatowy łączy się z innymi promocjami.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów wadliwych zakupionych z użyciem Kodu Rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego Biedronka Home zamieszczonego pod adresem https://home.biedronka.pl/regulaminy/regulamin zakupow - internetowych - biedronka.html .

11. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Produktu, przy zamówieniu którego zastosowany został Kod Rabatowy, Klientowi nie przysługuje zwrot wykorzystanego Kodu Rabatowego ani jego równowartości. Klient otrzymuje zwrot należności w tej samej wartości oraz formie płatności, jaka widnieje na fakturze VAT, przy uwzględnieniu wszystkich rabatów otrzymanych przy zakupie.

 

IV. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Kodów Rabatowych mogą być składane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: home@biedronka.pl za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz pocztą tradycyjną na adres Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa.

2. Reklamacja powinna zawierać: przyczyny składania reklamacji (np. opis nieprawidłowości), adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację lub adres do doręczeń osoby zgłaszającej reklamację. W przypadku jeśli reklamacja nie zawiera danych niezbędnych do jej rozpatrzenia, Sprzedawca zwróci się o przekazanie informacji uzupełniających.

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji oraz w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail lub adres do doręczeń podany w reklamacji.

 

V. ZMIANY REGULAMINU

1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin, z ważnych powodów, a w szczególności z powodu:

a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mającej bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

b. wydania orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;

c. konieczności zapobiegania naruszeniom niniejszego Regulaminu lub przeciwdziałania nadużyciom;

d. zmiany w zakresie procedury przekazania i korzystania z Kodów Rabatowych, w tym w przypadku zaoferowania Klientom dodatkowych korzyści lub udogodnień związanych z uczestnictwem w Akcjach

Promocyjnych;

e. zmiany funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym Biedronka Home;

f. zmiany w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;

g. konieczności skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości lub poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w niniejszym Regulaminie.

2. O zmianie niniejszego Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów, udostępniając zmieniony Regulamin na stronie Sklepu Internetowego Biedronka Home oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni od daty jego publikacji, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Sprzedawcy wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie, niż wskazany w ust. 2 powyżej, powiadomienie o zmianie Regulaminu oraz komunikat umieszczony w Sklepie Internetowym Biedronka Home, będzie wskazywać taki krótszy termin wraz ze wskazaniem przyczyny.

 

VI. Postanowienia końcowe.

1. Administratorem Danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu internetowego Biedronka Home pod adresem https://home.biedronka.pl/regulaminy/polityka prywatnosci.html .

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego Biedronka Home pod adresem https://home.biedronka.pl/regulaminy/regulamin - kodow rabatowych.html

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.05.2023 r.

Regulaminy