REGULAMIN

KARTY LOJALNOŚCIOWEJ „MOJA BIEDRONKA”,

USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ oraz

APLIKACJI MOBILNEJ „BIEDRONKA”

Pobierz dokument

wersja nr 6, obowiązująca od dnia 01.01.2023 r.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z Karty Lojalnościowej, Wirtualnej Karty Lojalnościowej, ogólne warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, tj. Usługi Marketingowej i Usługi Konta, oraz ogólne warunki i zasady korzystania z Aplikacji Mobilnej. Szczegółowe warunki korzystania z Karty Lojalnościowej, Wirtualnej Karty Lojalnościowej na potrzeby danej Akcji każdorazowo są określone w regulaminie lub zasadach Akcji. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie lub zasadach danej Akcji zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu. Korzystający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w danym momencie może być prowadzona więcej niż jedna Akcja.

1.2. Wystawcą Karty Lojalnościowej, Wirtualnej Karty Lojalnościowej, usługodawcą Usług oraz dostawcą Aplikacji Mobilnej jest spółka Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Kostrzynie (kod: 62-025) przy ul. Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222483, NIP: 7791011327, BDO 000004585, kapitał zakładowy: 798.214.120,00 zł, opłacony w całości, tel. (22) 20 53 400, e-mail:mojabiedronka@biedronka.pl , adres do korespondencji: ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa.

1.3. Karta Lojalnościowa oraz Aplikacja Mobilna stanowią własność Wystawcy i mogą być wykorzystywane wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez Regulamin, regulaminy lub zasady poszczególnych Akcji.

1.4. Z Karty Lojalnościowej oraz Wirtualnej Karty Lojalnościowej korzystać można wyłącznie
w Sklepach oraz w Sklepie Internetowym Biedronka Home, chyba że regulamin lub zasady danej Akcji stanowią inaczej.

1.5. Celem Karty Lojalnościowej oraz Wirtualnej Karty Lojalnościowej jest zapewnienie Korzystającemu możliwości otrzymywania oraz korzystania z nowych ofert lub Akcji organizowanych przez Wystawcę, w tym stworzonych na podstawie preferencji Korzystającego.

1.6. Wystawca składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) przyznania korzyści, np. Punktów, lub obniżenia ceny za Zakupy, Korzystającemu za wykonanie oznaczonych czynności, na warunkach określonych w Regulaminie oraz regulaminach lub zasadach Akcji, za pomocą Karty Lojalnościowej lub Wirtualnej Karty Lojalnościowej.

2. DEFINICJE

2.1. Akcja – oznacza akcję promocyjną organizowaną przez Wystawcę na warunkach określonych w odrębnym regulaminie lub zasadach.

2.2. Aktywacja – oznacza Aktywację Online, Aktywację w Aplikacji lub Aktywację Telefoniczną.

2.3. Aktywacja Online – oznacza sposób aktywacji, o której mowa w pkt. 4.2.10.1. poniżej.

2.4. Aktywacja w Aplikacji - oznacza sposób aktywacji, o której mowa w pkt. 4.2.10.2. poniżej.

2.5. Aktywacja Telefoniczna – oznacza sposób aktywacji, o której mowa w pkt. 4.2.10.3. poniżej.

2.6. Aplikacja Mobilna – oznacza aplikację (oprogramowanie), pobraną i zainstalowaną przez Korzystającego na urządzeniu mobilnym umożliwiającą Korzystającemu, w szczególności dokonanie Aktywacji w Aplikacji, korzystanie z Usług, wygenerowanie Wirtualnej Karty Lojalnościowej oraz digitalizację Karty Lojalnościowej, tj. wygenerowanie Wirtualnej Karty Lojalnościowej jako elektronicznej wersji Karty Lojalnościowej.

2.7. Beneficjent – oznacza Korzystającego, który otrzymał od Przekazującego Punkty w konsekwencji ich przekazania z Konta Przekazującego na Konto Beneficjenta.

2.8. Brelok – oznacza miniaturowy egzemplarz Karty Lojalnościowej, każdorazowo przypisany do odpowiedniej Karty Lojalnościowej.

2.9. Członek Wspólnego Konta – oznacza Korzystającego, który za pośrednictwem Wspólnego Konta współdzieli swoją Wirtualną Kartę Lojalnościową oraz osobę uprawnioną do korzystania z Wirtualnej Karty Lojalnościowej, spełniającą warunki określone w Regulaminie, oraz usługobiorcę Usług, która przyjęła zaproszenie do współdzielenia Wirtualnej Karty Lojalnościowej.

2.10. Formularz – oznacza formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej, w Sklepie Internetowym Biedronka Home, którego poprawne wypełnienie zgodnie z Regulaminem warunkuje aktywowanie Karty Lojalnościowej lub wygenerowanie (założenie) Wirtualnej Karty Lojalnościowej oraz zawarcie Umowy oraz formularz zgłoszeniowy w Aplikacji Mobilnej, którego poprawne wypełnienie zgodnie z Regulaminem warunkuje wygenerowanie (założenie) Wirtualnej Karty Lojalnościowej w Aplikacji Mobilnej oraz zawarcie Umowy.

2.11. Kanały Internetowe Biedronki – oznacza Stronę Internetową, Aplikację Mobilną oraz Sklep Internetowy Biedronka Home.

2.12. Karta Lojalnościowa – oznacza opatrzoną indywidualnym numerem i kodem kreskowym EAN kartę przekazaną Korzystającemu do używania, wraz z dwoma Brelokami, w szczególności w celu możliwości wzięcia udziału w poszczególnych Akcjach.

2.13. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

2.14. Konto – oznacza indywidualne konto internetowe Korzystającego, założone w wyniku Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej, dostępne przez Stronę Internetową oraz Sklep Internetowy Biedronka Home.

2.15. Konto w Aplikacji - oznacza indywidualne konto Korzystającego w Aplikacji Mobilnej, założone w wyniku Aktywacji w Aplikacji, dostępne w Aplikacji Mobilnej.

2.16. Korzystający – oznacza osobę uprawnioną do korzystania z Karty Lojalnościowej lub Wirtualnej Karty Lojalnościowej, spełniającą warunki określone w Regulaminie, oraz usługobiorcę Usług.

2.17. Korzyści – oznaczają nagrody Wystawcy za wykonanie czynności określonych w Regulaminie oraz regulaminach lub zasadach Akcji, benefity, w tym m.in. Punkty lub obniżenie ceny za Zakupy. W przypadku gdy Korzyści objęte są limitem, szczegóły dotyczące realizacji limitów Korzyści są określone w regulaminie lub zasadach Akcji.

2.18. Newsletter – oznacza wiadomość przekazywaną pocztą elektroniczną zawierającą informacje handlowe, dostarczaną w ramach świadczenia Usługi Marketingowej na podstawie Umowy.

2.19. Produkt – oznacza produkty lub usługi dostępne w ofercie Sklepu oraz Sklepu Internetowego Biedronka Home.

2.20. Punkty – oznaczają punkty zbierane w poszczególnych Akcjach, o ile dana Akcja przewiduje taką możliwość, na zasadach określonych w regulaminach lub zasadach Akcji.

2.21. Przekazujący – oznacza Korzystającego, który na potrzeby Akcji, za pomocą swojego Konta przypisał swoją aktywną Kartę Lojalnościową lub Wirtualną Kartę Lojalnościową do innej aktywnej Karty Lojalnościowej lub Wirtualnej Karty Lojalnościowej.

2.22. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Karty Lojalnościowej, regulamin Usług oraz regulamin Aplikacji Mobilnej.

2.23. Sklep – oznacza stacjonarny sklep należący do sieci „Biedronka”.

2.24. Sklep Internetowy Biedronka Home -.oznacza dostępną pod adresem home.biedronka.pl internetową platformę umożliwiającą sprzedaż detaliczną Produktów oferowanych przez Sprzedawcę oraz świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sieci Internet, prowadzoną przez Sprzedawcę.

2.25. Strona Internetowa – oznacza stronę pod adresem https://moja.biedronka.pl.

2.26. Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.), pomiędzy Korzystającym i Wystawcą, na zasadach określonych w Regulaminie, polegająca na świadczeniu Usługi Konta, Usługi Konta w Aplikacji i Usługi Marketingowej.

2.27. Usługa – oznacza Usługę Konta lub Usługę Marketingową.

2.28. Usługa Cyfrowa – oznacza Usługę Konta, Usługę Marketingową lub Aplikację Mobilną.

2.29. Usługa Konta – oznacza Usługę Konta Online lub Usługę Konta w Aplikacji.

2.30. Usługa Konta Online - oznacza świadczoną na podstawie Umowy usługę cyfrową, umożliwiającą dostęp do Konta Korzystającego, założonego w wyniku Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej.

2.31. Usługa Konta w Aplikacji - oznacza świadczoną na podstawie Umowy usługę cyfrową, umożliwiającą dostęp do Konta w Aplikacji Korzystającego, założonego w wyniku Aktywacji w Aplikacji.

2.32. Usługa Marketingowa – oznacza świadczoną na podstawie Umowy usługę cyfrową dostarczania Newsletter oraz informacji handlowych dotyczących towarów, usług, innych świadczeń lub promocji, Akcji oraz Korzyści oferowanych przez Jeronimo Martins Polska S.A., w tym spersonalizowanych informacji handlowych przygotowanych na podstawie preferencji Korzystającego, w formie telefonicznej lub wiadomości elektronicznych (w tym poczty elektronicznej, SMS/MMS, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, powiadomień push lub serwisów internetowych, portali społecznościowych podmiotów trzecich).

2.33. Wirtualna Karta Lojalnościowa – oznacza elektroniczną wersję Karty Lojalnościowej w postaci indywidualnego numeru generowanego na Stronie Internetowej, a w przypadku karty generowanej (założonej) w Aplikacji Mobilnej kartę opatrzoną dodatkowo kodem i udostępnioną Korzystającemu w Aplikacji Mobilnej do używania, w szczególności w celu możliwości wzięcia udziału w poszczególnych Akcjach. W przypadku zdigitalizowania Karty Lojalnościowej indywidualny numer Wirtualnej Karty Lojalnościowej jest taki sam jak indywidualny numer Karty Lojalnościowej.

2.34. Wspólne Konto – oznacza konto Członków Konta w Aplikacji Mobilnej do współdzielenia Wirtualnej Karty Lojalnościowej.

2.35. Wystawca lub Sprzedawca – oznacza spółkę, o której mowa w pkt. 1.2., powyżej.

2.36. Zakup – oznacza zawarcie umowy sprzedaży, o świadczenie usług lub innej podobnej umowy w Sklepie objętej jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT lub w Sklepie Internetowym Biedronka Home objętej jedną fakturą VAT, objętej jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT. Zakup uważany jest za dokonany w momencie zapłaty ceny w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY LOJALNOŚCIOWEJ ORAZ WIRTUALNEJ KARTY LOJALNOŚCIOWEJ

3.1. Karta Lojalnościowa oraz Wirtualna Karta Lojalnościowa umożliwiają Korzystającym skorzystanie z Akcji i uzyskanie prawa do Korzyści za Zakupy w Sklepach lub w Sklepie Internetowym Biedronka Home. W celu uzyskania Karty Lojalnościowej lub wygenerowania (założenia) Wirtualnej Karty Lojalnościowej, Korzystający powinien wykonać następujące czynności poprzez Aktywację Online, Aktywację w Aplikacji albo Aktywację Telefoniczną:

3.1.1. zawrzeć Umowę o świadczenie Usługi Konta;

3.1.2. zawrzeć Umowę o świadczenie Usługi Marketingowej, w tym udzielić zgody na przesyłanie Korzystającemu telefonicznie oraz w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe, Aplikacja Mobilna, powiadomienia push), Newsletter oraz informacji handlowych i korzystanie z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego.

3.2. Digitalizacja Karty Lojalnościowej następuje automatycznie w przypadku podania w Formularzu w Kanałach Internetowych Biedronki przy pierwszym zalogowaniu do Konta lub do Konta w Aplikacji Mobilnej numeru telefonu albo adresu e-mail podanych przez Korzystającego przy Aktywacji, który znajduje się już w bazie danych Wystawcy. Digitalizacja Karty Lojalnościowej nie powoduje braku możliwości korzystania z Karty Lojalnościowej i możliwe jest korzystanie przez Korzystającego z Karty Lojalnościowej oraz Wirtualnej Karty Lojalnościowej.

3.3. W celu uzyskania Korzyści, Korzystający powinien także wykonać czynności wskazane w odrębnych regulaminach lub zasadach Akcji, np. Zakup.

3.4. Korzystającym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3.5. Osoba spełniająca warunki, o których mowa w Regulaminie, może uzyskać od kasjera Kartę Lojalnościową wraz z dwoma Brelokami. Breloki przypisane są do Karty Lojalnościowej, do której zostały wydane. Zeskanowanie Breloka przy okazji Zakupu w Sklepie jest równoznaczne z zeskanowaniem Karty Lojalnościowej, do której dany Brelok został wydany. Brelok nie stanowi odrębnej Karty Lojalnościowej.

3.6. O ile regulamin lub zasady danej Akcji nie stanowią inaczej i z zastrzeżeniem pkt. 3.7. poniżej, warunkiem zaliczenia danego Zakupu na potrzeby danej Akcji jest powiadomienie kasjera o woli zaliczenia danego Zakupu na potrzeby danej Akcji, zeskanowanie aktywowanej zgodnie z Regulaminem Karty Lojalnościowej albo Breloka przez kasjera w momencie dokonywania przez Korzystającego Zakupu przy kasie albo samodzielne zeskanowanie Wirtualnej Karty Lojalnościowej wygenerowanej (założonej) w Aplikacji Mobilnej przy kasie lub samodzielne podanie kasjerowi numeru Wirtualnej Karty Lojalnościowej, lub w przypadku korzystania z kasy samoobsługowej samodzielnie zeskanowanie Karty Lojalnościowej albo Breloka albo Wirtualnej Karty Lojalnościowej wygenerowanej (założonej) w Aplikacji Mobilnej lub samodzielne podanie numeru Wirtualnej Karty Lojalnościowej nie później jednak niż przed zakończeniem transakcji i wyborem płatności . Zamiast zeskanowania Karty Lojalnościowej lub Breloka lub Wirtualnej Karty Lojalnościowej Korzystający celem identyfikacji może podać kasjerowi swój numer telefonu podany przy Aktywacji Online, Aktywacji w Aplikacji lub Aktywacji Telefonicznej.

Korzystający uprawniony jest do zablokowania identyfikacji, o której mowa powyżej:

3.6.1. telefonicznie poprzez dedykowaną infolinię pod numerem (22) 20 53400 (koszt połączenia telefonicznego według taryfy operatora) w języku polskim całodobowo, 7 dni w tygodniu oraz w języku angielskim od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do godz. 16:00, albo

3.6.2. poprzez Konto dostępne przez Stronę Internetową.

3.7. O ile regulamin lub zasady danej Akcji nie stanowią inaczej, jeżeli dana Akcja wiąże się z gromadzeniem Punktów, w przypadku, gdy w czasie dokonywania Zakupu kasjer po raz pierwszy wydaje klientowi nieaktywną Kartę Lojalnościową wraz z Brelokami, Punkty przyznawane za zeskanowanie takiej Karty Lojalnościowej (albo Breloka) zostaną zapisane na Karcie Lojalnościowej bez możliwości skorzystania z tak zgromadzonych Punktów do momentu dokonania Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej. Po dokonaniu poprawnej Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej, Korzystający będzie mógł wykorzystać w ten sposób zapisane Punkty przy pierwszym Zakupie dokonanym po Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej, chyba że regulamin lub zasady danej Akcji stanowią inaczej. Jeśli poprawna Aktywacja Online lub Aktywacja Telefoniczna nie zostanie dokonana w okresie obowiązywania danej Akcji, Punkty zapisane na Karcie Lojalnościowej przepadną nie generując żadnych obowiązków dla Wystawcy ani uprawnień dla Korzystającego.

3.8. Karta Lojalnościowa oraz Wirtualna Karta Lojalnościowa nie są kartami płatniczymi.

3.9. Z tytułu korzystania z Karty Lojalnościowej lub Wirtualnej Karty Lojalnościowej Wystawca nie pobiera od Korzystającego żadnych opłat lub wynagrodzenia. Bez uszczerbku dla postanowienia określonego w zdaniu poprzedzającym, Korzystający zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych:

3.9.1. kosztów opłat telefonicznych w toku Aktywacji Telefonicznej, nie wyższych niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Korzystającego,

3.9.2. kosztów połączenia z siecią Internet w toku Aktywacji Online, lub w toku pobrania, aktualizacji i uruchomienia Aplikacji Mobilnej oraz Aktywacji w Aplikacji, zgodnie z umową Korzystającego z dostawcą usług telekomunikacyjnych.

3.10. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Lojalnościowej, po jej wydaniu, duplikaty nie będą wydawane, a Korzystającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

4. WARUNKI AKTYWACJI

4.1. Postanowienia Ogólne Dla Usług

4.1.1. Korzystający jest zobowiązany i zgadza się nie używać zawartości Usług do celów i skutków, które są nielegalne, zabronione przez prawo, szkodliwe dla praw i interesów osób trzecich lub które w jakikolwiek sposób mogą uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, pogorszyć lub uniemożliwić normalne korzystanie z Usług.

4.1.2. Wystawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron internetowych lub usług elektronicznych, niebędących własnością lub w posiadaniu Wystawcy, do których linki zostały umieszczone w ramach realizacji Usług.

4.1.3. Konto, Konto w Aplikacji oraz rezultaty świadczenia Usługi Marketingowej, jak również poszczególne elementy ich treści, podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności jako utwory na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.); jako bazy danych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 386 ze zm.).

4.1.4. Korzystanie z Usług może wiązać się z zagrożeniami właściwymi dla działalności w sieci Internet. Korzystający jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności możliwości przejęcia haseł przez osoby trzecie lub zainfekowania urządzeń Korzystającego wirusami, a także strat, jakie mogą powstać w wyniku takich zdarzeń. Korzystający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy ustalanych haseł i danych logowania do Usług. Wystawca, na żądanie Korzystającego, przekazuje Korzystającemu w formie wiadomości e-mail aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4.1.5. Rezultaty świadczenia Usług dostarczane są w formie elektronicznej, w tym w postaci tekstu wiadomości e-mail oraz kodu HTML, plików graficznych jpg, png lub innych, które są kompatybilne z każdym urządzeniem pozwalającym na wyświetlanie takich treści. Usługi zawierają funkcjonalności (w tym pliki cookies) pozwalające na przedstawienie treści, przekazywanie Wystawcy informacji zwrotnej o tym, czy treść została przeczytana i czy nastąpił dostęp do linków. Usługi nie zawierają technicznych środków ochrony.

4.1.6. Wystawca, na podstawie Umowy, udziela Korzystającemu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie przez Korzystającego z praw autorskich do Aplikacji Mobilnej oraz utworów udostępnionych w wyniku świadczenia Usług, wyłącznie w celu korzystania z Usług. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej oraz rezultatów świadczenia Usług dozwolone jest dla celów własnych i niekomercyjnych Korzystającego.

4.1.7. Licencja, o której mowa w pkt. 4.1.7. powyżej, jest bezterminowa i wygasa automatycznie z chwilą rozwiązania Umowy.

4.1.8. Korzystający jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami prawa i dobrą praktyką, do poszanowania praw osobistych, praw autorskich i praw własności intelektualnej Wystawcy i osób trzecich. Korzystający nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem Usług.

4.1.9. Wyłączenie lub ingerencja w JavaScript i cookies lub skrypty (np. poprzez używanie dodatków, nakładek, własnych ustawień i podobnych rozwiązań) nie blokuje korzystania z Usług, ale może powodować utrudnienia w połączeniu i w korzystaniu z Usług. Szczegółowe informacje na temat plików cookies i skryptów znajdują się w odrębnej Polityce Cookies, dostępnej pod adresem: https://moja.biedronka.pl/polityka-cookies/ .

4.1.10. Wystawca świadczy Usługi bez wad.

4.1.11. Wystawca nie świadczy usług posprzedażnych i gwarancji.

4.2. Zawarcie Umowy i Aktywacja

Zawarcie Umowy

4.2.1. Umowa o świadczenie Usługi pomiędzy Wystawcą, a Korzystającym zostaje zawarta z chwilą Aktywacji Online Konta za pośrednictwem Formularza poprzez jego wypełnienie i zaznaczenie odpowiedniego pola, lub z chwilą Aktywacji w Aplikacji Konta w Aplikacji Mobilnej za pośrednictwem Formularza poprzez jego wypełnienie i zaznaczenie odpowiedniego pola lub z chwilą Aktywacji Telefonicznej, w ramach której Korzystający ustnie w toku Aktywacji Telefonicznej wyraża zgody na:

4.2.1.1. przesyłanie przez Wystawcę w ramach świadczenia Usługi Marketingowej zgodnie z Regulaminem, Newsletter oraz informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);

4.2.1.2. używanie w ramach świadczenia Usługi Marketingowej zgodnie z Regulaminem, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.), poprzez wysyłanie Newsletter oraz informacji handlowych.

4.2.2. Niewyrażenie przez Korzystającego zgód, o których mowa w pkt. 4.2.1., uniemożliwia korzystanie z Karty Lojalnościowej oraz Wirtualnej Karty Lojalnościowej i nie pozwala na otrzymywanie informacji o nowych ofertach lub Akcjach, w tym stworzonych na podstawie preferencji Korzystającego, a tym samym nie pozwala na realizację celu, jakiemu służy Karta Lojalnościowa oraz Wirtualna Karta Lojalnościowa.

4.2.3. Korzystający dokonując Aktywacji w Aplikacji może udzielić zgody na dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia mobilnego należącego do Korzystającego. Wyrażenie zgody na dostęp do informacji o lokalizacji jest dobrowolne i nie jest warunkiem dokonania Aktywacji w Aplikacji lub korzystania z Aplikacji Mobilnej, ale jest zalecane do korzystania z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej. Korzystający może zarządzać udzieloną zgodą w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego.

4.2.4. W przypadku, gdy numer telefonu podany w Formularzu w ramach Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej znajduje się już w bazie danych Wystawcy, Korzystający będzie mógł według własnego uznania: zmienić numer telefonu podany w Formularzu lub w odniesieniu do podanego wcześniej numeru telefonu, zastąpić wcześniejszą Kartę Lojalnościową nową Kartą Lojalnościową.

4.2.5. W przypadku, gdy numer telefonu podany w Formularzu w ramach Aktywacji w Aplikacji znajduje się już w bazie danych Wystawcy, tj. Korzystający dokonał wcześniej Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej, Konto Korzystającego zostaje połączone z Kontem w Aplikacji, a posiadana przez Korzystającego Karta Lojalnościowa zostanie zdigitalizowana, tj. w Aplikacji Mobilnej zostanie wygenerowana (założona) Wirtualna Karta Lojalnościowa jako elektroniczna wersja posiadanej przez Korzystającego Karty Lojalnościowej.

4.2.6. O zawarciu Umowy Korzystający zostanie poinformowany wiadomością SMS lub za pośrednictwem swojego Konta lub Konta w Aplikacji. Na Koncie oraz na Koncie w Aplikacji Korzystającemu zostanie ponownie udostępniony Regulamin (w postaci tekstu wyświetlonego na Stronie Internetowej oraz na ekranie urządzenia mobilnego).

4.2.7. Po Aktywacji Online, kolejne logowania na Konto wymagać będą:

4.2.7.1. W przypadku posiadania Karty Lojalnościowej: podania numeru Karty Lojalnościowej oraz unikalnego, zdefiniowanego przez siebie hasła podczas Aktywacji Online zgodnie z wymogami znajdującymi się na Koncie.

4.2.7.2. W przypadku posiadania Wirtualnej Karty Lojalnościowej: podania numeru Wirtualnej Karty Lojalnościowej oraz podania unikalnego, zdefiniowanego przez siebie hasła podczas Aktywacji Online, zgodnie z wymogami znajdującymi się na Koncie.

4.2.8. Po Aktywacji w Aplikacji, kolejne logowania poprzez Aplikację Mobilną na Konto w Aplikacji wymagać będą podania numeru telefonu podanego przez Korzystającego przy Aktywacji w Aplikacji oraz podania kodu SMS otrzymanego przez Korzystającego na numer telefonu wskazany w Formularzu.

4.2.9. Po Aktywacji Telefonicznej kolejne logowania na Konto wymagać będą podania numeru Karty Lojalnościowej oraz numeru PIN znajdującego się na Karcie Lojalnościowej zgodnie z pkt. 4.2.10.3. Regulaminu. W każdym czasie Korzystający może zmienić ww. numer PIN na unikalne, zdefiniowane przez siebie hasło zgodnie z wymogami znajdującymi się na Koncie.

 

Warunki Aktywacji

4.2.10. Warunkiem korzystania z Karty Lojalnościowej lub wygenerowania (założenia) Wirtualnej Karty Lojalnościowej, korzystania z Usług Konta Online jest uprzednia Aktywacja Online lub Aktywacja Telefoniczna, zaś warunkiem korzystania z Wirtualnej Karty Lojalnościowej w Aplikacji Mobilnej, korzystania z Usług Konta w Aplikacji jest uprzednia Aktywacja w Aplikacji.

4.2.10.1. Aktywacja Online odbywa się poprzez wypełnienie Formularza znajdującego się na Stronie Internetowej lub w Sklepie Internetowym Biedronka Home .

Aktywacja Online na Stronie Internetowej

Aby przejść do Formularza na Stronie Internetowej przy pierwszym zalogowaniu konieczne jest wprowadzenie numeru nieaktywnej Karty Lojalnościowej oraz numeru PIN wskazanego na danej Karcie Lojalnościowej. Formularz obejmuje dane osobowe Korzystającego niezbędne do dokonania Aktywacji Online oraz zdefiniowanie przez Korzystającego hasła zgodnie z wymogami znajdującymi się na Koncie. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i numeru telefonu kontaktowego jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy. Wystawca nie przewiduje możliwości korzystania z usług objętych Regulaminem z wykorzystaniem pseudonimu lub anonimowo. Aktywacja Online zostaje dokonana po prawidłowym wypełnieniu Formularza, podaniu kodu SMS otrzymanego przez Korzystającego na numer telefonu wskazany w Formularzu i otrzymaniu odpowiedniej wiadomości na Koncie lub wiadomości SMS z potwierdzeniem na numer telefonu podany podczas Aktywacji Online;

Aktywacja Online w Sklepie Internetowym Biedronka Home

Aktywacja Online w Sklepie Internetowym Biedronka Home następuje podczas zakładania konta w Sklepie Internetowym Biedronka Home i zostaje dokonana po prawidłowym wypełnieniu Formularza, podaniu kodu SMS otrzymanego przez Korzystającego na numer telefonu wskazany w Formularzu. Formularz obejmuje dane osobowe Korzystającego niezbędne do dokonania Aktywacji Online oraz zdefiniowanie przez Korzystającego hasła zgodnie z wymogami znajdującymi się na Koncie. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, i numeru telefonu kontaktowego jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy. Wystawca nie przewiduje możliwości korzystania z usług objętych Regulaminem z wykorzystaniem pseudonimu lub anonimowo. Aktywacja Online w Sklepie Internetowym Biedronka Home zostaje dokonana po prawidłowym wypełnieniu Formularza, podaniu kodu SMS otrzymanego przez Korzystającego na numer telefonu wskazany w Formularzu i otrzymaniu odpowiedniej wiadomości na Koncie lub wiadomości SMS z potwierdzeniem na numer telefonu podany podczas Aktywacji Online.

4.2.10.2. Aktywacja w Aplikacji odbywa się poprzez wypełnienie Formularza znajdującego się w Aplikacji Mobilnej . Formularz obejmuje dane osobowe Korzystającego niezbędne do dokonania Aktywacji w Aplikacji. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i numeru telefonu kontaktowego jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy. Wystawca nie przewiduje możliwości korzystania z usług objętych Regulaminem z wykorzystaniem pseudonimu lub anonimowo. Aktywacja w Aplikacji zostaje dokonana po prawidłowym wypełnieniu Formularza, podaniu kodu SMS otrzymanego przez Korzystającego na numer telefonu wskazany w Formularzu i otrzymaniu odpowiedniego komunikatu na Koncie w Aplikacji;

4.2.10.3. Aktywacja Telefoniczna odbywa się poprzez dedykowaną infolinię pod numerem (22) 20 53400 (koszt połączenia telefonicznego według taryfy operatora) w języku polskim całodobowo, 7 dni w tygodniu oraz w języku angielskim od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do godz. 16:00. Wszelkie rozmowy podczas Aktywacji Telefonicznej są rejestrowane. Aktywacja Telefoniczna zostaje dokonana po prawidłowym podaniu wymaganych danych;

4.2.10.4. W toku Aktywacji Telefonicznej, Wystawca przekazuje Korzystającemu informacje dotyczące głównych cech Usług, oznaczenia firmy i formy prawnej Wystawcy, nieodpłatnego charakteru Usług, prawa odstąpienia od Umowy, czasu trwania Umowy i możliwości zakończenia korzystania z Usług w każdym czasie.

4.2.11. Korzystający zobowiązany jest do prawidłowego podania w Formularzu lub podczas Aktywacji Telefonicznej swoich aktualnych i prawdziwych danych oraz ich aktualizowania za pośrednictwem Konta lub Konta w Aplikacji, za co ponosi odpowiedzialność.

4.2.12. Aby dokonać:

4.2.12.1. Aktywacji Online, niezbędne jest posiadanie urządzenia (komputera osobistego – PC, laptopa, urządzenia mobilnego), posiadającego dostęp do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową Edge, Google Chrome, Firefox lub Safari ;

4.2.12.2. Aktywacji w Aplikacji, niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego, posiadającego dostęp do Internetu,

4.2.12.3. Aktywacji Telefonicznej, niezbędne jest posiadanie aparatu umożliwiającego prowadzenie rozmów na odległość (telefon).

 

5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI KONTA ONLINE i USŁUGI MARKETINGOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5.1. Wymagania techniczne

5.1.1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług Konta Online oraz Usługi Marketingowej, są następujące:

5.1.1.1 urządzenie z dostępem do Internetu;

5.1.1.2 dostęp do poczty e-mail;

5.1.1.3 przeglądarka Internetowa w komputerze osobistym: Firefox 73.0, Google Chrome 86.0.4240.75, Safari 13.0.1, Edge 87.0.664.41 lub na urządzeniu mobilnym: Safari 13.0.1, Chrome 86.0.4240.75;

5.1.1.4 telefon komórkowy umożliwiający odbiór wiadomości SMS/MMS;

5.1.1.5 konto na portalach społecznościowych podmiotów trzecich (tam, gdzie może to mieć zastosowanie).

5.1.2. Niespełnienie wymogów wskazanych w pkt. 5.1.1 nie uniemożliwia korzystania z Usług Konta Online oraz Usługi Marketingowej, jednakże może być przyczyną ich nieprawidłowego działania.

5.2 Usługa Konta Online

5.2.1 Wystawca zobowiązuje się świadczyć Korzystającemu Usługę Konta Online, niezwłocznie po Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej, w sposób ciągły, za wyjątkiem okresowej niedostępności Usługi Konta Online, o której Wystawca poinformuje Korzystającego za pośrednictwem Konta.

5.2.2 Po uzyskaniu dostępu do Konta, Korzystający może korzystać w szczególności z następujących funkcji:

5.2.2.1 komunikacja pomiędzy Wystawcą a Korzystającym, w szczególności w odniesieniu do wykonania Umowy i Akcji, w których Korzystający bierze udział, a w zakresie w jakim Korzystający wyraził zgodę przekazywania informacji marketingowych;

5.2.2.2 korzystanie z Wirtualnej Karty Lojalnościowej, numer Wirtualnej Karty Lojalnościowej służy zalogowaniu do każdego z Kanałów Internetowych Biedronka;

5.2.2.3 podgląd i zmiana danych Korzystającego, w tym hasła do Konta;

5.2.2.4 współdzielenie Karty Lojalnościowej lub Wirtualnej Karty Lojalnościowej z innym Korzystającym oraz rezygnacja z współdzielenia, jeśli dana Akcja przewiduje możliwość przekazywania Punktów, na zasadach określonych w pkt. 5.3. poniżej;

5.2.2.5 wypowiedzenie Umowy (tj. dezaktywacja Karty Lojalnościowej oraz Wirtualnej Karty Lojalnościowej i usunięcie Konta, zaprzestanie wysyłania Newsletter oraz informacji handlowych dotyczących towarów, usług, innych świadczeń lub promocji oferowanych przez Jeronimo Martins Polska S.A., w tym spersonalizowanych informacji handlowych przygotowanych na podstawie preferencji Korzystającego); wypowiedzenie Umowy oznaczać będzie brak możliwości korzystania z konta w Sklepie Internetowym Biedronka Home;

5.2.2.6 inne funkcje przewidziane w regulaminach lub zasadach poszczególnych Akcji.

5.2.3 Bez uszczerbku dla uprawnień wynikających z regulaminów lub zasad poszczególnych Akcji, do każdego Konta może być przypisana wyłącznie jedna Karta Lojalnościowa oraz jedna Wirtualna Karta Lojalnościowa.

5.3 Przekazywanie Punktów za pomocą Konta

5.3.1 Jeżeli regulamin lub zasady danej Akcji przewiduje możliwość przekazywania Punktów pomiędzy Korzystającymi, przekazywanie tych Punktów odbywa się na zasadach określonych poniżej, chyba że regulamin lub zasady danej Akcji stanowi inaczej.

5.3.2 Przekazujący może przekazać swoje Punkty Beneficjentowi. W celu przypisania Karty Lojalnościowej albo Wirtualnej Karty Lojalnościowej Przekazującego do Karty Lojalnościowej albo Wirtualnej Karty Lojalnościowej Beneficjenta, na potrzeby Akcji, Przekazujący na swoim Koncie w sekcji „Połączone Karty” wybiera opcję „Połącz Kartę” i wskazuje numer Karty Lojalnościowej albo Wirtualnej Karty Lojalnościowej Beneficjenta i numer telefonu Beneficjenta, któremu mają zostać przekazane Punkty otrzymane przez Przekazującego, a następnie potwierdza połączenie Kart Lojalnościowych.

5.3.3 Przekazaniu na rzecz Korzystającego podlegają wszystkie Punkty zgromadzone przez Przekazującego od momentu dokonania przypisania zgodnie z pkt. 5.3.2. powyżej. Nie ma możliwości przekazywania tylko części Punktów. Nie ma możliwości jednoczesnego przypisania jednej Karty Lojalnościowej albo Wirtualnej Karty Lojalnościowej kilku Korzystającym.

5.3.4 Przekazujący może w każdym momencie trwania Akcji zrezygnować z przypisania własnej Karty Lojalnościowej albo Wirtualnej Karty Lojalnościowej do Beneficjenta. Beneficjent może w każdym momencie trwania Akcji zrezygnować z przypisania mu Karty Lojalnościowej albo Wirtualnej Karty Lojalnościowej innego Korzystającego. Rezygnacji z przypisania Karty Lojalnościowej albo Wirtualnej Karty Lojalnościowej, zarówno Przekazujący jak i Beneficjent dokonać mogą na swoim Koncie w sekcji „Połączone Karty” (opcja „Odłącz Kartę”).

5.3.5 Do Karty Lojalnościowej albo Wirtualnej Karty Lojalnościowej Beneficjenta może być w jednym momencie przypisanych maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) Kart Lojalnościowych lub Wirtualnych Kart Lojalnościowych innych Korzystających. Beneficjent nie może być jednocześnie Przekazującym na rzecz innego Korzystającego.

5.3.6 Beneficjent zostanie powiadomiony za pośrednictwem Konta o fakcie przypisania mu Karty Lojalnościowej albo Wirtualnej Karty Lojalnościowej Przekazującego, a także o fakcie rezygnacji z takiego przypisania.

5.3.7 Po przypisaniu własnej Karty Lojalnościowej albo Wirtualnej Karty Lojalnościowej Beneficjentowi, wszystkie Punkty uzyskane przez Przekazującego za Zakupy dokonywane z wykorzystaniem Karty Lojalnościowej albo Wirtualnej Karty Lojalnościowej Przekazującego, Breloka lub numeru telefonu przypisanego do Karty Lojalnościowej Przekazującego, zostaną zapisane na Karcie Lojalnościowej albo Wirtualnej Karty Lojalnościowej Beneficjenta.

5.3.8 Jeśli Korzystający posiada na własnej Karcie Lojalnościowej albo Wirtualnej Karcie Lojalnościowej Punkty przekazane przez Przekazującego, może on przy okazji najbliższego Zakupu (niezależnie od jego wartości) w czasie trwania Akcji (nawet jeśli wcześniej Beneficjent zrezygnował z przypisania mu Karty Lojalnościowej albo Wirtualnej Karty Lojalnościowej innego Korzystającego) wykorzystać te Punkty na zasadach określonych w regulaminie lub zasadach danej Akcji.

5.3.9 Beneficjent nie może dokonać dalszego przekazania Punktów.

5.4 Usługa Marketingowa

5.4.1 Wystawca zobowiązuje się świadczyć Korzystającemu Usługę Marketingową, niezwłocznie po Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej, w sposób periodyczny. Wystawca nie gwarantuje regularności realizacji Usługi Marketingowej.

5.4.2 Wystawca będzie przesyłał Newsletter drogą elektroniczną na adres e-mail Korzystającego przypisany do Konta, w formie wiadomości uwzględniających informacje na temat aktualnych promocji, Akcji oraz Korzyści.

5.4.3 Wystawca będzie przesyłał informacje handlowe dotyczące towarów, usług, innych świadczeń lub promocji, Akcji oraz Korzyści oferowanych przez Jeronimo Martins Polska S.A., w tym spersonalizowane informacje handlowe przygotowane na podstawie preferencji Korzystającego, w formie telefonicznej lub wiadomości elektronicznych (w tym poczty elektronicznej, SMS/MMS, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, powiadomień push lub serwisów internetowych, portali społecznościowych podmiotów trzecich).

6. KORZYSTANIE Z APLIKACJI MOBILNEJ

6.1. Wymagania techniczne

6.1.1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług Konta w Aplikacji oraz Usługi Marketingowej, są następujące:

6.1.1.1 telefon komórkowy umożliwiający odbiór wiadomości SMS/MMS z dostępem do sieci Internet;

6.1.1.2 system operacyjny na urządzeniu mobilnym: Android w wersji minimum 8.0, lub iOS w wersji minimum 13.3;

6.1.1.3 konto na portalach społecznościowych podmiotów trzecich (tam, gdzie może to mieć zastosowanie).

6.1.2. Aplikację Mobilną można pobrać:

6.1.2.1 ze sklepu Google Play – dla urządzeń mobilnych z systemem Android,

6.1.2.2 ze sklepu Apple App Store – dla urządzeń mobilnych z systemem iOS,

6.1.3. Korzystanie w pełni ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji Mobilnej wymaga dostępu do określonych zasobów urządzenia mobilnego Korzystającego: dostępu do informacji o lokalizacji, dostępu do zdjęć i multimediów lub dostępu do kontaktów i połączeń. Brak dostępu do takich zasobów może wpływać na ograniczenie funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.

6.2. Usługa Konta w Aplikacji

6.2.1. Wystawca zobowiązuje się świadczyć Korzystającemu Usługę Konta w Aplikacji, niezwłocznie po Aktywacji w Aplikacji, w sposób ciągły, za wyjątkiem okresowej niedostępności Usługi Konta w Aplikacji, o której Wystawca poinformuje Korzystającego za pośrednictwem Konta w Aplikacji.

6.2.2. Po uzyskaniu dostępu do Konta w Aplikacji, Korzystający może korzystać w szczególności z następujących funkcji:

6.2.2.1. korzystanie z Wirtualnej Karty Lojalnościowej numer Wirtualnej Karty Lojalnościowej służy zalogowaniu do każdego z Kanałów Internetowych Biedronka;

6.2.2.2. komunikacja pomiędzy Wystawcą a Korzystającym, w szczególności w odniesieniu do wykonania Umowy i Akcji, w których Korzystający bierze udział;

6.2.2.3. podgląd i zmiana danych Korzystającego, z zastrzeżeniem, iż numer telefonu podany podczas Aktywacji w Aplikacji może być zmieniony wyłącznie telefonicznie poprzez dedykowaną infolinię pod numerem (22) 20 53400 (koszt połączenia telefonicznego według taryfy operatora), w języku polskim całodobowo, 7 dni w tygodniu oraz w języku angielskim od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do godz. 16:00;

6.2.2.4. ustalenie lokalizacji najbliższego Sklepu na mapie, w tym możliwość wskazania jednego Sklepu, jako „Mój Sklep” oraz wyświetlenia listy „Ostatnio odwiedzone Sklepy” (maksymalnie 5 Sklepów);

6.2.2.5. sprawdzenie ceny Produktu z wykorzystaniem skanera cen, na zasadach określonych w pkt. 6.4 poniżej;

6.2.2.6. otrzymywania i przeglądania gazetek reklamowych;

6.2.2.7. otrzymywania i korzystania z Korzyści dostępnych wyłącznie dla Korzystających posiadających Konto w Aplikacji;

6.2.2.8. zapraszania do współdzielenia Wspólnego Konta w Aplikacji Mobilnej, na zasadach określonych w pkt. 6.5. poniżej oraz do korzystania z Wspólnego Konta w Aplikacji;

6.2.2.9. zapłata za zakupy w Sklepie z wykorzystaniem BLIK bez kodu, na zasadach określonych w pkt 6.6 poniżej;

6.2.2.10. przeglądania historii zakupów Produktów w Sklepie, Sklepie Internetowym Biedronka Home;

6.2.2.11. wypowiedzenie Umowy (tj. dezaktywacja Wirtualnej Karty Lojalnościowej i usunięcie Konta w Aplikacji, zaprzestanie wysyłania Newsletter oraz informacji handlowych dotyczących towarów, usług, innych świadczeń lub promocji oferowanych przez Jeronimo Martins Polska S.A., w tym spersonalizowanych informacji handlowych przygotowanych na podstawie preferencji Korzystającego); wypowiedzenie Umowy oznaczać będzie brak możliwości korzystania z konta w Sklepie Internetowym Biedronka Home;

6.2.2.12. inne funkcje przewidziane w regulaminach lub zasadach poszczególnych Akcji.

6.2.3. Bez uszczerbku dla uprawnień wynikających z regulaminów lub zasad poszczególnych Akcji, do każdego Konta w Aplikacji może być przypisana wyłącznie jedna Wirtualna Karta Lojalnościowa.

6.3. Usługa Marketingowa

6.3.1 Wystawca zobowiązuje się świadczyć Korzystającemu Usługę Marketingową, niezwłocznie po Aktywacji w Aplikacji, w sposób periodyczny. Wystawca nie gwarantuje regularności realizacji Usługi Marketingowej.

6.3.2 Wystawca będzie przesyłał Newsletter drogą elektroniczną na adres e-mail Korzystającego przypisany do Konta w Aplikacji, w formie wiadomości uwzględniających informacje na temat aktualnych promocji, Akcji oraz Korzyści.

6.3.3 Wystawca będzie przesyłał informacje handlowe dotyczące towarów, usług, innych świadczeń lub promocji, Akcji oraz Korzyści oferowanych przez Jeronimo Martins Polska S.A., w tym spersonalizowane informacje handlowe przygotowane na podstawie preferencji Korzystającego, w formie telefonicznej lub wiadomości elektronicznych (w tym poczty elektronicznej, SMS/MMS, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, powiadomień push lub serwisów internetowych, portali społecznościowych podmiotów trzecich).

6.4. Skaner ceny

6.4.1 W celu skorzystania z skanera ceny w Aplikacji Mobilnej Korzystający powinien:

6.4.1.1 uruchomić funkcję skaner ceny w Aplikacji Mobilnej,

6.4.1.2 zeskanować kod kreskowy EAN Produktu.

6.4.2 Po uruchomieniu funkcji skanera ceny w Aplikacji Mobilnej wyświetlona zostanie informacja ze wskazaniem Sklepu, którego dotyczy cena zeskanowanego kodu kreskowego EAN .Produktu

6.4.3 Po wykonaniu czynności wskazanych w pkt 6.4.1 Produkt wraz z jego ceną oraz wskazaniem Sklepu, którego dotyczy cena zostaną wyświetlone w Aplikacji Mobilnej w formie karty Produktu.

6.5. Wspólne Konto w Aplikacji

6.5.1 Korzystający może utworzyć Wspólne Konto z osobami spełniającymi warunki wskazane w pkt 3.4 Regulaminu, które dokonały Aktywacji w Aplikacji. W celu utworzenia Wspólnego Konta, Korzystający na swoim Koncie w Aplikacji w sekcji „Profil”, zakładka „Wspólne Konto Moja Biedronka” wysyła zaproszenia do osób, które chce zaprosić do współdzielenia Wirtualnej Karty Lojalnościowej. Korzystający zostanie powiadomiony za pośrednictwem Konta w Aplikacji o fakcie uzyskania zaproszenia do współdzielenia Wirtualnej Karty Lojalnościowej.

6.5.2 Wspólne Konto zostaje założone z chwilą przyjęcia przez osobę, o której mowa w pkt 6.5.1 powyżej zaproszenia, tj. wybrania w Aplikacji Mobilnej opcji „Zaakceptuj”.

6.5.3 Do Wspólnego Konta może być w jednym momencie przypisanych maksymalnie 3 (słownie: trzech) Korzystających, tj. 1 (słownie: jeden) Korzystający, który za pośrednictwem Wspólnego Konta współdzieli swoją Wirtualną Kartę Lojalnościową oraz 2 (słownie: dwóch) Korzystających, którzy przyjęli zaproszenie do współdzielenia Wirtualnej Karty Lojalnościowej.

6.5.4 Na Wspólnym Koncie gromadzone są wszystkie Korzyści oraz wszystkie Punkty uzyskane przez Członka Wspólnego Konta za Zakupy dokonywane z wykorzystaniem współdzielonej Wirtualnej Karty Lojalnościowej przypisanej do Wspólnego Konta uzyskane przez Członków Wspólnego Konta od momentu założenia Wspólnego Konta zgodnie z pkt. 6.5.2. powyżej. Nie ma możliwości gromadzenia na Wspólnym Koncie tylko części Korzyści lub Punktów uzyskiwanych przez Członków Wspólnego Konta.

6.5.5 Każdy z Członków Wspólnego Konta ma prawo do korzystania z Korzyści oraz Punktów zapisanych na Wspólnym Koncie oraz ma dostęp do historii zakupów Produktów w Sklepie lub w Sklepie Internetowym Biedronka Home wykonanych przez Korzystającego, który za pośrednictwem Wspólnego Konta współdzieli swoją Wirtualną Kartę Lojalnościową. W przypadku, gdy dane Korzyści objęte są limitem, limit Korzyści przypisany jest do Wspólnego Konta, a nie do poszczególnych Członków Wspólnego Konta, co oznacza że Korzyści w ramach limitu mogą zostać wykorzystane przez każdego z Członków Wspólnego Konta. Takie Korzyści po ich wykorzystaniu przez danego Członka Wspólnego Konta nie będą dostępne dla pozostałych Członków Wspólnego Konta. Szczegóły dotyczące realizacji limitów Korzyści są określone w regulaminie lub zasadach Akcji. Każdy z Członków Wspólnego Konta ma dostęp do historii zakupów dokonanych przez pozostałych Członków Wspólnego Konta w Sklepie lub w Sklepie Internetowym Biedronka Home w ramach Wspólnego Konta.

6.5.6 Korzystający, który za pośrednictwem Wspólnego Konta współdzieli swoją Wirtualną Kartę Lojalnościową może w każdym momencie usunąć Członka Wspólnego Konta. Usunięcia Członka Wspólnego Konta można dokonać na Koncie w Aplikacji w sekcji „Profil.”, zakładka „Wspólne Konto Moja Biedronka” (opcja „Usuń”). Po usunięciu osoba nie ma dostępu do Korzyści oraz Punktów zapisanych na Wspólnym Koncie oraz dostępu do historii zakupów Produktów w Sklepie lub w Sklepie Internetowym Biedronka Home zapisanych na Wspólnym Koncie.

6.5.7 W przypadku usunięcia przez Korzystającego, który za pośrednictwem Wspólnego Konta współdzieli swoją Wirtualną Kartę Lojalnościową swojego Konta w Aplikacji, Wspólne Konto zostaje usunięte, a Członkowie Wspólnego Konta mają ponowny dostęp do swoich Kont. Postanowienia pkt 6.8 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

6.5.8 W przypadku gdy Korzystający, który za pośrednictwem Wspólnego Konta współdzieli swoją Wirtualną Kartę Lojalnościową rozwiąże Umowę, zgodnie z pkt 11.4 Regulaminu, Wspólne Konto zostaje usunięte, a zapisane na Wspólnym Koncie Korzyści oraz Punkty przepadają nie generując żadnych obowiązków dla Wystawcy ani uprawnień dla Członków Wspólnego Konta.

6.5.9 Członek Wspólnego Konta, który skorzystał z zaproszenia Korzystającego i przystąpił do Wspólnego Konta może w każdym momencie zrezygnować z współdzielenia Wirtualnej Karty Lojalnościowej. Rezygnacji z Wspólnego Konta można dokonać na Koncie w Aplikacji w sekcji „Profil”, zakładka „Wspólne Konto Moja Biedronka” (opcja „Opuść”). Członek Wspólnego Konta po rezygnacji z Wspólnego Konta, ma dostęp do swojego Konta w Aplikacji, ale nie ma dostępu do Korzyści oraz Punktów zapisanych na Wspólnym Koncie oraz nie ma dostępu do historii zakupów Produktów w Sklepie lub w Sklepie Internetowym Biedronka Home wykonanych w okresie współdzielenia Wirtualnej Karty Lojalnościowej zapisanych na Wspólnym Koncie.

6.6. Płatności BLIK bez kodu

6.6.1 Korzystający może za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej aktywować możliwość dokonywania płatności za zakupy w Sklepie z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych BLIK bez kodu którego obsługa realizowana jest przez spółkę pod firmą Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu.

6.6.2. Podmiotem świadczącym usługę płatniczą na rzecz Korzystającego jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu. Usługa płatnicza realizowana jest na podstawie odrębnego regulaminu Krajowego Integratora Płatności S.A., tj. regulaminu dokonywania płatności.

6.6.3 Warunkiem aktywacji płatności Blik bez kodu jest zapoznanie się przez Korzystającego z regulaminem dokonywania płatności i jego akceptacja.

6.7. Korzystający może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Aplikacji Mobilnej poprzez jej odinstalowanie z urządzenia mobilnego. Odinstalowanie Aplikacji Mobilnej nie powoduje usunięcia Konta w Aplikacji i rozwiązania Umowy.

6.8. Usunięcia Konta w Aplikacji można dokonać w Aplikacji Mobilnej w sekcji „Profil”, zakładka „Zarządzaj Kontem” (opcja „Usuń konto w aplikacji”), co oznaczać będzie rozwiązanie Umowy w zakresie Usług Konta w Aplikacji, w tym brak możliwości korzystania z Wirtualnej Karty Lojalnościowej. Po usunięciu Konta w Aplikacji Korzystający jest uprawniony do korzystania z Usług Konta Online oraz z Karty Lojalnościowej, o ile Korzystający dokonał Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Administratorem danych osobowych Korzystających jest Wystawca - Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie (kod: 62-025) przy ul. Żniwnej 5. Dane osobowe Korzystających będą przetwarzane w celu świadczenia Usług. Korzystającym przysługują prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Wystawcę danych osobowych Korzystających zawarta jest w odrębnej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://moja.biedronka.pl/polityka-prywatnosci/ oraz Polityce Cookies dostępnej pod adresem https://moja.biedronka.pl/polityka-cookies/ oraz w Aplikacji Mobilnej .

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BRAK ZGODNOŚCI USŁUGI CYFROWEJ Z UMOWĄ

8.1 Wystawca ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Usługi Cyfrowej w terminie oraz brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową.

8.2 W przypadku, gdy Usługa Cyfrowa nie została dostarczona w terminie, Korzystający ma prawo wezwania Wystawcy do jej dostarczenia, na zasadach wskazanych w pkt 9 Regulaminu właściwych przy składaniu reklamacji. Jeżeli Wystawca nie dostarczy Usługi Cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Korzystający może odstąpić od Umowy.

8.3 Korzystający może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Usługi Cyfrowej, jeżeli:

8.3.1 Wystawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi Cyfrowej lub

8.3.2 Korzystający i Wystawca uzgodnili lub z okoliczności wynika, że określony termin dostarczenia Usługi Cyfrowej miał istotne znaczenie dla Korzystającego, a Wystawca nie dostarczył jej w tym terminie.

8.4 W przypadku świadczenia Usługi Cyfrowej w sposób niezgodny z Umową, Korzystający może żądać doprowadzenia Usługi Cyfrowej do jej zgodności z Umową, na zasadach wskazanych w pkt 9 Regulaminu, właściwych przy składaniu reklamacji.

8.5 Wystawca może odmówić doprowadzenia Usługi Cyfrowej do jej zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Usługi Cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Wystawcy.

8.6 Wystawca doprowadza Usługę Cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Wystawca został poinformowany przez Korzystającego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Korzystającego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Wystawca.

8.7 Korzystający może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:

8.7.1 jeżeli zgodnie z odpowiedzią przekazaną Korzystającemu przez Wystawcę, na żądanie Korzystającego złożone na podstawie pkt. 8.4 powyżej, doprowadzenie do zgodności Usługi Cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,

8.7.2 Wystawca nie doprowadził Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową, zgodnie z żądaniem Korzystającego złożonym na podstawie pkt 8.4 powyżej,

8.7.3 brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Wystawca próbował doprowadzić Usługę do zgodności z Umową, zgodnie z żądaniem Korzystającego złożonym na podstawie pkt 8.4 powyżej

8.7.4 brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie, bez uprzedniego skorzystania przez Korzystającego z środka ochrony w postaci złożenia żądania doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową,

8.7.5 z oświadczenia Wystawcy, wyraźnie wynika, że Wystawca nie doprowadzi Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Korzystającego.

8.8 Wystawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym Usługa Cyfrowa miała być dostarczana.

 

9. REKLAMACJE

9.1. Korzystanie z Usługi w żadnym wypadku nie wpływa na uprawnienia Korzystającego, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie narusza ani nie ogranicza tych uprawnień.

9.2. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Wystawcę, w tym dotyczące funkcjonowania Aplikacji Mobilnej należy zgłaszać telefonicznie poprzez dedykowaną infolinię na numer (22) 20 53400 (koszt połączenia telefonicznego według taryfy operatora) w języku polskim całodobowo, 7 dni w tygodniu lub w języku angielskim od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do godz. 16:00 lub elektronicznie na adres mojabiedronka@biedronka.pl lub przez formularz kontaktowy w Aplikacji Mobilnej zamieszczony w sekcji „Pomoc” w zakładce „Kontakt z Biurem Obsługi Klienta” lub pisemnie na adres Wystawcy.

9.3. Zaleca się podanie przez Korzystającego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Korzystającego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wystawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzedzającym mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9.4. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Wystawca poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji, jaki został wykorzystany do rozpoczęcia korzystania z Usług.

9.5. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Wystawca niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej złożenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt. 9.4 powyżej, liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.

9.6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Korzystającego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji zajmujących się ochroną praw konsumentów, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

9.7. Wystawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z Regulaminem na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony sporu.

9.8. Korzystający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Korzystający, ma możliwość:

9.8.1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Regulaminu,

9.8.2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Korzystającym a Wystawcą,

9.8.3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

9.9. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Korzystający może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

9.10. Korzystający może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9.11. Możliwości przyznane Korzystającemu przez prawo oraz powyższe postanowienia nie stoją na przeszkodzie, aby Korzystający rozstrzygnął spór przed właściwym sądem na ogólnych zasadach prawa.

10. ZMIANY REGULAMINU

10.1. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest w Kanałach Internetowym Biedronki, tj. na stronie internetowej https://moja.biedronka.pl/regulamin/ , na stronie internetowej home.biedronka.pl, w Aplikacji Mobilnej oraz w Sklepie.

10.2. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Poprzez ważne przyczyny rozumieć należy w szczególności zmiany funkcjonalności Karty Lojalnościowej, Wirtualnej Karty Lojalnościowej, Kanałów Internetowych Biedronki, Usług, wykorzystania Karty Lojalnościowej lub Wirtualnej Karty Lojalnościowej na potrzeby Akcji, zmiany stosowanych rozwiązań technicznych w tym procedury korzystania z Karty Lojalnościowej, Wirtualnej Karty Lojalnościowej i Usług, zmiany przepisów prawa, interpretacji lub praktyki organów państwowych. O wszelkich zmianach Korzystający będą informowani za pośrednictwem Konta, Konta w Aplikacji lub drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta lub Konta w Aplikacji. Zmodyfikowany tekst Regulaminu oraz informacje dotyczące jego zmian dostępne są również w Kanałach Internetowych Biedronki, tj. na stronie internetowej https://moja.biedronka.pl/regulamin/ , na stronie internetowej home.biedronka.pl oraz bezpośrednio na Koncie lub Koncie w Aplikacji.

10.3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 5 dni od dnia przekazania Korzystającym powiadomień o zmianach. Dokładna data wejścia w życie zmian zostanie każdorazowo wskazana Korzystającemu w powiadomieniu.

10.4. Bez uszczerbku dla innych uprawnień wynikających z Regulaminu, w przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Korzystający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy pomiędzy nim a Wystawcą w trybie, o którym mowa w pkt. 11.3.

11. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

11.1. Usługi świadczone są bezpłatnie przez czas nieokreślony, w formie elektronicznej lub w formie telefonicznej, niezwłocznie po Aktywacji.

11.2. Wypowiedzenie Umowy powoduje brak możliwości korzystania z Karty Lojalnościowej oraz Wirtualnej Karty Lojalnościowej.

11.3. Korzystający ma prawo zakończyć korzystanie z Usług w każdym czasie – w takim przypadku Umowa wygasa w chwili wyboru odpowiedniej opcji wypowiedzenia Umowy za pośrednictwem Konta lub Konta w Aplikacji – poprzez odznaczenie w sekcji „Profil”, zakładka „Zarządzaj Kontem (opcja „Rezygnacja z udziału w programie „Moja Biedronka”), lub w chwili doręczenia Wystawcy wiadomości Korzystającego o zamiarze wypowiedzenia Umowy, w szczególności z przykładową treścią: „Wypowiadam umowę”, lub „Rezygnuję z usług” przez wysłanie listu poleconego na adres Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5, (62-025) Kostrzyn lub listu elektronicznego na adres mojabiedronka@biedronka.pl lub mojabiedronka@biedronka.eu.

11.4. Rozwiązanie Umowy oznacza dezaktywację Karty Lojalnościowej oraz Wirtualnej Karty Lojalnościowej i usunięcie Konta oraz Konta w Aplikacji. Dezaktywacja Karty Lojalnościowej oraz Wirtualnej Karty Lojalnościowej jest równoznaczna z rezygnacją wykorzystania Karty Lojalnościowej oraz Wirtualnej Karty Lojalnościowej na potrzeby wszystkich Akcji, w których Korzystający bierze w danym momencie udział oraz jednoznaczne z utratą uprawnień wynikających z aktywacji Karty Lojalnościowej, lub wygenerowania Wirtualnej Karty Lojalnościowej oraz założeniem Konta, Konta w Aplikacji i będzie tożsame z dezaktywacją Karty Lojalnościowej, Wirtualnej Karty Lojalnościowej i usunięciem Konta, Konta w Aplikacji. Jeśli w chwili dezaktywacji Karty Lojalnościowej oraz Wirtualnej Karty Lojalnościowej na Koncie oraz Koncie w Aplikacji są zapisane jakiekolwiek Korzyści lub Punkty – przepadają nie generując żadnych obowiązków dla Wystawcy ani uprawnień dla Korzystającego.

11.5. Wydawanie Kart Lojalnościowych oraz generowanie (zakładanie) Wirtualnych Kart Lojalnościowych następuje do odwołania. Wystawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z funkcjonowania Kart Lojalnościowych lub Wirtualnych Kart Lojalnościowych i wypowiedzenia Umowy w całości lub w części, w każdym czasie za uprzednim powiadomieniem co najmniej na 30 dni przed zakończeniem ich funkcjonowania, ze skutkiem na dzień przypadający po upływie ww. okresu 30 dni. Korzystający zostaną o tym powiadomieni za pośrednictwem Konta lub Konta w Aplikacji oraz za pomocą poczty elektronicznej, jeśli Korzystający udostępnił swój adres e-mail. Informacja dotycząca zakończenia funkcjonowania Kart Lojalnościowych lub Wirtualnych Kart Lojalnościowych ogłoszona zostanie również na stronie internetowej Wystawcy, Sklepach oraz w Kanałach Internetowych Biedronki.

11.6. Jakiekolwiek wykorzystanie rezultatów Usług oraz ich zawartości w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, bez pisemnej zgody Wystawcy lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, powielania, wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie. Bezprawne lub niezgodne z Regulaminem korzystanie z treści zawartych w Usługach lub ich elementów, dostarczanie treści bezprawnych za pośrednictwem Usług będzie podlegało karom przewidzianym w przepisach prawa cywilnego i karnego, i może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Wystawcę w trybie natychmiastowym.

11.7. Zakończenie korzystania z Usług, zgodnie z pkt 11.3 powyżej oznacza cofnięcie przez Korzystającego zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych według postanowień pkt. 3.1 oraz 4.2.1 Regulaminu.

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

12.1. Korzystającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

12.2. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 12.1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Korzystający może w tym celu skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia:

– Adresat: Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna, ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa, e-mail: mojabiedronka@biedronka.pl,

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) niepotrzebne skreślić.

12.3. W przypadku odstąpienia przez Korzystającego od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

12.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wystawca może uniemożliwić Korzystającemu dalsze korzystanie z Usługi Cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Korzystającemu dostępu do Usługi Cyfrowej.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Wystawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usług, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Konta, Konta w Aplikacji w przypadku wystąpienia problemów technicznych niezależnych od Wystawcy.

13.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

13.3. W przypadku ewentualnych sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami regulaminów lub zasad poszczególnych Akcji, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminów lub zasad poszczególnych Akcji.

13.4. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Wystawcy należy składać w formie e-maila na adres mojabiedronka@biedronka.pl lub pocztą tradycyjną na adres Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5, (62-025) Kostrzyn.

13.5. Wystawca zapewnia następujące sposoby porozumiewania się na odległość: w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii Wystawca jest dostępny dla Korzystających za pośrednictwem poczty elektronicznej mojabiedronka@biedronka.pl lub mojabiedronka@biedronka.eu, formularza na stronie moja.biedronka.pl, formularza kontaktowego w Aplikacji Mobilnej oraz telefonicznie poprzez dedykowaną infolinię pod numerem (22) 20 53400 (koszt połączenia telefonicznego według taryfy operatora), w języku polskim całodobowo, 7 dni w tygodniu oraz w języku angielskim od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do godz. 16:00.

Regulaminy