REGULAMIN

KARTY LOJALNO┼ÜCIOWEJ „MOJA BIEDRONKA”,

USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ oraz

APLIKACJI MOBILNEJ „BIEDRONKA”

Pobierz dokument

wersja nr 6, obowi─ůzuj─ůca od dnia 01.01.2023 r.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin okre┼Ťla ogólne warunki i zasady korzystania z Karty Lojalno┼Ťciowej, Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej, ogólne warunki ┼Ťwiadczenia Us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, tj. Us┼éugi Marketingowej i Us┼éugi Konta, oraz ogólne warunki i zasady korzystania z Aplikacji Mobilnej. Szczegó┼éowe warunki korzystania z Karty Lojalno┼Ťciowej, Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej na potrzeby danej Akcji ka┼╝dorazowo s─ů okre┼Ťlone w regulaminie lub zasadach Akcji. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie lub zasadach danej Akcji zastosowanie znajduj─ů postanowienia Regulaminu. Korzystaj─ůcy przyjmuje do wiadomo┼Ťci i akceptuje, ┼╝e w danym momencie mo┼╝e by─ç prowadzona wi─Öcej ni┼╝ jedna Akcja.

1.2. Wystawc─ů Karty Lojalno┼Ťciowej, Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej, us┼éugodawc─ů Us┼éug oraz dostawc─ů Aplikacji Mobilnej jest spó┼éka Jeronimo Martins Polska Spó┼éka Akcyjna z siedzib─ů
w Kostrzynie (kod: 62-025) przy ul. ┼╗niwnej 5, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy Pozna┼ä – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000222483, NIP: 7791011327, BDO 000004585, kapita┼é zak┼éadowy: 798.214.120,00 z┼é, op┼éacony w ca┼éo┼Ťci, tel. (22) 20 53 400, e-mail:mojabiedronka@biedronka.pl , adres do korespondencji: ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa.

1.3. Karta Lojalno┼Ťciowa oraz Aplikacja Mobilna stanowi─ů w┼éasno┼Ť─ç Wystawcy i mog─ů by─ç wykorzystywane wy┼é─ůcznie w zakresie dopuszczalnym przez Regulamin, regulaminy lub zasady poszczególnych Akcji.

1.4. Z Karty Lojalno┼Ťciowej oraz Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej korzysta─ç mo┼╝na wy┼é─ůcznie
w Sklepach oraz w Sklepie Internetowym Biedronka Home, chyba ┼╝e regulamin lub zasady danej Akcji stanowi─ů inaczej.

1.5. Celem Karty Lojalno┼Ťciowej oraz Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej jest zapewnienie Korzystaj─ůcemu mo┼╝liwo┼Ťci otrzymywania oraz korzystania z nowych ofert lub Akcji organizowanych przez Wystawc─Ö, w tym stworzonych na podstawie preferencji Korzystaj─ůcego.

1.6. Wystawca sk┼éada przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) przyznania korzy┼Ťci, np. Punktów, lub obni┼╝enia ceny za Zakupy, Korzystaj─ůcemu za wykonanie oznaczonych czynno┼Ťci, na warunkach okre┼Ťlonych w Regulaminie oraz regulaminach lub zasadach Akcji, za pomoc─ů Karty Lojalno┼Ťciowej lub Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej.

2. DEFINICJE

2.1. Akcja – oznacza akcj─Ö promocyjn─ů organizowan─ů przez Wystawc─Ö na warunkach okre┼Ťlonych w odr─Öbnym regulaminie lub zasadach.

2.2. Aktywacja – oznacza Aktywacj─Ö Online, Aktywacj─Ö w Aplikacji lub Aktywacj─Ö Telefoniczn─ů.

2.3. Aktywacja Online – oznacza sposób aktywacji, o której mowa w pkt. 4.2.10.1. poni┼╝ej.

2.4. Aktywacja w Aplikacji - oznacza sposób aktywacji, o której mowa w pkt. 4.2.10.2. poni┼╝ej.

2.5. Aktywacja Telefoniczna – oznacza sposób aktywacji, o której mowa w pkt. 4.2.10.3. poni┼╝ej.

2.6. Aplikacja Mobilna – oznacza aplikacj─Ö (oprogramowanie), pobran─ů i zainstalowan─ů przez Korzystaj─ůcego na urz─ůdzeniu mobilnym umo┼╝liwiaj─ůc─ů Korzystaj─ůcemu, w szczególno┼Ťci dokonanie Aktywacji w Aplikacji, korzystanie z Us┼éug, wygenerowanie Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej oraz digitalizacj─Ö Karty Lojalno┼Ťciowej, tj. wygenerowanie Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej jako elektronicznej wersji Karty Lojalno┼Ťciowej.

2.7. Beneficjent – oznacza Korzystaj─ůcego, który otrzyma┼é od Przekazuj─ůcego Punkty w konsekwencji ich przekazania z Konta Przekazuj─ůcego na Konto Beneficjenta.

2.8. Brelok – oznacza miniaturowy egzemplarz Karty Lojalno┼Ťciowej, ka┼╝dorazowo przypisany do odpowiedniej Karty Lojalno┼Ťciowej.

2.9. Cz┼éonek Wspólnego Konta – oznacza Korzystaj─ůcego, który za po┼Ťrednictwem Wspólnego Konta wspó┼édzieli swoj─ů Wirtualn─ů Kart─Ö Lojalno┼Ťciow─ů oraz osob─Ö uprawnion─ů do korzystania z Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej, spe┼éniaj─ůc─ů warunki okre┼Ťlone w Regulaminie, oraz us┼éugobiorc─Ö Us┼éug, która przyj─Ö┼éa zaproszenie do wspó┼édzielenia Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej.

2.10. Formularz – oznacza formularz zg┼éoszeniowy dost─Öpny na Stronie Internetowej, w Sklepie Internetowym Biedronka Home, którego poprawne wype┼énienie zgodnie z Regulaminem warunkuje aktywowanie Karty Lojalno┼Ťciowej lub wygenerowanie (za┼éo┼╝enie) Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej oraz zawarcie Umowy oraz formularz zg┼éoszeniowy w Aplikacji Mobilnej, którego poprawne wype┼énienie zgodnie z Regulaminem warunkuje wygenerowanie (za┼éo┼╝enie) Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej w Aplikacji Mobilnej oraz zawarcie Umowy.

2.11. Kana┼éy Internetowe Biedronki – oznacza Stron─Ö Internetow─ů, Aplikacj─Ö Mobiln─ů oraz Sklep Internetowy Biedronka Home.

2.12. Karta Lojalno┼Ťciowa – oznacza opatrzon─ů indywidualnym numerem i kodem kreskowym EAN kart─Ö przekazan─ů Korzystaj─ůcemu do u┼╝ywania, wraz z dwoma Brelokami, w szczególno┼Ťci w celu mo┼╝liwo┼Ťci wzi─Öcia udzia┼éu w poszczególnych Akcjach.

2.13. Kodeks cywilny – oznacza ustaw─Ö z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

2.14. Konto – oznacza indywidualne konto internetowe Korzystaj─ůcego, za┼éo┼╝one w wyniku Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej, dost─Öpne przez Stron─Ö Internetow─ů oraz Sklep Internetowy Biedronka Home.

2.15. Konto w Aplikacji - oznacza indywidualne konto Korzystaj─ůcego w Aplikacji Mobilnej, za┼éo┼╝one w wyniku Aktywacji w Aplikacji, dost─Öpne w Aplikacji Mobilnej.

2.16. Korzystaj─ůcy – oznacza osob─Ö uprawnion─ů do korzystania z Karty Lojalno┼Ťciowej lub Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej, spe┼éniaj─ůc─ů warunki okre┼Ťlone w Regulaminie, oraz us┼éugobiorc─Ö Us┼éug.

2.17. Korzy┼Ťci – oznaczaj─ů nagrody Wystawcy za wykonanie czynno┼Ťci okre┼Ťlonych w Regulaminie oraz regulaminach lub zasadach Akcji, benefity, w tym m.in. Punkty lub obni┼╝enie ceny za Zakupy. W przypadku gdy Korzy┼Ťci obj─Öte s─ů limitem, szczegó┼éy dotycz─ůce realizacji limitów Korzy┼Ťci s─ů okre┼Ťlone w regulaminie lub zasadach Akcji.

2.18. Newsletter – oznacza wiadomo┼Ť─ç przekazywan─ů poczt─ů elektroniczn─ů zawieraj─ůc─ů informacje handlowe, dostarczan─ů w ramach ┼Ťwiadczenia Us┼éugi Marketingowej na podstawie Umowy.

2.19. Produkt – oznacza produkty lub us┼éugi dost─Öpne w ofercie Sklepu oraz Sklepu Internetowego Biedronka Home.

2.20. Punkty – oznaczaj─ů punkty zbierane w poszczególnych Akcjach, o ile dana Akcja przewiduje tak─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç, na zasadach okre┼Ťlonych w regulaminach lub zasadach Akcji.

2.21. Przekazuj─ůcy – oznacza Korzystaj─ůcego, który na potrzeby Akcji, za pomoc─ů swojego Konta przypisa┼é swoj─ů aktywn─ů Kart─Ö Lojalno┼Ťciow─ů lub Wirtualn─ů Kart─Ö Lojalno┼Ťciow─ů do innej aktywnej Karty Lojalno┼Ťciowej lub Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej.

2.22. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Karty Lojalno┼Ťciowej, regulamin Us┼éug oraz regulamin Aplikacji Mobilnej.

2.23. Sklep – oznacza stacjonarny sklep nale┼╝─ůcy do sieci „Biedronka”.

2.24. Sklep Internetowy Biedronka Home -.oznacza dost─Öpn─ů pod adresem home.biedronka.pl internetow─ů platform─Ö umo┼╝liwiaj─ůc─ů sprzeda┼╝ detaliczn─ů Produktów oferowanych przez Sprzedawc─Ö oraz ┼Ťwiadczenie drog─ů elektroniczn─ů us┼éug oferowanych przez Sprzedawc─Ö, za po┼Ťrednictwem sieci Internet, prowadzon─ů przez Sprzedawc─Ö.

2.25. Strona Internetowa – oznacza stron─Ö pod adresem https://moja.biedronka.pl.

2.26. Umowa – oznacza umow─Ö zawart─ů na odleg┼éo┼Ť─ç w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.), pomi─Ödzy Korzystaj─ůcym i Wystawc─ů, na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie, polegaj─ůca na ┼Ťwiadczeniu Us┼éugi Konta, Us┼éugi Konta w Aplikacji i Us┼éugi Marketingowej.

2.27. Us┼éuga – oznacza Us┼éug─Ö Konta lub Us┼éug─Ö Marketingow─ů.

2.28. Us┼éuga Cyfrowa – oznacza Us┼éug─Ö Konta, Us┼éug─Ö Marketingow─ů lub Aplikacj─Ö Mobiln─ů.

2.29. Us┼éuga Konta – oznacza Us┼éug─Ö Konta Online lub Us┼éug─Ö Konta w Aplikacji.

2.30. Us┼éuga Konta Online - oznacza ┼Ťwiadczon─ů na podstawie Umowy us┼éug─Ö cyfrow─ů, umo┼╝liwiaj─ůc─ů dost─Öp do Konta Korzystaj─ůcego, za┼éo┼╝onego w wyniku Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej.

2.31. Us┼éuga Konta w Aplikacji - oznacza ┼Ťwiadczon─ů na podstawie Umowy us┼éug─Ö cyfrow─ů, umo┼╝liwiaj─ůc─ů dost─Öp do Konta w Aplikacji Korzystaj─ůcego, za┼éo┼╝onego w wyniku Aktywacji w Aplikacji.

2.32. Us┼éuga Marketingowa – oznacza ┼Ťwiadczon─ů na podstawie Umowy us┼éug─Ö cyfrow─ů dostarczania Newsletter oraz informacji handlowych dotycz─ůcych towarów, us┼éug, innych ┼Ťwiadcze┼ä lub promocji, Akcji oraz Korzy┼Ťci oferowanych przez Jeronimo Martins Polska S.A., w tym spersonalizowanych informacji handlowych przygotowanych na podstawie preferencji Korzystaj─ůcego, w formie telefonicznej lub wiadomo┼Ťci elektronicznych (w tym poczty elektronicznej, SMS/MMS, za po┼Ťrednictwem Aplikacji Mobilnej, powiadomie┼ä push lub serwisów internetowych, portali spo┼éeczno┼Ťciowych podmiotów trzecich).

2.33. Wirtualna Karta Lojalno┼Ťciowa – oznacza elektroniczn─ů wersj─Ö Karty Lojalno┼Ťciowej w postaci indywidualnego numeru generowanego na Stronie Internetowej, a w przypadku karty generowanej (za┼éo┼╝onej) w Aplikacji Mobilnej kart─Ö opatrzon─ů dodatkowo kodem i udost─Öpnion─ů Korzystaj─ůcemu w Aplikacji Mobilnej do u┼╝ywania, w szczególno┼Ťci w celu mo┼╝liwo┼Ťci wzi─Öcia udzia┼éu w poszczególnych Akcjach. W przypadku zdigitalizowania Karty Lojalno┼Ťciowej indywidualny numer Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej jest taki sam jak indywidualny numer Karty Lojalno┼Ťciowej.

2.34. Wspólne Konto – oznacza konto Cz┼éonków Konta w Aplikacji Mobilnej do wspó┼édzielenia Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej.

2.35. Wystawca lub Sprzedawca – oznacza spó┼ék─Ö, o której mowa w pkt. 1.2., powy┼╝ej.

2.36. Zakup – oznacza zawarcie umowy sprzeda┼╝y, o ┼Ťwiadczenie us┼éug lub innej podobnej umowy w Sklepie obj─Ötej jednym paragonem fiskalnym lub jedn─ů faktur─ů VAT lub w Sklepie Internetowym Biedronka Home obj─Ötej jedn─ů faktur─ů VAT, obj─Ötej jednym paragonem fiskalnym lub jedn─ů faktur─ů VAT. Zakup uwa┼╝any jest za dokonany w momencie zap┼éaty ceny w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY LOJALNOŚCIOWEJ ORAZ WIRTUALNEJ KARTY LOJALNOŚCIOWEJ

3.1. Karta Lojalno┼Ťciowa oraz Wirtualna Karta Lojalno┼Ťciowa umo┼╝liwiaj─ů Korzystaj─ůcym skorzystanie z Akcji i uzyskanie prawa do Korzy┼Ťci za Zakupy w Sklepach lub w Sklepie Internetowym Biedronka Home. W celu uzyskania Karty Lojalno┼Ťciowej lub wygenerowania (za┼éo┼╝enia) Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej, Korzystaj─ůcy powinien wykona─ç nast─Öpuj─ůce czynno┼Ťci poprzez Aktywacj─Ö Online, Aktywacj─Ö w Aplikacji albo Aktywacj─Ö Telefoniczn─ů:

3.1.1. zawrze─ç Umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Konta;

3.1.2. zawrze─ç Umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Marketingowej, w tym udzieli─ç zgody na przesy┼éanie Korzystaj─ůcemu telefonicznie oraz w formie wiadomo┼Ťci elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale spo┼éeczno┼Ťciowe, Aplikacja Mobilna, powiadomienia push), Newsletter oraz informacji handlowych i korzystanie z telekomunikacyjnych urz─ůdze┼ä ko┼äcowych dla celów marketingu bezpo┼Ťredniego.

3.2. Digitalizacja Karty Lojalno┼Ťciowej nast─Öpuje automatycznie w przypadku podania w Formularzu w Kana┼éach Internetowych Biedronki przy pierwszym zalogowaniu do Konta lub do Konta w Aplikacji Mobilnej numeru telefonu albo adresu e-mail podanych przez Korzystaj─ůcego przy Aktywacji, który znajduje si─Ö ju┼╝ w bazie danych Wystawcy. Digitalizacja Karty Lojalno┼Ťciowej nie powoduje braku mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z Karty Lojalno┼Ťciowej i mo┼╝liwe jest korzystanie przez Korzystaj─ůcego z Karty Lojalno┼Ťciowej oraz Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej.

3.3. W celu uzyskania Korzy┼Ťci, Korzystaj─ůcy powinien tak┼╝e wykona─ç czynno┼Ťci wskazane w odr─Öbnych regulaminach lub zasadach Akcji, np. Zakup.

3.4. Korzystaj─ůcym mo┼╝e by─ç wy┼é─ůcznie pe┼énoletnia osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych.

3.5. Osoba spe┼éniaj─ůca warunki, o których mowa w Regulaminie, mo┼╝e uzyska─ç od kasjera Kart─Ö Lojalno┼Ťciow─ů wraz z dwoma Brelokami. Breloki przypisane s─ů do Karty Lojalno┼Ťciowej, do której zosta┼éy wydane. Zeskanowanie Breloka przy okazji Zakupu w Sklepie jest równoznaczne z zeskanowaniem Karty Lojalno┼Ťciowej, do której dany Brelok zosta┼é wydany. Brelok nie stanowi odr─Öbnej Karty Lojalno┼Ťciowej.

3.6. O ile regulamin lub zasady danej Akcji nie stanowi─ů inaczej i z zastrze┼╝eniem pkt. 3.7. poni┼╝ej, warunkiem zaliczenia danego Zakupu na potrzeby danej Akcji jest powiadomienie kasjera o woli zaliczenia danego Zakupu na potrzeby danej Akcji, zeskanowanie aktywowanej zgodnie z Regulaminem Karty Lojalno┼Ťciowej albo Breloka przez kasjera w momencie dokonywania przez Korzystaj─ůcego Zakupu przy kasie albo samodzielne zeskanowanie Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej wygenerowanej (za┼éo┼╝onej) w Aplikacji Mobilnej przy kasie lub samodzielne podanie kasjerowi numeru Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej, lub w przypadku korzystania z kasy samoobs┼éugowej samodzielnie zeskanowanie Karty Lojalno┼Ťciowej albo Breloka albo Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej wygenerowanej (za┼éo┼╝onej) w Aplikacji Mobilnej lub samodzielne podanie numeru Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej nie pó┼║niej jednak ni┼╝ przed zako┼äczeniem transakcji i wyborem p┼éatno┼Ťci . Zamiast zeskanowania Karty Lojalno┼Ťciowej lub Breloka lub Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej Korzystaj─ůcy celem identyfikacji mo┼╝e poda─ç kasjerowi swój numer telefonu podany przy Aktywacji Online, Aktywacji w Aplikacji lub Aktywacji Telefonicznej.

Korzystaj─ůcy uprawniony jest do zablokowania identyfikacji, o której mowa powy┼╝ej:

3.6.1. telefonicznie poprzez dedykowan─ů infolini─Ö pod numerem (22) 20 53400 (koszt po┼é─ůczenia telefonicznego wed┼éug taryfy operatora) w j─Özyku polskim ca┼éodobowo, 7 dni w tygodniu oraz w j─Özyku angielskim od poniedzia┼éku do pi─ůtku od godz. 10:00 do godz. 16:00, albo

3.6.2. poprzez Konto dost─Öpne przez Stron─Ö Internetow─ů.

3.7. O ile regulamin lub zasady danej Akcji nie stanowi─ů inaczej, je┼╝eli dana Akcja wi─ů┼╝e si─Ö z gromadzeniem Punktów, w przypadku, gdy w czasie dokonywania Zakupu kasjer po raz pierwszy wydaje klientowi nieaktywn─ů Kart─Ö Lojalno┼Ťciow─ů wraz z Brelokami, Punkty przyznawane za zeskanowanie takiej Karty Lojalno┼Ťciowej (albo Breloka) zostan─ů zapisane na Karcie Lojalno┼Ťciowej bez mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z tak zgromadzonych Punktów do momentu dokonania Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej. Po dokonaniu poprawnej Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej, Korzystaj─ůcy b─Ödzie móg┼é wykorzysta─ç w ten sposób zapisane Punkty przy pierwszym Zakupie dokonanym po Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej, chyba ┼╝e regulamin lub zasady danej Akcji stanowi─ů inaczej. Je┼Ťli poprawna Aktywacja Online lub Aktywacja Telefoniczna nie zostanie dokonana w okresie obowi─ůzywania danej Akcji, Punkty zapisane na Karcie Lojalno┼Ťciowej przepadn─ů nie generuj─ůc ┼╝adnych obowi─ůzków dla Wystawcy ani uprawnie┼ä dla Korzystaj─ůcego.

3.8. Karta Lojalno┼Ťciowa oraz Wirtualna Karta Lojalno┼Ťciowa nie s─ů kartami p┼éatniczymi.

3.9. Z tytu┼éu korzystania z Karty Lojalno┼Ťciowej lub Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej Wystawca nie pobiera od Korzystaj─ůcego ┼╝adnych op┼éat lub wynagrodzenia. Bez uszczerbku dla postanowienia okre┼Ťlonego w zdaniu poprzedzaj─ůcym, Korzystaj─ůcy zobowi─ůzany jest do pokrycia ewentualnych:

3.9.1. kosztów op┼éat telefonicznych w toku Aktywacji Telefonicznej, nie wy┼╝szych ni┼╝ op┼éata za zwyk┼ée po┼é─ůczenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy us┼éug telekomunikacyjnych Korzystaj─ůcego,

3.9.2. kosztów po┼é─ůczenia z sieci─ů Internet w toku Aktywacji Online, lub w toku pobrania, aktualizacji i uruchomienia Aplikacji Mobilnej oraz Aktywacji w Aplikacji, zgodnie z umow─ů Korzystaj─ůcego z dostawc─ů us┼éug telekomunikacyjnych.

3.10. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Lojalno┼Ťciowej, po jej wydaniu, duplikaty nie b─Öd─ů wydawane, a Korzystaj─ůcemu nie przys┼éuguj─ů jakiekolwiek roszczenia z tego tytu┼éu.

4. WARUNKI AKTYWACJI

4.1. Postanowienia Ogólne Dla Us┼éug

4.1.1. Korzystaj─ůcy jest zobowi─ůzany i zgadza si─Ö nie u┼╝ywa─ç zawarto┼Ťci Us┼éug do celów i skutków, które s─ů nielegalne, zabronione przez prawo, szkodliwe dla praw i interesów osób trzecich lub które w jakikolwiek sposób mog─ů uszkodzi─ç, wy┼é─ůczy─ç, przeci─ů┼╝y─ç, pogorszy─ç lub uniemo┼╝liwi─ç normalne korzystanie z Us┼éug.

4.1.2. Wystawca w ┼╝adnym wypadku nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ť─ç innych stron internetowych lub us┼éug elektronicznych, nieb─Öd─ůcych w┼éasno┼Ťci─ů lub w posiadaniu Wystawcy, do których linki zosta┼éy umieszczone w ramach realizacji Us┼éug.

4.1.3. Konto, Konto w Aplikacji oraz rezultaty ┼Ťwiadczenia Us┼éugi Marketingowej, jak równie┼╝ poszczególne elementy ich tre┼Ťci, podlegaj─ů ochronie przewidzianej przepisami prawa, w szczególno┼Ťci jako utwory na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.); jako bazy danych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 386 ze zm.).

4.1.4. Korzystanie z Us┼éug mo┼╝e wi─ůza─ç si─Ö z zagro┼╝eniami w┼éa┼Ťciwymi dla dzia┼éalno┼Ťci w sieci Internet. Korzystaj─ůcy jest ┼Ťwiadomy zagro┼╝e┼ä wyst─Öpuj─ůcych w sieci Internet, w szczególno┼Ťci mo┼╝liwo┼Ťci przej─Öcia hase┼é przez osoby trzecie lub zainfekowania urz─ůdze┼ä Korzystaj─ůcego wirusami, a tak┼╝e strat, jakie mog─ů powsta─ç w wyniku takich zdarze┼ä. Korzystaj─ůcy zobowi─ůzany jest do zachowania w tajemnicy ustalanych hase┼é i danych logowania do Us┼éug. Wystawca, na ┼╝─ůdanie Korzystaj─ůcego, przekazuje Korzystaj─ůcemu w formie wiadomo┼Ťci e-mail aktualn─ů informacj─Ö o szczególnych zagro┼╝eniach zwi─ůzanych z korzystaniem z us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů.

4.1.5. Rezultaty ┼Ťwiadczenia Us┼éug dostarczane s─ů w formie elektronicznej, w tym w postaci tekstu wiadomo┼Ťci e-mail oraz kodu HTML, plików graficznych jpg, png lub innych, które s─ů kompatybilne z ka┼╝dym urz─ůdzeniem pozwalaj─ůcym na wy┼Ťwietlanie takich tre┼Ťci. Us┼éugi zawieraj─ů funkcjonalno┼Ťci (w tym pliki cookies) pozwalaj─ůce na przedstawienie tre┼Ťci, przekazywanie Wystawcy informacji zwrotnej o tym, czy tre┼Ť─ç zosta┼éa przeczytana i czy nast─ůpi┼é dost─Öp do linków. Us┼éugi nie zawieraj─ů technicznych ┼Ťrodków ochrony.

4.1.6. Wystawca, na podstawie Umowy, udziela Korzystaj─ůcemu niewy┼é─ůcznej, nieodp┼éatnej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie przez Korzystaj─ůcego z praw autorskich do Aplikacji Mobilnej oraz utworów udost─Öpnionych w wyniku ┼Ťwiadczenia Us┼éug, wy┼é─ůcznie w celu korzystania z Us┼éug. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej oraz rezultatów ┼Ťwiadczenia Us┼éug dozwolone jest dla celów w┼éasnych i niekomercyjnych Korzystaj─ůcego.

4.1.7. Licencja, o której mowa w pkt. 4.1.7. powy┼╝ej, jest bezterminowa i wygasa automatycznie z chwil─ů rozwi─ůzania Umowy.

4.1.8. Korzystaj─ůcy jest zobowi─ůzany do korzystania z Us┼éug w sposób zgodny z przepisami prawa i dobr─ů praktyk─ů, do poszanowania praw osobistych, praw autorskich i praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej Wystawcy i osób trzecich. Korzystaj─ůcy nie mo┼╝e dostarcza─ç tre┼Ťci o charakterze bezprawnym za po┼Ťrednictwem Us┼éug.

4.1.9. Wy┼é─ůczenie lub ingerencja w JavaScript i cookies lub skrypty (np. poprzez u┼╝ywanie dodatków, nak┼éadek, w┼éasnych ustawie┼ä i podobnych rozwi─ůza┼ä) nie blokuje korzystania z Us┼éug, ale mo┼╝e powodowa─ç utrudnienia w po┼é─ůczeniu i w korzystaniu z Us┼éug. Szczegó┼éowe informacje na temat plików cookies i skryptów znajduj─ů si─Ö w odr─Öbnej Polityce Cookies, dost─Öpnej pod adresem: https://moja.biedronka.pl/polityka-cookies/ .

4.1.10. Wystawca ┼Ťwiadczy Us┼éugi bez wad.

4.1.11. Wystawca nie ┼Ťwiadczy us┼éug posprzeda┼╝nych i gwarancji.

4.2. Zawarcie Umowy i Aktywacja

Zawarcie Umowy

4.2.1. Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi pomi─Ödzy Wystawc─ů, a Korzystaj─ůcym zostaje zawarta z chwil─ů Aktywacji Online Konta za po┼Ťrednictwem Formularza poprzez jego wype┼énienie i zaznaczenie odpowiedniego pola, lub z chwil─ů Aktywacji w Aplikacji Konta w Aplikacji Mobilnej za po┼Ťrednictwem Formularza poprzez jego wype┼énienie i zaznaczenie odpowiedniego pola lub z chwil─ů Aktywacji Telefonicznej, w ramach której Korzystaj─ůcy ustnie w toku Aktywacji Telefonicznej wyra┼╝a zgody na:

4.2.1.1. przesy┼éanie przez Wystawc─Ö w ramach ┼Ťwiadczenia Us┼éugi Marketingowej zgodnie z Regulaminem, Newsletter oraz informacji handlowych drog─ů elektroniczn─ů, zgodnie z ustaw─ů z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);

4.2.1.2. u┼╝ywanie w ramach ┼Ťwiadczenia Us┼éugi Marketingowej zgodnie z Regulaminem, telekomunikacyjnych urz─ůdze┼ä ko┼äcowych dla celów marketingu bezpo┼Ťredniego, zgodnie z ustaw─ů z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.), poprzez wysy┼éanie Newsletter oraz informacji handlowych.

4.2.2. Niewyra┼╝enie przez Korzystaj─ůcego zgód, o których mowa w pkt. 4.2.1., uniemo┼╝liwia korzystanie z Karty Lojalno┼Ťciowej oraz Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej i nie pozwala na otrzymywanie informacji o nowych ofertach lub Akcjach, w tym stworzonych na podstawie preferencji Korzystaj─ůcego, a tym samym nie pozwala na realizacj─Ö celu, jakiemu s┼éu┼╝y Karta Lojalno┼Ťciowa oraz Wirtualna Karta Lojalno┼Ťciowa.

4.2.3. Korzystaj─ůcy dokonuj─ůc Aktywacji w Aplikacji mo┼╝e udzieli─ç zgody na dost─Öp do informacji o lokalizacji urz─ůdzenia mobilnego nale┼╝─ůcego do Korzystaj─ůcego. Wyra┼╝enie zgody na dost─Öp do informacji o lokalizacji jest dobrowolne i nie jest warunkiem dokonania Aktywacji w Aplikacji lub korzystania z Aplikacji Mobilnej, ale jest zalecane do korzystania z funkcjonalno┼Ťci Aplikacji Mobilnej. Korzystaj─ůcy mo┼╝e zarz─ůdza─ç udzielon─ů zgod─ů w ustawieniach swojego urz─ůdzenia mobilnego.

4.2.4. W przypadku, gdy numer telefonu podany w Formularzu w ramach Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej znajduje si─Ö ju┼╝ w bazie danych Wystawcy, Korzystaj─ůcy b─Ödzie móg┼é wed┼éug w┼éasnego uznania: zmieni─ç numer telefonu podany w Formularzu lub w odniesieniu do podanego wcze┼Ťniej numeru telefonu, zast─ůpi─ç wcze┼Ťniejsz─ů Kart─Ö Lojalno┼Ťciow─ů now─ů Kart─ů Lojalno┼Ťciow─ů.

4.2.5. W przypadku, gdy numer telefonu podany w Formularzu w ramach Aktywacji w Aplikacji znajduje si─Ö ju┼╝ w bazie danych Wystawcy, tj. Korzystaj─ůcy dokona┼é wcze┼Ťniej Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej, Konto Korzystaj─ůcego zostaje po┼é─ůczone z Kontem w Aplikacji, a posiadana przez Korzystaj─ůcego Karta Lojalno┼Ťciowa zostanie zdigitalizowana, tj. w Aplikacji Mobilnej zostanie wygenerowana (za┼éo┼╝ona) Wirtualna Karta Lojalno┼Ťciowa jako elektroniczna wersja posiadanej przez Korzystaj─ůcego Karty Lojalno┼Ťciowej.

4.2.6. O zawarciu Umowy Korzystaj─ůcy zostanie poinformowany wiadomo┼Ťci─ů SMS lub za po┼Ťrednictwem swojego Konta lub Konta w Aplikacji. Na Koncie oraz na Koncie w Aplikacji Korzystaj─ůcemu zostanie ponownie udost─Öpniony Regulamin (w postaci tekstu wy┼Ťwietlonego na Stronie Internetowej oraz na ekranie urz─ůdzenia mobilnego).

4.2.7. Po Aktywacji Online, kolejne logowania na Konto wymaga─ç b─Öd─ů:

4.2.7.1. W przypadku posiadania Karty Lojalno┼Ťciowej: podania numeru Karty Lojalno┼Ťciowej oraz unikalnego, zdefiniowanego przez siebie has┼éa podczas Aktywacji Online zgodnie z wymogami znajduj─ůcymi si─Ö na Koncie.

4.2.7.2. W przypadku posiadania Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej: podania numeru Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej oraz podania unikalnego, zdefiniowanego przez siebie has┼éa podczas Aktywacji Online, zgodnie z wymogami znajduj─ůcymi si─Ö na Koncie.

4.2.8. Po Aktywacji w Aplikacji, kolejne logowania poprzez Aplikacj─Ö Mobiln─ů na Konto w Aplikacji wymaga─ç b─Öd─ů podania numeru telefonu podanego przez Korzystaj─ůcego przy Aktywacji w Aplikacji oraz podania kodu SMS otrzymanego przez Korzystaj─ůcego na numer telefonu wskazany w Formularzu.

4.2.9. Po Aktywacji Telefonicznej kolejne logowania na Konto wymaga─ç b─Öd─ů podania numeru Karty Lojalno┼Ťciowej oraz numeru PIN znajduj─ůcego si─Ö na Karcie Lojalno┼Ťciowej zgodnie z pkt. 4.2.10.3. Regulaminu. W ka┼╝dym czasie Korzystaj─ůcy mo┼╝e zmieni─ç ww. numer PIN na unikalne, zdefiniowane przez siebie has┼éo zgodnie z wymogami znajduj─ůcymi si─Ö na Koncie.

 

Warunki Aktywacji

4.2.10. Warunkiem korzystania z Karty Lojalno┼Ťciowej lub wygenerowania (za┼éo┼╝enia) Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej, korzystania z Us┼éug Konta Online jest uprzednia Aktywacja Online lub Aktywacja Telefoniczna, za┼Ť warunkiem korzystania z Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej w Aplikacji Mobilnej, korzystania z Us┼éug Konta w Aplikacji jest uprzednia Aktywacja w Aplikacji.

4.2.10.1. Aktywacja Online odbywa si─Ö poprzez wype┼énienie Formularza znajduj─ůcego si─Ö na Stronie Internetowej lub w Sklepie Internetowym Biedronka Home .

Aktywacja Online na Stronie Internetowej

Aby przej┼Ť─ç do Formularza na Stronie Internetowej przy pierwszym zalogowaniu konieczne jest wprowadzenie numeru nieaktywnej Karty Lojalno┼Ťciowej oraz numeru PIN wskazanego na danej Karcie Lojalno┼Ťciowej. Formularz obejmuje dane osobowe Korzystaj─ůcego niezb─Ödne do dokonania Aktywacji Online oraz zdefiniowanie przez Korzystaj─ůcego has┼éa zgodnie z wymogami znajduj─ůcymi si─Ö na Koncie. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i numeru telefonu kontaktowego jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy. Wystawca nie przewiduje mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z us┼éug obj─Ötych Regulaminem z wykorzystaniem pseudonimu lub anonimowo. Aktywacja Online zostaje dokonana po prawid┼éowym wype┼énieniu Formularza, podaniu kodu SMS otrzymanego przez Korzystaj─ůcego na numer telefonu wskazany w Formularzu i otrzymaniu odpowiedniej wiadomo┼Ťci na Koncie lub wiadomo┼Ťci SMS z potwierdzeniem na numer telefonu podany podczas Aktywacji Online;

Aktywacja Online w Sklepie Internetowym Biedronka Home

Aktywacja Online w Sklepie Internetowym Biedronka Home nast─Öpuje podczas zak┼éadania konta w Sklepie Internetowym Biedronka Home i zostaje dokonana po prawid┼éowym wype┼énieniu Formularza, podaniu kodu SMS otrzymanego przez Korzystaj─ůcego na numer telefonu wskazany w Formularzu. Formularz obejmuje dane osobowe Korzystaj─ůcego niezb─Ödne do dokonania Aktywacji Online oraz zdefiniowanie przez Korzystaj─ůcego has┼éa zgodnie z wymogami znajduj─ůcymi si─Ö na Koncie. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, i numeru telefonu kontaktowego jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy. Wystawca nie przewiduje mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z us┼éug obj─Ötych Regulaminem z wykorzystaniem pseudonimu lub anonimowo. Aktywacja Online w Sklepie Internetowym Biedronka Home zostaje dokonana po prawid┼éowym wype┼énieniu Formularza, podaniu kodu SMS otrzymanego przez Korzystaj─ůcego na numer telefonu wskazany w Formularzu i otrzymaniu odpowiedniej wiadomo┼Ťci na Koncie lub wiadomo┼Ťci SMS z potwierdzeniem na numer telefonu podany podczas Aktywacji Online.

4.2.10.2. Aktywacja w Aplikacji odbywa si─Ö poprzez wype┼énienie Formularza znajduj─ůcego si─Ö w Aplikacji Mobilnej . Formularz obejmuje dane osobowe Korzystaj─ůcego niezb─Ödne do dokonania Aktywacji w Aplikacji. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i numeru telefonu kontaktowego jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy. Wystawca nie przewiduje mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z us┼éug obj─Ötych Regulaminem z wykorzystaniem pseudonimu lub anonimowo. Aktywacja w Aplikacji zostaje dokonana po prawid┼éowym wype┼énieniu Formularza, podaniu kodu SMS otrzymanego przez Korzystaj─ůcego na numer telefonu wskazany w Formularzu i otrzymaniu odpowiedniego komunikatu na Koncie w Aplikacji;

4.2.10.3. Aktywacja Telefoniczna odbywa si─Ö poprzez dedykowan─ů infolini─Ö pod numerem (22) 20 53400 (koszt po┼é─ůczenia telefonicznego wed┼éug taryfy operatora) w j─Özyku polskim ca┼éodobowo, 7 dni w tygodniu oraz w j─Özyku angielskim od poniedzia┼éku do pi─ůtku od godz. 10:00 do godz. 16:00. Wszelkie rozmowy podczas Aktywacji Telefonicznej s─ů rejestrowane. Aktywacja Telefoniczna zostaje dokonana po prawid┼éowym podaniu wymaganych danych;

4.2.10.4. W toku Aktywacji Telefonicznej, Wystawca przekazuje Korzystaj─ůcemu informacje dotycz─ůce g┼éównych cech Us┼éug, oznaczenia firmy i formy prawnej Wystawcy, nieodp┼éatnego charakteru Us┼éug, prawa odst─ůpienia od Umowy, czasu trwania Umowy i mo┼╝liwo┼Ťci zako┼äczenia korzystania z Us┼éug w ka┼╝dym czasie.

4.2.11. Korzystaj─ůcy zobowi─ůzany jest do prawid┼éowego podania w Formularzu lub podczas Aktywacji Telefonicznej swoich aktualnych i prawdziwych danych oraz ich aktualizowania za po┼Ťrednictwem Konta lub Konta w Aplikacji, za co ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç.

4.2.12. Aby dokona─ç:

4.2.12.1. Aktywacji Online, niezb─Ödne jest posiadanie urz─ůdzenia (komputera osobistego – PC, laptopa, urz─ůdzenia mobilnego), posiadaj─ůcego dost─Öp do Internetu, wyposa┼╝onego w przegl─ůdark─Ö internetow─ů Edge, Google Chrome, Firefox lub Safari ;

4.2.12.2. Aktywacji w Aplikacji, niezb─Ödne jest posiadanie urz─ůdzenia mobilnego, posiadaj─ůcego dost─Öp do Internetu,

4.2.12.3. Aktywacji Telefonicznej, niezb─Ödne jest posiadanie aparatu umo┼╝liwiaj─ůcego prowadzenie rozmów na odleg┼éo┼Ť─ç (telefon).

 

5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI KONTA ONLINE i USŁUGI MARKETINGOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5.1. Wymagania techniczne

5.1.1. Minimalne wymagania techniczne niezb─Ödne do korzystania z Us┼éug Konta Online oraz Us┼éugi Marketingowej, s─ů nast─Öpuj─ůce:

5.1.1.1 urz─ůdzenie z dost─Öpem do Internetu;

5.1.1.2 dost─Öp do poczty e-mail;

5.1.1.3 przegl─ůdarka Internetowa w komputerze osobistym: Firefox 73.0, Google Chrome 86.0.4240.75, Safari 13.0.1, Edge 87.0.664.41 lub na urz─ůdzeniu mobilnym: Safari 13.0.1, Chrome 86.0.4240.75;

5.1.1.4 telefon komórkowy umo┼╝liwiaj─ůcy odbiór wiadomo┼Ťci SMS/MMS;

5.1.1.5 konto na portalach spo┼éeczno┼Ťciowych podmiotów trzecich (tam, gdzie mo┼╝e to mie─ç zastosowanie).

5.1.2. Niespe┼énienie wymogów wskazanych w pkt. 5.1.1 nie uniemo┼╝liwia korzystania z Us┼éug Konta Online oraz Us┼éugi Marketingowej, jednak┼╝e mo┼╝e by─ç przyczyn─ů ich nieprawid┼éowego dzia┼éania.

5.2 Usługa Konta Online

5.2.1 Wystawca zobowi─ůzuje si─Ö ┼Ťwiadczy─ç Korzystaj─ůcemu Us┼éug─Ö Konta Online, niezw┼éocznie po Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej, w sposób ci─ůg┼éy, za wyj─ůtkiem okresowej niedost─Öpno┼Ťci Us┼éugi Konta Online, o której Wystawca poinformuje Korzystaj─ůcego za po┼Ťrednictwem Konta.

5.2.2 Po uzyskaniu dost─Öpu do Konta, Korzystaj─ůcy mo┼╝e korzysta─ç w szczególno┼Ťci z nast─Öpuj─ůcych funkcji:

5.2.2.1 komunikacja pomi─Ödzy Wystawc─ů a Korzystaj─ůcym, w szczególno┼Ťci w odniesieniu do wykonania Umowy i Akcji, w których Korzystaj─ůcy bierze udzia┼é, a w zakresie w jakim Korzystaj─ůcy wyrazi┼é zgod─Ö przekazywania informacji marketingowych;

5.2.2.2 korzystanie z Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej, numer Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej s┼éu┼╝y zalogowaniu do ka┼╝dego z Kana┼éów Internetowych Biedronka;

5.2.2.3 podgl─ůd i zmiana danych Korzystaj─ůcego, w tym has┼éa do Konta;

5.2.2.4 wspó┼édzielenie Karty Lojalno┼Ťciowej lub Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej z innym Korzystaj─ůcym oraz rezygnacja z wspó┼édzielenia, je┼Ťli dana Akcja przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç przekazywania Punktów, na zasadach okre┼Ťlonych w pkt. 5.3. poni┼╝ej;

5.2.2.5 wypowiedzenie Umowy (tj. dezaktywacja Karty Lojalno┼Ťciowej oraz Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej i usuni─Öcie Konta, zaprzestanie wysy┼éania Newsletter oraz informacji handlowych dotycz─ůcych towarów, us┼éug, innych ┼Ťwiadcze┼ä lub promocji oferowanych przez Jeronimo Martins Polska S.A., w tym spersonalizowanych informacji handlowych przygotowanych na podstawie preferencji Korzystaj─ůcego); wypowiedzenie Umowy oznacza─ç b─Ödzie brak mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z konta w Sklepie Internetowym Biedronka Home;

5.2.2.6 inne funkcje przewidziane w regulaminach lub zasadach poszczególnych Akcji.

5.2.3 Bez uszczerbku dla uprawnie┼ä wynikaj─ůcych z regulaminów lub zasad poszczególnych Akcji, do ka┼╝dego Konta mo┼╝e by─ç przypisana wy┼é─ůcznie jedna Karta Lojalno┼Ťciowa oraz jedna Wirtualna Karta Lojalno┼Ťciowa.

5.3 Przekazywanie Punktów za pomoc─ů Konta

5.3.1 Je┼╝eli regulamin lub zasady danej Akcji przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç przekazywania Punktów pomi─Ödzy Korzystaj─ůcymi, przekazywanie tych Punktów odbywa si─Ö na zasadach okre┼Ťlonych poni┼╝ej, chyba ┼╝e regulamin lub zasady danej Akcji stanowi inaczej.

5.3.2 Przekazuj─ůcy mo┼╝e przekaza─ç swoje Punkty Beneficjentowi. W celu przypisania Karty Lojalno┼Ťciowej albo Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej Przekazuj─ůcego do Karty Lojalno┼Ťciowej albo Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej Beneficjenta, na potrzeby Akcji, Przekazuj─ůcy na swoim Koncie w sekcji „Po┼é─ůczone Karty” wybiera opcj─Ö „Po┼é─ůcz Kart─Ö” i wskazuje numer Karty Lojalno┼Ťciowej albo Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej Beneficjenta i numer telefonu Beneficjenta, któremu maj─ů zosta─ç przekazane Punkty otrzymane przez Przekazuj─ůcego, a nast─Öpnie potwierdza po┼é─ůczenie Kart Lojalno┼Ťciowych.

5.3.3 Przekazaniu na rzecz Korzystaj─ůcego podlegaj─ů wszystkie Punkty zgromadzone przez Przekazuj─ůcego od momentu dokonania przypisania zgodnie z pkt. 5.3.2. powy┼╝ej. Nie ma mo┼╝liwo┼Ťci przekazywania tylko cz─Ö┼Ťci Punktów. Nie ma mo┼╝liwo┼Ťci jednoczesnego przypisania jednej Karty Lojalno┼Ťciowej albo Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej kilku Korzystaj─ůcym.

5.3.4 Przekazuj─ůcy mo┼╝e w ka┼╝dym momencie trwania Akcji zrezygnowa─ç z przypisania w┼éasnej Karty Lojalno┼Ťciowej albo Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej do Beneficjenta. Beneficjent mo┼╝e w ka┼╝dym momencie trwania Akcji zrezygnowa─ç z przypisania mu Karty Lojalno┼Ťciowej albo Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej innego Korzystaj─ůcego. Rezygnacji z przypisania Karty Lojalno┼Ťciowej albo Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej, zarówno Przekazuj─ůcy jak i Beneficjent dokona─ç mog─ů na swoim Koncie w sekcji „Po┼é─ůczone Karty” (opcja „Od┼é─ůcz Kart─Ö”).

5.3.5 Do Karty Lojalno┼Ťciowej albo Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej Beneficjenta mo┼╝e by─ç w jednym momencie przypisanych maksymalnie 10 (s┼éownie: dziesi─Ö─ç) Kart Lojalno┼Ťciowych lub Wirtualnych Kart Lojalno┼Ťciowych innych Korzystaj─ůcych. Beneficjent nie mo┼╝e by─ç jednocze┼Ťnie Przekazuj─ůcym na rzecz innego Korzystaj─ůcego.

5.3.6 Beneficjent zostanie powiadomiony za po┼Ťrednictwem Konta o fakcie przypisania mu Karty Lojalno┼Ťciowej albo Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej Przekazuj─ůcego, a tak┼╝e o fakcie rezygnacji z takiego przypisania.

5.3.7 Po przypisaniu w┼éasnej Karty Lojalno┼Ťciowej albo Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej Beneficjentowi, wszystkie Punkty uzyskane przez Przekazuj─ůcego za Zakupy dokonywane z wykorzystaniem Karty Lojalno┼Ťciowej albo Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej Przekazuj─ůcego, Breloka lub numeru telefonu przypisanego do Karty Lojalno┼Ťciowej Przekazuj─ůcego, zostan─ů zapisane na Karcie Lojalno┼Ťciowej albo Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej Beneficjenta.

5.3.8 Je┼Ťli Korzystaj─ůcy posiada na w┼éasnej Karcie Lojalno┼Ťciowej albo Wirtualnej Karcie Lojalno┼Ťciowej Punkty przekazane przez Przekazuj─ůcego, mo┼╝e on przy okazji najbli┼╝szego Zakupu (niezale┼╝nie od jego warto┼Ťci) w czasie trwania Akcji (nawet je┼Ťli wcze┼Ťniej Beneficjent zrezygnowa┼é z przypisania mu Karty Lojalno┼Ťciowej albo Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej innego Korzystaj─ůcego) wykorzysta─ç te Punkty na zasadach okre┼Ťlonych w regulaminie lub zasadach danej Akcji.

5.3.9 Beneficjent nie mo┼╝e dokona─ç dalszego przekazania Punktów.

5.4 Usługa Marketingowa

5.4.1 Wystawca zobowi─ůzuje si─Ö ┼Ťwiadczy─ç Korzystaj─ůcemu Us┼éug─Ö Marketingow─ů, niezw┼éocznie po Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej, w sposób periodyczny. Wystawca nie gwarantuje regularno┼Ťci realizacji Us┼éugi Marketingowej.

5.4.2 Wystawca b─Ödzie przesy┼éa┼é Newsletter drog─ů elektroniczn─ů na adres e-mail Korzystaj─ůcego przypisany do Konta, w formie wiadomo┼Ťci uwzgl─Ödniaj─ůcych informacje na temat aktualnych promocji, Akcji oraz Korzy┼Ťci.

5.4.3 Wystawca b─Ödzie przesy┼éa┼é informacje handlowe dotycz─ůce towarów, us┼éug, innych ┼Ťwiadcze┼ä lub promocji, Akcji oraz Korzy┼Ťci oferowanych przez Jeronimo Martins Polska S.A., w tym spersonalizowane informacje handlowe przygotowane na podstawie preferencji Korzystaj─ůcego, w formie telefonicznej lub wiadomo┼Ťci elektronicznych (w tym poczty elektronicznej, SMS/MMS, za po┼Ťrednictwem Aplikacji Mobilnej, powiadomie┼ä push lub serwisów internetowych, portali spo┼éeczno┼Ťciowych podmiotów trzecich).

6. KORZYSTANIE Z APLIKACJI MOBILNEJ

6.1. Wymagania techniczne

6.1.1. Minimalne wymagania techniczne niezb─Ödne do korzystania z Us┼éug Konta w Aplikacji oraz Us┼éugi Marketingowej, s─ů nast─Öpuj─ůce:

6.1.1.1 telefon komórkowy umo┼╝liwiaj─ůcy odbiór wiadomo┼Ťci SMS/MMS z dost─Öpem do sieci Internet;

6.1.1.2 system operacyjny na urz─ůdzeniu mobilnym: Android w wersji minimum 8.0, lub iOS w wersji minimum 13.3;

6.1.1.3 konto na portalach spo┼éeczno┼Ťciowych podmiotów trzecich (tam, gdzie mo┼╝e to mie─ç zastosowanie).

6.1.2. Aplikacj─Ö Mobiln─ů mo┼╝na pobra─ç:

6.1.2.1 ze sklepu Google Play – dla urz─ůdze┼ä mobilnych z systemem Android,

6.1.2.2 ze sklepu Apple App Store – dla urz─ůdze┼ä mobilnych z systemem iOS,

6.1.3. Korzystanie w pe┼éni ze wszystkich funkcjonalno┼Ťci Aplikacji Mobilnej wymaga dost─Öpu do okre┼Ťlonych zasobów urz─ůdzenia mobilnego Korzystaj─ůcego: dost─Öpu do informacji o lokalizacji, dost─Öpu do zdj─Ö─ç i multimediów lub dost─Öpu do kontaktów i po┼é─ůcze┼ä. Brak dost─Öpu do takich zasobów mo┼╝e wp┼éywa─ç na ograniczenie funkcjonalno┼Ťci Aplikacji Mobilnej.

6.2. Usługa Konta w Aplikacji

6.2.1. Wystawca zobowi─ůzuje si─Ö ┼Ťwiadczy─ç Korzystaj─ůcemu Us┼éug─Ö Konta w Aplikacji, niezw┼éocznie po Aktywacji w Aplikacji, w sposób ci─ůg┼éy, za wyj─ůtkiem okresowej niedost─Öpno┼Ťci Us┼éugi Konta w Aplikacji, o której Wystawca poinformuje Korzystaj─ůcego za po┼Ťrednictwem Konta w Aplikacji.

6.2.2. Po uzyskaniu dost─Öpu do Konta w Aplikacji, Korzystaj─ůcy mo┼╝e korzysta─ç w szczególno┼Ťci z nast─Öpuj─ůcych funkcji:

6.2.2.1. korzystanie z Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej numer Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej s┼éu┼╝y zalogowaniu do ka┼╝dego z Kana┼éów Internetowych Biedronka;

6.2.2.2. komunikacja pomi─Ödzy Wystawc─ů a Korzystaj─ůcym, w szczególno┼Ťci w odniesieniu do wykonania Umowy i Akcji, w których Korzystaj─ůcy bierze udzia┼é;

6.2.2.3. podgl─ůd i zmiana danych Korzystaj─ůcego, z zastrze┼╝eniem, i┼╝ numer telefonu podany podczas Aktywacji w Aplikacji mo┼╝e by─ç zmieniony wy┼é─ůcznie telefonicznie poprzez dedykowan─ů infolini─Ö pod numerem (22) 20 53400 (koszt po┼é─ůczenia telefonicznego wed┼éug taryfy operatora), w j─Özyku polskim ca┼éodobowo, 7 dni w tygodniu oraz w j─Özyku angielskim od poniedzia┼éku do pi─ůtku od godz. 10:00 do godz. 16:00;

6.2.2.4. ustalenie lokalizacji najbli┼╝szego Sklepu na mapie, w tym mo┼╝liwo┼Ť─ç wskazania jednego Sklepu, jako „Mój Sklep” oraz wy┼Ťwietlenia listy „Ostatnio odwiedzone Sklepy” (maksymalnie 5 Sklepów);

6.2.2.5. sprawdzenie ceny Produktu z wykorzystaniem skanera cen, na zasadach okre┼Ťlonych w pkt. 6.4 poni┼╝ej;

6.2.2.6. otrzymywania i przegl─ůdania gazetek reklamowych;

6.2.2.7. otrzymywania i korzystania z Korzy┼Ťci dost─Öpnych wy┼é─ůcznie dla Korzystaj─ůcych posiadaj─ůcych Konto w Aplikacji;

6.2.2.8. zapraszania do wspó┼édzielenia Wspólnego Konta w Aplikacji Mobilnej, na zasadach okre┼Ťlonych w pkt. 6.5. poni┼╝ej oraz do korzystania z Wspólnego Konta w Aplikacji;

6.2.2.9. zap┼éata za zakupy w Sklepie z wykorzystaniem BLIK bez kodu, na zasadach okre┼Ťlonych w pkt 6.6 poni┼╝ej;

6.2.2.10. przegl─ůdania historii zakupów Produktów w Sklepie, Sklepie Internetowym Biedronka Home;

6.2.2.11. wypowiedzenie Umowy (tj. dezaktywacja Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej i usuni─Öcie Konta w Aplikacji, zaprzestanie wysy┼éania Newsletter oraz informacji handlowych dotycz─ůcych towarów, us┼éug, innych ┼Ťwiadcze┼ä lub promocji oferowanych przez Jeronimo Martins Polska S.A., w tym spersonalizowanych informacji handlowych przygotowanych na podstawie preferencji Korzystaj─ůcego); wypowiedzenie Umowy oznacza─ç b─Ödzie brak mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z konta w Sklepie Internetowym Biedronka Home;

6.2.2.12. inne funkcje przewidziane w regulaminach lub zasadach poszczególnych Akcji.

6.2.3. Bez uszczerbku dla uprawnie┼ä wynikaj─ůcych z regulaminów lub zasad poszczególnych Akcji, do ka┼╝dego Konta w Aplikacji mo┼╝e by─ç przypisana wy┼é─ůcznie jedna Wirtualna Karta Lojalno┼Ťciowa.

6.3. Usługa Marketingowa

6.3.1 Wystawca zobowi─ůzuje si─Ö ┼Ťwiadczy─ç Korzystaj─ůcemu Us┼éug─Ö Marketingow─ů, niezw┼éocznie po Aktywacji w Aplikacji, w sposób periodyczny. Wystawca nie gwarantuje regularno┼Ťci realizacji Us┼éugi Marketingowej.

6.3.2 Wystawca b─Ödzie przesy┼éa┼é Newsletter drog─ů elektroniczn─ů na adres e-mail Korzystaj─ůcego przypisany do Konta w Aplikacji, w formie wiadomo┼Ťci uwzgl─Ödniaj─ůcych informacje na temat aktualnych promocji, Akcji oraz Korzy┼Ťci.

6.3.3 Wystawca b─Ödzie przesy┼éa┼é informacje handlowe dotycz─ůce towarów, us┼éug, innych ┼Ťwiadcze┼ä lub promocji, Akcji oraz Korzy┼Ťci oferowanych przez Jeronimo Martins Polska S.A., w tym spersonalizowane informacje handlowe przygotowane na podstawie preferencji Korzystaj─ůcego, w formie telefonicznej lub wiadomo┼Ťci elektronicznych (w tym poczty elektronicznej, SMS/MMS, za po┼Ťrednictwem Aplikacji Mobilnej, powiadomie┼ä push lub serwisów internetowych, portali spo┼éeczno┼Ťciowych podmiotów trzecich).

6.4. Skaner ceny

6.4.1 W celu skorzystania z skanera ceny w Aplikacji Mobilnej Korzystaj─ůcy powinien:

6.4.1.1 uruchomi─ç funkcj─Ö skaner ceny w Aplikacji Mobilnej,

6.4.1.2 zeskanowa─ç kod kreskowy EAN Produktu.

6.4.2 Po uruchomieniu funkcji skanera ceny w Aplikacji Mobilnej wy┼Ťwietlona zostanie informacja ze wskazaniem Sklepu, którego dotyczy cena zeskanowanego kodu kreskowego EAN .Produktu

6.4.3 Po wykonaniu czynno┼Ťci wskazanych w pkt 6.4.1 Produkt wraz z jego cen─ů oraz wskazaniem Sklepu, którego dotyczy cena zostan─ů wy┼Ťwietlone w Aplikacji Mobilnej w formie karty Produktu.

6.5. Wspólne Konto w Aplikacji

6.5.1 Korzystaj─ůcy mo┼╝e utworzy─ç Wspólne Konto z osobami spe┼éniaj─ůcymi warunki wskazane w pkt 3.4 Regulaminu, które dokona┼éy Aktywacji w Aplikacji. W celu utworzenia Wspólnego Konta, Korzystaj─ůcy na swoim Koncie w Aplikacji w sekcji „Profil”, zak┼éadka „Wspólne Konto Moja Biedronka” wysy┼éa zaproszenia do osób, które chce zaprosi─ç do wspó┼édzielenia Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej. Korzystaj─ůcy zostanie powiadomiony za po┼Ťrednictwem Konta w Aplikacji o fakcie uzyskania zaproszenia do wspó┼édzielenia Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej.

6.5.2 Wspólne Konto zostaje za┼éo┼╝one z chwil─ů przyj─Öcia przez osob─Ö, o której mowa w pkt 6.5.1 powy┼╝ej zaproszenia, tj. wybrania w Aplikacji Mobilnej opcji „Zaakceptuj”.

6.5.3 Do Wspólnego Konta mo┼╝e by─ç w jednym momencie przypisanych maksymalnie 3 (s┼éownie: trzech) Korzystaj─ůcych, tj. 1 (s┼éownie: jeden) Korzystaj─ůcy, który za po┼Ťrednictwem Wspólnego Konta wspó┼édzieli swoj─ů Wirtualn─ů Kart─Ö Lojalno┼Ťciow─ů oraz 2 (s┼éownie: dwóch) Korzystaj─ůcych, którzy przyj─Öli zaproszenie do wspó┼édzielenia Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej.

6.5.4 Na Wspólnym Koncie gromadzone s─ů wszystkie Korzy┼Ťci oraz wszystkie Punkty uzyskane przez Cz┼éonka Wspólnego Konta za Zakupy dokonywane z wykorzystaniem wspó┼édzielonej Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej przypisanej do Wspólnego Konta uzyskane przez Cz┼éonków Wspólnego Konta od momentu za┼éo┼╝enia Wspólnego Konta zgodnie z pkt. 6.5.2. powy┼╝ej. Nie ma mo┼╝liwo┼Ťci gromadzenia na Wspólnym Koncie tylko cz─Ö┼Ťci Korzy┼Ťci lub Punktów uzyskiwanych przez Cz┼éonków Wspólnego Konta.

6.5.5 Ka┼╝dy z Cz┼éonków Wspólnego Konta ma prawo do korzystania z Korzy┼Ťci oraz Punktów zapisanych na Wspólnym Koncie oraz ma dost─Öp do historii zakupów Produktów w Sklepie lub w Sklepie Internetowym Biedronka Home wykonanych przez Korzystaj─ůcego, który za po┼Ťrednictwem Wspólnego Konta wspó┼édzieli swoj─ů Wirtualn─ů Kart─Ö Lojalno┼Ťciow─ů. W przypadku, gdy dane Korzy┼Ťci obj─Öte s─ů limitem, limit Korzy┼Ťci przypisany jest do Wspólnego Konta, a nie do poszczególnych Cz┼éonków Wspólnego Konta, co oznacza ┼╝e Korzy┼Ťci w ramach limitu mog─ů zosta─ç wykorzystane przez ka┼╝dego z Cz┼éonków Wspólnego Konta. Takie Korzy┼Ťci po ich wykorzystaniu przez danego Cz┼éonka Wspólnego Konta nie b─Öd─ů dost─Öpne dla pozosta┼éych Cz┼éonków Wspólnego Konta. Szczegó┼éy dotycz─ůce realizacji limitów Korzy┼Ťci s─ů okre┼Ťlone w regulaminie lub zasadach Akcji. Ka┼╝dy z Cz┼éonków Wspólnego Konta ma dost─Öp do historii zakupów dokonanych przez pozosta┼éych Cz┼éonków Wspólnego Konta w Sklepie lub w Sklepie Internetowym Biedronka Home w ramach Wspólnego Konta.

6.5.6 Korzystaj─ůcy, który za po┼Ťrednictwem Wspólnego Konta wspó┼édzieli swoj─ů Wirtualn─ů Kart─Ö Lojalno┼Ťciow─ů mo┼╝e w ka┼╝dym momencie usun─ů─ç Cz┼éonka Wspólnego Konta. Usuni─Öcia Cz┼éonka Wspólnego Konta mo┼╝na dokona─ç na Koncie w Aplikacji w sekcji „Profil.”, zak┼éadka „Wspólne Konto Moja Biedronka” (opcja „Usu┼ä”). Po usuni─Öciu osoba nie ma dost─Öpu do Korzy┼Ťci oraz Punktów zapisanych na Wspólnym Koncie oraz dost─Öpu do historii zakupów Produktów w Sklepie lub w Sklepie Internetowym Biedronka Home zapisanych na Wspólnym Koncie.

6.5.7 W przypadku usuni─Öcia przez Korzystaj─ůcego, który za po┼Ťrednictwem Wspólnego Konta wspó┼édzieli swoj─ů Wirtualn─ů Kart─Ö Lojalno┼Ťciow─ů swojego Konta w Aplikacji, Wspólne Konto zostaje usuni─Öte, a Cz┼éonkowie Wspólnego Konta maj─ů ponowny dost─Öp do swoich Kont. Postanowienia pkt 6.8 Regulaminu stosuje si─Ö odpowiednio.

6.5.8 W przypadku gdy Korzystaj─ůcy, który za po┼Ťrednictwem Wspólnego Konta wspó┼édzieli swoj─ů Wirtualn─ů Kart─Ö Lojalno┼Ťciow─ů rozwi─ů┼╝e Umow─Ö, zgodnie z pkt 11.4 Regulaminu, Wspólne Konto zostaje usuni─Öte, a zapisane na Wspólnym Koncie Korzy┼Ťci oraz Punkty przepadaj─ů nie generuj─ůc ┼╝adnych obowi─ůzków dla Wystawcy ani uprawnie┼ä dla Cz┼éonków Wspólnego Konta.

6.5.9 Cz┼éonek Wspólnego Konta, który skorzysta┼é z zaproszenia Korzystaj─ůcego i przyst─ůpi┼é do Wspólnego Konta mo┼╝e w ka┼╝dym momencie zrezygnowa─ç z wspó┼édzielenia Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej. Rezygnacji z Wspólnego Konta mo┼╝na dokona─ç na Koncie w Aplikacji w sekcji „Profil”, zak┼éadka „Wspólne Konto Moja Biedronka” (opcja „Opu┼Ť─ç”). Cz┼éonek Wspólnego Konta po rezygnacji z Wspólnego Konta, ma dost─Öp do swojego Konta w Aplikacji, ale nie ma dost─Öpu do Korzy┼Ťci oraz Punktów zapisanych na Wspólnym Koncie oraz nie ma dost─Öpu do historii zakupów Produktów w Sklepie lub w Sklepie Internetowym Biedronka Home wykonanych w okresie wspó┼édzielenia Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej zapisanych na Wspólnym Koncie.

6.6. P┼éatno┼Ťci BLIK bez kodu

6.6.1 Korzystaj─ůcy mo┼╝e za po┼Ťrednictwem Aplikacji Mobilnej aktywowa─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonywania p┼éatno┼Ťci za zakupy w Sklepie z wykorzystaniem systemu p┼éatno┼Ťci mobilnych BLIK bez kodu którego obs┼éuga realizowana jest przez spó┼ék─Ö pod firm─ů Krajowy Integrator P┼éatno┼Ťci S.A. z siedzib─ů w Poznaniu.

6.6.2. Podmiotem ┼Ťwiadcz─ůcym us┼éug─Ö p┼éatnicz─ů na rzecz Korzystaj─ůcego jest Krajowy Integrator P┼éatno┼Ťci S.A. z siedzib─ů w Poznaniu. Us┼éuga p┼éatnicza realizowana jest na podstawie odr─Öbnego regulaminu Krajowego Integratora P┼éatno┼Ťci S.A., tj. regulaminu dokonywania p┼éatno┼Ťci.

6.6.3 Warunkiem aktywacji p┼éatno┼Ťci Blik bez kodu jest zapoznanie si─Ö przez Korzystaj─ůcego z regulaminem dokonywania p┼éatno┼Ťci i jego akceptacja.

6.7. Korzystaj─ůcy mo┼╝e w ka┼╝dym momencie zako┼äczy─ç korzystanie z Aplikacji Mobilnej poprzez jej odinstalowanie z urz─ůdzenia mobilnego. Odinstalowanie Aplikacji Mobilnej nie powoduje usuni─Öcia Konta w Aplikacji i rozwi─ůzania Umowy.

6.8. Usuni─Öcia Konta w Aplikacji mo┼╝na dokona─ç w Aplikacji Mobilnej w sekcji „Profil”, zak┼éadka „Zarz─ůdzaj Kontem” (opcja „Usu┼ä konto w aplikacji”), co oznacza─ç b─Ödzie rozwi─ůzanie Umowy w zakresie Us┼éug Konta w Aplikacji, w tym brak mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej. Po usuni─Öciu Konta w Aplikacji Korzystaj─ůcy jest uprawniony do korzystania z Us┼éug Konta Online oraz z Karty Lojalno┼Ťciowej, o ile Korzystaj─ůcy dokona┼é Aktywacji Online lub Aktywacji Telefonicznej.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Administratorem danych osobowych Korzystaj─ůcych jest Wystawca - Jeronimo Martins Polska Spó┼éka Akcyjna z siedzib─ů w Kostrzynie (kod: 62-025) przy ul. ┼╗niwnej 5. Dane osobowe Korzystaj─ůcych b─Öd─ů przetwarzane w celu ┼Ťwiadczenia Us┼éug. Korzystaj─ůcym przys┼éuguj─ů prawa: dost─Öpu do danych, sprostowania danych, prawo do usuni─Öcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do tego, by nie podlega─ç decyzji, która opiera si─Ö wy┼é─ůcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Pe┼éna informacja dotycz─ůca przetwarzania przez Wystawc─Ö danych osobowych Korzystaj─ůcych zawarta jest w odr─Öbnej Polityce Prywatno┼Ťci dost─Öpnej pod adresem https://moja.biedronka.pl/polityka-prywatnosci/ oraz Polityce Cookies dost─Öpnej pod adresem https://moja.biedronka.pl/polityka-cookies/ oraz w Aplikacji Mobilnej .

8. ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć ZA BRAK ZGODNO┼ÜCI US┼üUGI CYFROWEJ Z UMOW─ä

8.1 Wystawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za brak dostarczenia Us┼éugi Cyfrowej w terminie oraz brak zgodno┼Ťci Us┼éugi Cyfrowej z Umow─ů.

8.2 W przypadku, gdy Us┼éuga Cyfrowa nie zosta┼éa dostarczona w terminie, Korzystaj─ůcy ma prawo wezwania Wystawcy do jej dostarczenia, na zasadach wskazanych w pkt 9 Regulaminu w┼éa┼Ťciwych przy sk┼éadaniu reklamacji. Je┼╝eli Wystawca nie dostarczy Us┼éugi Cyfrowej niezw┼éocznie lub w dodatkowym, wyra┼║nie uzgodnionym przez strony terminie, Korzystaj─ůcy mo┼╝e odst─ůpi─ç od Umowy.

8.3 Korzystaj─ůcy mo┼╝e odst─ůpi─ç od Umowy bez wzywania do dostarczenia Us┼éugi Cyfrowej, je┼╝eli:

8.3.1 Wystawca o┼Ťwiadczy┼é lub z okoliczno┼Ťci wyra┼║nie wynika, ┼╝e nie dostarczy Us┼éugi Cyfrowej lub

8.3.2 Korzystaj─ůcy i Wystawca uzgodnili lub z okoliczno┼Ťci wynika, ┼╝e okre┼Ťlony termin dostarczenia Us┼éugi Cyfrowej mia┼é istotne znaczenie dla Korzystaj─ůcego, a Wystawca nie dostarczy┼é jej w tym terminie.

8.4 W przypadku ┼Ťwiadczenia Us┼éugi Cyfrowej w sposób niezgodny z Umow─ů, Korzystaj─ůcy mo┼╝e ┼╝─ůda─ç doprowadzenia Us┼éugi Cyfrowej do jej zgodno┼Ťci z Umow─ů, na zasadach wskazanych w pkt 9 Regulaminu, w┼éa┼Ťciwych przy sk┼éadaniu reklamacji.

8.5 Wystawca mo┼╝e odmówi─ç doprowadzenia Us┼éugi Cyfrowej do jej zgodno┼Ťci z Umow─ů, je┼╝eli doprowadzenie do zgodno┼Ťci Us┼éugi Cyfrowej z Umow─ů jest niemo┼╝liwe albo wymaga┼éoby nadmiernych kosztów dla Wystawcy.

8.6 Wystawca doprowadza Us┼éug─Ö Cyfrow─ů do zgodno┼Ťci z Umow─ů w rozs─ůdnym czasie od chwili, w której Wystawca zosta┼é poinformowany przez Korzystaj─ůcego o braku zgodno┼Ťci z Umow─ů, i bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Korzystaj─ůcego, uwzgl─Ödniaj─ůc ich charakter oraz cel, w jakim s─ů wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Us┼éugi Cyfrowej do zgodno┼Ťci z Umow─ů ponosi Wystawca.

8.7 Korzystaj─ůcy mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od Umowy:

8.7.1 je┼╝eli zgodnie z odpowiedzi─ů przekazan─ů Korzystaj─ůcemu przez Wystawc─Ö, na ┼╝─ůdanie Korzystaj─ůcego z┼éo┼╝one na podstawie pkt. 8.4 powy┼╝ej, doprowadzenie do zgodno┼Ťci Us┼éugi Cyfrowej z Umow─ů jest niemo┼╝liwe albo wymaga nadmiernych kosztów,

8.7.2 Wystawca nie doprowadzi┼é Us┼éugi Cyfrowej do zgodno┼Ťci z Umow─ů, zgodnie z ┼╝─ůdaniem Korzystaj─ůcego z┼éo┼╝onym na podstawie pkt 8.4 powy┼╝ej,

8.7.3 brak zgodno┼Ťci Us┼éugi Cyfrowej z Umow─ů wyst─Öpuje nadal, mimo ┼╝e Wystawca próbowa┼é doprowadzi─ç Us┼éug─Ö do zgodno┼Ťci z Umow─ů, zgodnie z ┼╝─ůdaniem Korzystaj─ůcego z┼éo┼╝onym na podstawie pkt 8.4 powy┼╝ej

8.7.4 brak zgodno┼Ťci Us┼éugi Cyfrowej z Umow─ů jest na tyle istotny, ┼╝e uzasadnia natychmiastowe odst─ůpienie, bez uprzedniego skorzystania przez Korzystaj─ůcego z ┼Ťrodka ochrony w postaci z┼éo┼╝enia ┼╝─ůdania doprowadzenia Us┼éugi Cyfrowej do zgodno┼Ťci z Umow─ů,

8.7.5 z o┼Ťwiadczenia Wystawcy, wyra┼║nie wynika, ┼╝e Wystawca nie doprowadzi Us┼éugi Cyfrowej do zgodno┼Ťci z Umow─ů w rozs─ůdnym czasie lub bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Korzystaj─ůcego.

8.8 Wystawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za brak zgodno┼Ťci Us┼éugi Cyfrowej z Umow─ů, który wyst─ůpi┼é lub ujawni┼é si─Ö w czasie, w którym Us┼éuga Cyfrowa mia┼éa by─ç dostarczana.

 

9. REKLAMACJE

9.1. Korzystanie z Us┼éugi w ┼╝adnym wypadku nie wp┼éywa na uprawnienia Korzystaj─ůcego, wynikaj─ůce z powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa, w szczególno┼Ťci nie narusza ani nie ogranicza tych uprawnie┼ä.

9.2. Wszelkie reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug przez Wystawc─Ö, w tym dotycz─ůce funkcjonowania Aplikacji Mobilnej nale┼╝y zg┼éasza─ç telefonicznie poprzez dedykowan─ů infolini─Ö na numer (22) 20 53400 (koszt po┼é─ůczenia telefonicznego wed┼éug taryfy operatora) w j─Özyku polskim ca┼éodobowo, 7 dni w tygodniu lub w j─Özyku angielskim od poniedzia┼éku do pi─ůtku od godz. 10:00 do godz. 16:00 lub elektronicznie na adres mojabiedronka@biedronka.pl lub przez formularz kontaktowy w Aplikacji Mobilnej zamieszczony w sekcji „Pomoc” w zak┼éadce „Kontakt z Biurem Obs┼éugi Klienta” lub pisemnie na adres Wystawcy.

9.3. Zaleca si─Ö podanie przez Korzystaj─ůcego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczególno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci; (2) ┼╝─ůdania Korzystaj─ůcego; oraz (3) danych kontaktowych sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö – u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wystawc─Ö. Wymogi podane w zdaniu poprzedzaj─ůcym maj─ů form─Ö jedynie zalecenia i nie wp┼éywaj─ů na skuteczno┼Ť─ç reklamacji z┼éo┼╝onych z pomini─Öciem zalecanego opisu reklamacji.

9.4. Reklamacje niewymagaj─ůce uzupe┼énienia rozpatrywane s─ů w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Wystawca poinformuje sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö za po┼Ťrednictwem ┼Ťrodka komunikacji, jaki zosta┼é wykorzystany do rozpocz─Öcia korzystania z Us┼éug.

9.5. W przypadku konieczno┼Ťci uzupe┼énienia reklamacji Wystawca niezw┼éocznie, w ┼╝adnym wypadku nie pó┼║niej jednak ni┼╝ przed up┼éywem 14 dni od dnia jej z┼éo┼╝enia, powiadomi o tym osob─Ö sk┼éadaj─ůc─ů reklamacj─Ö. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt. 9.4 powy┼╝ej, liczony jest od dnia z┼éo┼╝enia uzupe┼énionej reklamacji.

9.6. Szczegó┼éowe informacje dotycz─ůce mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania przez Korzystaj─ůcego z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä oraz zasady dost─Öpu do tych procedur dost─Öpne s─ů w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji zajmuj─ůcych si─Ö ochron─ů praw konsumentów, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz pod nast─Öpuj─ůcymi adresami internetowymi Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

9.7. Wystawca wyra┼╝a zgod─Ö na poddanie ewentualnych sporów wynik┼éych w zwi─ůzku z Regulaminem na drodze post─Öpowania mediacyjnego. Szczegó┼éy zostan─ů okre┼Ťlone przez strony sporu.

9.8. Korzystaj─ůcy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä. Mi─Ödzy innymi, Korzystaj─ůcy, ma mo┼╝liwo┼Ť─ç:

9.8.1. zwrócenia si─Ö do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygni─Öcie sporu wynik┼éego z Regulaminu,

9.8.2. zwrócenia si─Ö do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz─Öcie post─Öpowania mediacyjnego w sprawie polubownego zako┼äczenia sporu mi─Ödzy Korzystaj─ůcym a Wystawc─ů,

9.8.3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji spo┼éecznej, do której statutowych zada┼ä nale┼╝y ochrona konsumentów.

9.9. Bardziej szczegó┼éowych informacji na temat pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä, Korzystaj─ůcy mo┼╝e szuka─ç na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

9.10. Korzystaj─ůcy mo┼╝e równie┼╝ skorzysta─ç z platformy ODR, która dost─Öpna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma s┼éu┼╝y rozstrzyganiu sporów pomi─Ödzy konsumentami i przedsi─Öbiorcami d─ů┼╝─ůcymi do pozas─ůdowego rozstrzygni─Öcia sporu dotycz─ůcego zobowi─ůza┼ä umownych wynikaj─ůcych z internetowej umowy sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug.

9.11. Mo┼╝liwo┼Ťci przyznane Korzystaj─ůcemu przez prawo oraz powy┼╝sze postanowienia nie stoj─ů na przeszkodzie, aby Korzystaj─ůcy rozstrzygn─ů┼é spór przed w┼éa┼Ťciwym s─ůdem na ogólnych zasadach prawa.

10. ZMIANY REGULAMINU

10.1. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest w Kanałach Internetowym Biedronki, tj. na stronie internetowej https://moja.biedronka.pl/regulamin/ , na stronie internetowej home.biedronka.pl, w Aplikacji Mobilnej oraz w Sklepie.

10.2. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z wa┼╝nych przyczyn. Poprzez wa┼╝ne przyczyny rozumie─ç nale┼╝y w szczególno┼Ťci zmiany funkcjonalno┼Ťci Karty Lojalno┼Ťciowej, Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej, Kana┼éów Internetowych Biedronki, Us┼éug, wykorzystania Karty Lojalno┼Ťciowej lub Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej na potrzeby Akcji, zmiany stosowanych rozwi─ůza┼ä technicznych w tym procedury korzystania z Karty Lojalno┼Ťciowej, Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej i Us┼éug, zmiany przepisów prawa, interpretacji lub praktyki organów pa┼ästwowych. O wszelkich zmianach Korzystaj─ůcy b─Öd─ů informowani za po┼Ťrednictwem Konta, Konta w Aplikacji lub drog─ů elektroniczn─ů na adres e-mail przypisany do Konta lub Konta w Aplikacji. Zmodyfikowany tekst Regulaminu oraz informacje dotycz─ůce jego zmian dost─Öpne s─ů równie┼╝ w Kana┼éach Internetowych Biedronki, tj. na stronie internetowej https://moja.biedronka.pl/regulamin/ , na stronie internetowej home.biedronka.pl oraz bezpo┼Ťrednio na Koncie lub Koncie w Aplikacji.

10.3. Zmiany w Regulaminie wchodz─ů w ┼╝ycie po up┼éywie 5 dni od dnia przekazania Korzystaj─ůcym powiadomie┼ä o zmianach. Dok┼éadna data wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmian zostanie ka┼╝dorazowo wskazana Korzystaj─ůcemu w powiadomieniu.

10.4. Bez uszczerbku dla innych uprawnie┼ä wynikaj─ůcych z Regulaminu, w przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Korzystaj─ůcy uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy pomi─Ödzy nim a Wystawc─ů w trybie, o którym mowa w pkt. 11.3.

11. OKRES OBOWI─äZYWANIA I ROZWI─äZANIE UMOWY

11.1. Us┼éugi ┼Ťwiadczone s─ů bezp┼éatnie przez czas nieokre┼Ťlony, w formie elektronicznej lub w formie telefonicznej, niezw┼éocznie po Aktywacji.

11.2. Wypowiedzenie Umowy powoduje brak mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z Karty Lojalno┼Ťciowej oraz Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej.

11.3. Korzystaj─ůcy ma prawo zako┼äczy─ç korzystanie z Us┼éug w ka┼╝dym czasie – w takim przypadku Umowa wygasa w chwili wyboru odpowiedniej opcji wypowiedzenia Umowy za po┼Ťrednictwem Konta lub Konta w Aplikacji – poprzez odznaczenie w sekcji „Profil”, zak┼éadka „Zarz─ůdzaj Kontem (opcja „Rezygnacja z udzia┼éu w programie „Moja Biedronka”), lub w chwili dor─Öczenia Wystawcy wiadomo┼Ťci Korzystaj─ůcego o zamiarze wypowiedzenia Umowy, w szczególno┼Ťci z przyk┼éadow─ů tre┼Ťci─ů: „Wypowiadam umow─Ö”, lub „Rezygnuj─Ö z us┼éug” przez wys┼éanie listu poleconego na adres Jeronimo Martins Polska S.A. ul. ┼╗niwna 5, (62-025) Kostrzyn lub listu elektronicznego na adres mojabiedronka@biedronka.pl lub mojabiedronka@biedronka.eu.

11.4. Rozwi─ůzanie Umowy oznacza dezaktywacj─Ö Karty Lojalno┼Ťciowej oraz Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej i usuni─Öcie Konta oraz Konta w Aplikacji. Dezaktywacja Karty Lojalno┼Ťciowej oraz Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej jest równoznaczna z rezygnacj─ů wykorzystania Karty Lojalno┼Ťciowej oraz Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej na potrzeby wszystkich Akcji, w których Korzystaj─ůcy bierze w danym momencie udzia┼é oraz jednoznaczne z utrat─ů uprawnie┼ä wynikaj─ůcych z aktywacji Karty Lojalno┼Ťciowej, lub wygenerowania Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej oraz za┼éo┼╝eniem Konta, Konta w Aplikacji i b─Ödzie to┼╝same z dezaktywacj─ů Karty Lojalno┼Ťciowej, Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej i usuni─Öciem Konta, Konta w Aplikacji. Je┼Ťli w chwili dezaktywacji Karty Lojalno┼Ťciowej oraz Wirtualnej Karty Lojalno┼Ťciowej na Koncie oraz Koncie w Aplikacji s─ů zapisane jakiekolwiek Korzy┼Ťci lub Punkty – przepadaj─ů nie generuj─ůc ┼╝adnych obowi─ůzków dla Wystawcy ani uprawnie┼ä dla Korzystaj─ůcego.

11.5. Wydawanie Kart Lojalno┼Ťciowych oraz generowanie (zak┼éadanie) Wirtualnych Kart Lojalno┼Ťciowych nast─Öpuje do odwo┼éania. Wystawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z funkcjonowania Kart Lojalno┼Ťciowych lub Wirtualnych Kart Lojalno┼Ťciowych i wypowiedzenia Umowy w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci, w ka┼╝dym czasie za uprzednim powiadomieniem co najmniej na 30 dni przed zako┼äczeniem ich funkcjonowania, ze skutkiem na dzie┼ä przypadaj─ůcy po up┼éywie ww. okresu 30 dni. Korzystaj─ůcy zostan─ů o tym powiadomieni za po┼Ťrednictwem Konta lub Konta w Aplikacji oraz za pomoc─ů poczty elektronicznej, je┼Ťli Korzystaj─ůcy udost─Öpni┼é swój adres e-mail. Informacja dotycz─ůca zako┼äczenia funkcjonowania Kart Lojalno┼Ťciowych lub Wirtualnych Kart Lojalno┼Ťciowych og┼éoszona zostanie równie┼╝ na stronie internetowej Wystawcy, Sklepach oraz w Kana┼éach Internetowych Biedronki.

11.6. Jakiekolwiek wykorzystanie rezultatów Us┼éug oraz ich zawarto┼Ťci w sposób niezgodny z Regulaminem, obowi─ůzuj─ůcym prawem, bez pisemnej zgody Wystawcy lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, powielania, wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie. Bezprawne lub niezgodne z Regulaminem korzystanie z tre┼Ťci zawartych w Us┼éugach lub ich elementów, dostarczanie tre┼Ťci bezprawnych za po┼Ťrednictwem Us┼éug b─Ödzie podlega┼éo karom przewidzianym w przepisach prawa cywilnego i karnego, i mo┼╝e stanowi─ç podstaw─Ö do wypowiedzenia Umowy przez Wystawc─Ö w trybie natychmiastowym.

11.7. Zako┼äczenie korzystania z Us┼éug, zgodnie z pkt 11.3 powy┼╝ej oznacza cofni─Öcie przez Korzystaj─ůcego zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych wed┼éug postanowie┼ä pkt. 3.1 oraz 4.2.1 Regulaminu.

12. ODST─äPIENIE OD UMOWY

12.1. Korzystaj─ůcemu przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

12.2. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 12.1 powy┼╝ej wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od Umowy przed jego up┼éywem. Korzystaj─ůcy mo┼╝e w tym celu skorzysta─ç z ustawowego wzoru formularza odst─ůpienia:

– Adresat: Jeronimo Martins Polska Spó┼éka Akcyjna, ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa, e-mail: mojabiedronka@biedronka.pl,

– Ja/My(*) niniejszym informuj─Ö/informujemy(*) o moim/naszym odst─ůpieniu od Umowy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imi─Ö i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko je┼╝eli formularz jest przesy┼éany w wersji papierowej)

– Data

(*) niepotrzebne skre┼Ťli─ç.

12.3. W przypadku odst─ůpienia przez Korzystaj─ůcego od Umowy, Umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za niezawart─ů.

12.4. W przypadku odst─ůpienia od Umowy Wystawca mo┼╝e uniemo┼╝liwi─ç Korzystaj─ůcemu dalsze korzystanie z Us┼éugi Cyfrowej, w szczególno┼Ťci przez uniemo┼╝liwienie Korzystaj─ůcemu dost─Öpu do Us┼éugi Cyfrowej.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Wystawca do┼éo┼╝y wszelkich stara┼ä w celu zapewnienia prawid┼éowego dzia┼éania Us┼éug, jednak┼╝e nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za przerwy w dzia┼éaniu Konta, Konta w Aplikacji w przypadku wyst─ůpienia problemów technicznych niezale┼╝nych od Wystawcy.

13.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajduj─ů powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy polskiego prawa.

13.3. W przypadku ewentualnych sprzeczno┼Ťci pomi─Ödzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami regulaminów lub zasad poszczególnych Akcji, pierwsze┼ästwo maj─ů postanowienia regulaminów lub zasad poszczególnych Akcji.

13.4. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowi─ů inaczej, wszelkie zawiadomienia i o┼Ťwiadczenia kierowane do Wystawcy nale┼╝y sk┼éada─ç w formie e-maila na adres mojabiedronka@biedronka.pl lub poczt─ů tradycyjn─ů na adres Jeronimo Martins Polska S.A. ul. ┼╗niwna 5, (62-025) Kostrzyn.

13.5. Wystawca zapewnia nast─Öpuj─ůce sposoby porozumiewania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç: w przypadku jakichkolwiek pyta┼ä lub sugestii Wystawca jest dost─Öpny dla Korzystaj─ůcych za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej mojabiedronka@biedronka.pl lub mojabiedronka@biedronka.eu, formularza na stronie moja.biedronka.pl, formularza kontaktowego w Aplikacji Mobilnej oraz telefonicznie poprzez dedykowan─ů infolini─Ö pod numerem (22) 20 53400 (koszt po┼é─ůczenia telefonicznego wed┼éug taryfy operatora), w j─Özyku polskim ca┼éodobowo, 7 dni w tygodniu oraz w j─Özyku angielskim od poniedzia┼éku do pi─ůtku od godz. 10:00 do godz. 16:00.

Regulaminy